Sjukdomsinformation om vibrio parahemolyticus

Infektioner med Vibrio parahemolyticus kan ge tämligen uttalade diarrétillstånd. Infektionerna är relativt ovanliga i Sverige men ses framför allt i områden med salta, varma vatten, där konsumtion av rå fisk är vanlig.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio parahemolyticus. Reservoar är salta, relativt varma havsvatten i många delar av världen, särskilt i Japan, sydöstra Asien och USA. Bakterien kan förekomma i svenska vatten, men det är tveksamt om detta medför någon nämnvärd smittrisk. Inga utbrott kopplade till svenska livsmedel (fisk, skaldjur) har rapporterats.

Smittspridning sker vanligen genom förtäring av rå fisk eller råa skaldjur. Infektionsdosen, det vill säga den minsta smittdos som krävs för att framkalla sjukdom, är ganska stor. Smitta från person till person tycks inte förekomma.

Inkubationstiden är vanligen 12–24 timmar (fyra timmar till fyra dygn).

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Symtomen är vattniga diarréer och buksmärtor, ibland illamående, kräkningar, feber och huvudvärk. Någon antibiotikabehandling är inte aktuell utan patienten får eventuellt behandling mot vätskeförlusterna.

Diagnos sker genom bakterieodling på avföringsprov, men kan även ställas genom att bakterien påvisas i livsmedlet, vanligen skaldjur.

Allmänt förebyggande åtgärder

Rå fisk och råa skaldjur bör undvikas i områden där bakterien är vanlig.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Infektion med V. parahemolyticus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt matförgiftning skall även miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med V. parahemolyticus som övriga vibrioner är smittspårningspliktiga. Några särskilda smittskyddsåtgärder gentemot smittade personer är inte aktuella, men smittade livsmedelspartier eller motsvarande bör identifieras och förstöras.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Vibrio parahaemolyticus

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Statistik över vibrioinfektioner

Gå till toppen av sidan