Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina

Lyssna

Med anledningen av kriget i Ukraina har en del personer som befinner sig på flykt tagit med sig sällskapsdjur till Sverige. Ukraina rapporterar årligen fall av rabies hos djur och även enstaka fall hos människor.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt bedömer att risken för att ett enskilt djur från Ukraina har rabies är mycket låg. Flertalet av djuren som anländer är vaccinerade. För att minimera risken för fall av rabies finns det också direktiv om att sällskapsdjur från Ukraina ska genomgå veterinärkontroll vid ankomst till Sverige.

Om rabiesviruset

Rabiesviruset finns i saliv. Smitta kan överföras från ett infekterat djur vid händelse av bett eller att saliv kommer i kontakt med skadad hud. Det finns ett effektivt vaccin, som kan användas såväl förebyggande för riskutsatta grupper som efter en möjlig exposition.

Rabiesvirus och sällskapsdjur

Lyssna

Det är viktigt att djur genomgår veterinärkontroll så tidigt som möjligt efter ankomst till Sverige och att de anvisningar som eventuellt delges i samband med kontrollen följs.

Till och med den 31 augusti 2023 gäller undantagsregler för att ta in djur från Ukraina.

För att ett djur som redan vistas i Sverige ska omfattas av undantagsreglerna behöver djuret besöka en veterinär senast den 31 augusti 2023. Det behöver dock inte göras om djuret redan besökt en veterinär eller fått ett skriftligt beslut från Jordbruksverket.

För mer information om åtgärder för djur som ankommit från Ukraina hänvisar vi till Jordbruksverket. Där finns även information riktad till veterinärer om djur från Ukraina. Djur som uppvisar symptom på rabies ska omedelbart tas till en veterinär. Barn, som har svårt att undvika närkontakt med ett djur, bör hållas ifrån de djur som ännu inte är frikända av veterinär med avseende på risk för rabies.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (jordbruksverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Rabiesvaccination rekommenderas inte rutinmässigt till alla individer som har kontakt med djur som anlänt från Ukraina eller andra länder där rabies förekommer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information om regler för att föra in sällskapsdjur från Ukraina till Sverige finns på Jordbruksverkets webbplats. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av rabies. Informationen finns på svenska, engelska och ukrainska.

Från och med den 1 september 2023 gäller inte längre undantagsreglerna för hundar, katter och illrar som kommer med sina ägare som flytt från Ukraina. Då återgår Sverige till de ordinarie reglerna för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina även för de som är flyktingar.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (jordbruksverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar rabiesvaccination i förebyggande syfte i första hand till de som kan komma i kontakt med rabies i yrket, till exempel vissa personer inom karantänsverksamhet, veterinärkliniker, viltvårdare, tullväsendet och vid laboratorier som bedriver rabiesdiagnostik.

Din arbetsgivare är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2002:1 Vid risk för smitta ska arbetsgivaren följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter (av.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du ska alltid kontakta 1177 om du har utsatts för en incident med ett djur från Ukraina som inte har besökt en veterinär i Sverige, eller med djur från annat land där rabies förekommer.

Även om du är vaccinerad är det viktigt att kontakta vården för en bedömning av incidenten. Detta gäller oavsett om djuret är i hemisolering eller om det har okänd vaccinationsstatus. Utöver bett kan även slickning på skadad hud innebära en risk för exponering. Förebyggande åtgärder är, om de utförs korrekt, mycket effektiva. De innefattar noggrann och omedelbar tvätt av skadat område samt eventuell behandling efter läkarbedömning, så kallad postexpositionsprofylax.

Från och med den 1 september 2023 återgår Sverige till de ordinarie reglerna för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina även för de som är flyktingar.

Läs mer

De ordinarie reglerna för att ta in hundar från Ukraina till Sverige (jordbruksverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Din arbetsgivare är ansvarig för att göra en bedömning med avseende på risken för att exponeras i yrket, vilken ligger till grund för när och om dina antikroppsnivåer behöver kontrolleras. Ett vanligt förfarande för exempelvis veterinärer som undersöker och vårdar djur är att kontrollera antikroppsnivåer vartannat år för bedömning av behovet av en boosterdos av vaccin.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan