Utbrottshandbok för livsmedels- och vattenburen smitta

Lyssna

Utbrottshandboken är avsedd för den som arbetar med livsmedelsburen smitta eller på annat sätt kan bli involverad i utredningsarbetet. Syftet är att ge råd och kunskap som kan stötta i arbetet med att stoppa smittspridning och för en säkrare livsmedelshantering.

Handbok för utredning av utbrott

Handbok för utredning av utbrott (kontrollwiki.livsmedelsverket.se)

Handboken "Handbok för utredning av utbrott" visar att kunskap och kompetenser från flera olika områden behövs för ett effektivt utredningsarbete. Det kan vara livsmedelskontroll, klinisk mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, epidemiologi, livsmedelssäkerhet, riskkommunikation och ledning. Många kan bli involverade i en utredning och nätverk kan behövas på kommunal, regional och ibland även nationell nivå. För att utredningen ska bli effektiv måste olika ansvarsområden samordnas väl.

Utredningsarbetet och ämnesområdet livsmedelsburen smitta utvecklas och förändras ständigt, både rent vetenskapligt med ny metodik inom exempelvis mikrobiologi och i regelstöd och vägledningar. Genom att handboken finns tillgänglig digitalt via Livsmedelsverkets Kontrollwiki kvalitetssäkras och uppdateras innehållet av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kontinuerligt. Genom att ladda ner Kontrollwiki som app går handboken att nå även offline där internet inte finns tillgängligt.

Förutom att användas som ett redskap i det faktiska utredningsarbetet går handboken också att använda i undervisningssyfte eller för informationssökning inom de olika kunskapsområdena i livsmedelsburen smitta. I boken tydliggörs även vid vilka tillfällen Folkhälsomyndigheten kan stötta i utredningsarbetet inom olika kunskapsområden såsom epidemiologi, mikrobiologi och statistik.

Läs mer

Sjukdomsinformation