Sjukdomsinformation om leptospirainfektion

Lyssna

Andra benämningar: Weils sjukdom, leptospiros, fältfeber.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Leptospiros är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen förekommer i hela världen främst i varmt och fuktigt klimat. Den är mycket ovanlig i Sverige.

Vad orsakar infektion med leptospira och hur smittar det?

Leptospiros orsakas av arten Leptospira interrogans som är spiralvridna bakterier, spirocheter. Väldigt många däggdjursarter kan bära på smittämnet inklusive hundar, nötboskap, svin och smågnagare som råttor. Smitta mellan människa och efter djurbett finns beskrivet men är mycket ovanligt.

Smittan sprids främst via urin från smittade djur, i regel genom direktkontakt eller via vatten eller blöt jord som förorenats av smittsam urin. Smittämnet kan tränga in i små sår eller rispor men även via slemhinnor, till exempel mun och ögon. Risk för smitta finns därför vid översvämningar och vattenaktiviteter i sjöar och floder och kontakt med djur.

Inkubationstiden är vanligen 5–14 dagar.

Genomgången sjukdom ger inte säker immunitet eftersom det finns många varianter av leptospirabakterien.

Symtom och komplikationer

Sjukdomsbilden kan variera. Det vanligaste är en helt symtomlös infektion eller en infektion med influensaliknande symtom, som ofta passerar utan att orsaken fastställs.

Vid Weils sjukdom, då bakterierna ger blodförgiftning (sepsis) kan komplikationer med lever- och njurpåverkan, blödningar samt hjärn- eller hjärnhinneinflammation tillstöta. Dödsfall förekommer.

Diagnostik och behandling

Leptospira kan diagnosticeras med molekylärbiologiska metoder samt påvisning av antikroppar mot bakterien.

Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen tillgängligt i Sverige.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Leptospirainfektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Exempel på utbrott

  • 2016 smittades sju kajakpaddlare på en flod i Bretagne, Frankrike.
  • 2011 i samband med en översvämning i Köpenhamn smittades fem avloppsarbetare varav en dog.
  • I juli 2007 inträffade ett utbrott av leptospiros som drabbade 24 jordgubbsplockare på en gård i Tyskland. Smittan kunde återfinnas hos åkersorkar som var vanliga på fältet och riskfaktorer för sjukdom var sår på händerna och kontakt med sorkar. Sommaren 2007 hade varit ovanligt våt och varm vilket kan ha gynnat smittspridningen.
  • År 2000 smittades 29 atleter av 304 som deltog vid multisporttävlingen eco-challenge i Malaysia.

Läs mer

Leptospirosis (cdc.gov)