Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention inklusive insatser till hbtqi-personer 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention, inklusive ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 10 000 000 kronor till 12 ideella organisationer. Av dessa är 3 677 000 kronor specifikt inriktade till insatser för hbtqi-personer.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell över organisationer som beviljats projektbidrag 2024.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Ericastiftelsen 1146 000 1146 000
Mind 1007 000 1007 000
RFSL 1596 000 1596 000
RFSL Rådgivningen Skåne 674 000 674 000
RFSL Örebro 759 000 759 000
Sane Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 501 000 501 000
Sane Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 1495 000 1000 000
Spes - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 698 000 648 000
Spes - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 863 000 863 000
Suicide Zero - Min Livlina BUP 491 000 491 000
Suicide Zero - VF-e 590 000 590 000
SV Kalmar Län 725 000 725 000

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

De organisationer som tar emot statsbidrag ska senast den 31 januari 2025 komma in med en återrapportering till myndigheten.

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024 års medel skickas ut till organisationerna under december 2024.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av medel

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni beviljats fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen