Vaccination mot meningokocker

Lyssna

Meningokockinfektion kan orsaka en allvarlig sjukdom, ibland med mycket snabbt förlopp och dödlig utgång.

Meningokocksjukdom är en akut insättande febersjukdom som brukar ge hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Den allvarligaste formen kännetecknas av blodförgiftning (sepsis) med hudblödningar och sjunkande blodtryck. Dessa patienter behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus.

De flesta sjukdomsfallen i Sverige är sporadiska, och i Sverige insjuknar numera färre än femtio personer årligen. Risken för att drabbas av meningokocksjukdom är högre bland spädbarn, ungdomar och unga vuxna, samt personer med vissa sjukdomstillstånd.

Det finns flera olika grupper av meningokocker och vaccin mot en grupp skyddar inte mot infektioner med meningokocker inom andra grupper. De vanligaste grupperna är A, B, C, Y och W.

Vaccin

Det finns följande meningokockvacciner i Sverige:

  • vaccin mot grupp B-meningokocker för barn från 2 månaders respektive 10 års ålder (beroende av vaccin) och vuxna
  • konjugatvaccin mot grupperna A, C, Y och W för barn från 6 veckors respektive 2 års ålder (beroende av vaccin) och vuxna.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccination kan även behövas vid resor till områden med pågående smittspridning. Inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien, är det viktigt att komma ihåg att vaccination mot meningokocksjukdom krävs för inresan.

Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination: Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Vem ska inte vaccineras?

De som hade en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras. Sådana allvarliga reaktioner är extremt ovanliga.

Vid lindrig sjukdom, till exempel förkylning, kan man vaccineras. Vid feber och försämrat allmäntillstånd är det oftast bäst att vänta med vaccinering.

Skyddseffekt

Skyddseffekten av vaccination är god. Behovet av en påfyllnadsdos till personer som primärvaccinerats har ännu inte fastställts.

Biverkningar

Uppemot hälften av de vaccinerade får milda lokalreaktioner som rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället. Om detta händer varar det i regel 1-2 dagar och går sedan över. Några få får feber. Allvarliga reaktioner efter vaccinering mot meningokocker är ovanliga.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer på andra webbplatser