Statsbidrag för att inrätta en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Lyssna

Medel fördelade: Folkhälsomyndigheten fördelar 20 000 000 kronor i statsbidrag till inrättandet av en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Ärendenummer Organisation Sökt belopp Förslag till belopp
02133–2024 Stockholms läns sjukvårdsområde 20 000 000 20000 000

Beslut om statsbidrag för 2024

De som ansökt om statsbidrag för 2024 har fått sitt beslut mejlat till sig. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Om du har frågor kontaktar du oss via mejl.

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Redovisning till Folkhälsomyndigheten

Organisationen som tar emot statsbidraget ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisningen ska komma in till oss senast den 3 februari 2025. Vi skickar ut anvisningarna för redovisningen i slutet av 2024.

Beviljat statsbidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisas separat i organisationens bokföring.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan statsbidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.