Syndromövervakning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten använder olika typer av syndromövervakning för att komplettera den traditionella sjukdomsövervakningen.

Eftersom det stora flertalet som blir sjuka inte behöver söka läkare är det svårt att veta hur många i befolkningen som faktiskt har en viss sjukdom. De traditionella rapporteringssystemen fångar endast den del av dem som söker vård. Därför får vi en underskattning av hur stor andel av befolkningen som faktiskt drabbats. För att till exempel kunna förutsäga och hantera en epidemi på bästa sätt behöver sjukvården och samhället snabbt få signaler om hur stor spridningen är.

För att förstå hur många som egentligen är sjuka använder Folkhälsomyndigheten olika typer av så kallad syndromövervakning för att fånga upp den sjuklighet som inte leder till läkarkontakt och för att komplettera den traditionella sjukdomsövervakningen. Till begreppet syndromövervakning räknar vi all den övervakning vi bedriver där information om vilken specifik smitta som ligger bakom inte ingår. Anonyma data på sökningar på webben eller telefonsamtal till 1177 går till exempel inte att specifikt härleda till en viss diagnos och går att använda som kompletterande system.

Nedan beskriver vi de system som för närvarande används på Folkhälsomyndigheten.

Statistik från 1177

Sökningar på 1177 webbplats

Folkhälsomyndigheten kompletterar den laboratoriebaserade övervakningen av influensa och vinterkräksjuka med analyser av anonyma sökdata från 1177 webbplats. Det finns ett antal fördelar med att använda sökningar på webben för sjukdomsbevakning:

  • Vi får information från en annan del av befolkningen – de som är sjuka men (ännu) inte söker vård
  • Vi kan möjligen fånga upp signaler tidigare
  • Det är lätt att anpassa systemet till olika sjukdomar och även till andra folkhälsorelaterade frågor
  • Eftersom sökningarna görs på en medicinsk webbplats (1177) kan vi anta att det stora flertalet som söker information faktiskt är sjuka.

1177  (1177.se)

Sökningar på influensa och influensasymtom

Varje vecka får myndigheten uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymtom på 1177 webbplats. Dessa matas in i en statistisk modell (Webbsök) som uppskattar andelen personer med influensaliknande sjukdom. Erfarenhet från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer den traditionella övervakningen väl, och att den ger en tidig indikation på omfattningen av influensaspridningen.

Aktuella uppskattningar baserade på 1177  sökloggar från föregående vecka publiceras under influensasäsongen (v.40-v.20) i myndighetens Influensarapport (fredagar) och på Webbsöks egna sida (måndagar). Webbsök ger varje vecka en tidig bild av influensaläget.

Sökningar på vinterkräksjuka

Sedan 2010 analyserar myndigheten mängden sökningar på 1177 webbplats för att uppskatta spridningen av vinterkräksjuka i samhället. Analyser av webbsökningar för vinterkräksjuka är värdefulla i vårdens förebyggande arbete och är en pålitlig indikator för när vinterkräksjukan börjar spridas i samhället. Sökningarna ger en förvarning i genomsnitt två till tre veckor innan säsongen med utbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera från år till år och för olika delar av landet. Analyserna publiceras varje vecka i myndighetens Calicirapport.

Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka)

Telefonsamtal till 1177

Varje vecka analyserar Folkhälsomyndigheten statistik över de telefonsamtal om covid- och influensarelaterade symtom som inkommit till regionernas telefonrådgivningstjänst 1177. Samtalen kategoriseras i de olika kontaktorsaker som sjuksköterskorna på de olika sjukvårdsrådgivningarna registrerat under samtalen. Om en person beskriver flera symtom registreras det mest framträdande symtomet som kontaktorsak. Endast en kontaktorsak per konsultation kan anges.

Hälsorapport

Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Till hjälp använder man ett webbaserat enkätsystem.

Hälsorapport – en webbpanel