Sjukdomsinformation om acanthamoeba infektion

Acanthamoeba är frilevande amöbor som lever i vatten och fuktig jord. De har påvisats i samtliga världsdelar och dess utbredning är sålunda global. Acanthamoeba är framför allt en viktig orsak till hornhinneinfektion hos bärare av kontaktlinser men kan också orsaka djupare infektioner.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar acantamöbainfektion och hur sprids det?

Bild på AcantamöborAcanthamoeba trofozoiter Foto: Jadwiga Winiecka-Krusnell, Folkhälsomyndigheten Acantamöba sprids via vatten. Flera arter inom acanthamoeba släktet anses patogena för människa, till exempel A. culbertsoni och A. polyphaga. Människor kan komma i kontakt med amöban exempelvis när man badar (exempelvis spa och badanläggningar) eller via luftfuktare.

Hornhinneinfektionen förekommer framför allt hos bärare av kontaktlinser. Acanthamoeba infekterar inte i sig hornhinnan utan behöver få en skada/svaghet i hornhinnan för att ge en infektion. Själva linsen kan ge denna skada. Då Acanthamoeba finns i vatten såväl saltvatten, bräckt vatten som sötvatten/kranvatten så kan den saltlösning som linserna förvaras i kontamineras från omgivningen. Acanthamoeba kan hos personer med nedsättning av immunförsvaret ge upphov till infektion av hjärna och hjärnhinnor. Amöban har i dessa fall nått blodbanan via ett sår i huden. Acanthamoeba sprids inte direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är svår att ange, vid ögoninflammation sannolikt kort, vid djupare infektion betydligt längre (1–2 veckor).

Symtom och komplikationer

Vanligast är hornhinneinflammation (keratit) vid ögoninfektion Amöban kan via blodbanan invadera hjärnan och ge upphov till hjärn- och hjärnhinneinflammation. Tillståndet går i regel inte att behandla men är lyckligtvis mycket ovanligt.

Diagnostik och behandling

Ögoninfektionerna kan i regel framgångsrikt behandlas med läkemedel. Diagnos ställs genom att man odlar amöban från biopsi/skrap från hornhinnan, kontaktlinser eller linsvätska. Vid misstänkt acanthamoebainfektion hos immunsupprimerad patient kan även liquor, hjärn- eller hudbiopsi, bronchoalveolärsköljvätska (BAL), etc. undersökas.

Förebyggande åtgärder

En god hygien vid rengöring/förvaring av kontaktlinser minskar risken för ögoninfektion. Det är viktigt att linserna hanteras exakt så som ögonläkare eller optiker anger. Kokning avdödar amöban.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med Acanthamoeba är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Välj analysmetod

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan