Projektbidrag för ideella organisationer 2024 inom Hiv och STI-prevention

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 13 000 000 kr i till 15 ideella organisationer.

Status

Medel fördelade.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell över organisationer som beviljats projektbidrag 2024
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Convictus 774 000 774 000
Föreningen Noaks Ark Småland & Halland 730 000 500 000
Noaks Ark Mosaik 839 000 779 000
Noaks Ark Östergötland 226 000 226 000
Posithiva Gruppen 3208 000 1100 000
Positiva Gruppen Syd 645 000 645 000
Positiva Gruppen Syd 1583 000 700 000
RFSL Förbund 1438 000 1100 000
RFSL Gävleborg 870 000 500 000
RFSL Sjuhärad 465 000 465 000
RFSL Stockholm 1262 000 1000 000
RFSU Göteborg 1000 000 1000 000
RFSU Stockholm 1147 000 1147 000
RFSU Uppsala 620 000 550 000
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning 5125 000 2514 000

Samtliga organisationer som ansökt om medel för 2024 har fått sitt beslut per e-post. Om du har frågor kontaktar du oss via mejl.

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

De organisationer som tar emot statsbidrag ska senast den 1 mars 2025 komma in med en återrapportering till myndigheten.

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024 års medel skickas ut till organisationerna i början av 2025.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i återrapporten och i organisationens bokföring. Det betyder att budgetredovisningen i återrapporten endast ska visa medlen från statsbidraget, och att statsbidragsmedlet ska vara åtskilda från övriga medel i den övriga ekonomiska redovisningen genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Kraven för redovisning

Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av medel

Läs mer

Om nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar