Information till personal inom vård och omsorg om mpox

Lyssna

Med anledning av det pågående utbrottet av mpox i Europa har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett utbrottsspecifikt stöd för vårdhygieniska rutiner vid vård av misstänkta och bekräftade fall.

Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård. Denna har tillkommit i inledningsskedet av ett utbrott med en delvis ny symtombild och kommer successivt uppdateras baserat på ökad kunskap.

Publikation