Verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 70 000 000 kronor i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Verksamhetsbidrag enligt förordning (2020:429) om statsbidrag för verksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid för år 2024.

Tabell över sökande organisation, sökt samt beviljat belopp för 2024.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Barnrättsbyrån Sverige 860 000 700 000
Betaniastiftelsen 2 350 000 1 200 000
Bris, Barnens rätt i samhället 2 413 000 2 413 000
Drömmen om det goda 2446 000 700 000
Elevernas riksförbund 498 000 498 000
Equmenia 2 336 000 1 000 000
Ericastiftelsen 2 474 000 2 000 000
Ersta Diakoni, Ersta Vändpunkten 1 052 000 1 052 000
Existera 1 016 000 350 000
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 5 999 000 1 800 000
Förbundet S:t Lukas / Unga Lukas 8 788 000 2 386 000
Föreningen SHEDO 1417 000 1417 000
Föreningen Tilia 1 745 000 1 745 000
Föreningen Tillsammans 1 658 000 715 000
Hej främling 2 579 000 1 700 000
Hela Människan 785 000 785 000
Ideella föreningen En Frisk Generation 1 281 000 900 000
Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige (FDF) 846 000 500 000
Läkare i Världen 2181 000 2181 000
Mamma till Mamma 2786 000 800 000
Maskrosbarn 3732 000 2000 000
Mind 12409 000 5662 000
Reacta 5 302 000 800 000
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2 416 000 1 400 000
Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU 1 689 000 1 689 000
Riksförbundet Hjärnkoll 3 098 000 2 300 000
Riksförbundet Obesitas Sverige/ HOBS 3 372 000 2 000 000
Riksföreningen Äldres Hälsa 1 650 000 400 000
Riksorganisationen Män för jämställdhet (MÄN) 1 957 000 1957 000
Rise 3 301 000 400 000
RSMH 5 311 000 1 000 000
Rädda Barnens Riksförbund 4 496 000 1 500 000
Röda Korsets Ungdomsförbund 1310 000 1310 000
Schizofreniförbundet 1 702 000 600 000
SOS Barnbyar 1 741 000 1 000 000
Spes - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 3 830 000 2 700 000
Spädbarnsfonden 1 499 000 700 000
Stiftelsen Fryshuset 2 300 000 2 300 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 2 893 000 800 000
Stiftelsen Trygga Barnen 1100 000 1100 000
Suicide Zero 2 671 000 2 500 000
Suicidprevention i väst 2595 000 1400 000
Svenska Röda Korset 3 189 000 1 200 000
Sveriges Fontänhus Riksförbund 3 815 000 2 000 000
Sveriges Stadsmissioner 6 432 000 3 000 000
Tjejzonen 2 740 000 2 740 000
Under Kevlaret 2 644 000 700 000

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2024

Samtliga organisationer som ansökt om medel inför 2024 har fått sitt beslut per e-post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Om du har frågor kontaktar du oss via mejl.

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Redovisning

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2024 ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2025. Information om återrapportering med länk till återrapporteringsblankett avseende 2024-års medel mejlas ut till organisationerna i början av 2025. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha ett bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Under verksamhetsåret kan ni omfördela summor som är lägre eller lika med 20 000 kronor. Ni kan omfördela dessa mellan kostnadsposter och verksamhetsmål som relaterar till aktiviteter som ni har fått beviljade från oss på Folkhälsomyndigheten tidigare. Övriga förändringar i verksamhetsplanen ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

En extern, oberoende och kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen i slutrapporten. Granskningen ska göras enligt standard ISRS 4400 oavsett bidragsnivå, tidigare benämnd SNT 4400.

Läs mer

Redovisning av medel