Hiv/STI-prevention – Verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer vars verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 35 983 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Organisation Sökt belopp (SEK) Beviljat belopp (SEK)
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 50 000 50 000
Föreningen GayCamp 115 000 115 000
Hiv-Sverige 5 435 000 4 350 000
Kvinnocirkeln Sverige (KCS) 620 000 620 000
Läkare i Världen 1 629 000 1 629 000
Posithiva Gruppen 7 459 000 6 710 000
RFSL 10 156 000 8 473 000
RFSL Ungdom 5 792 000 3 337 000
RFSU 3 244 000 3 244 000
Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 955 000 955 000
Riksförbundet Noaks Ark 9 934 274 6 500 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 31 januari året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024 års medel skickas ut till organisationerna under december 2024. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.