Sjukdomsinformation om vibrio vulnificus

Vibrio vulnificus tillhör samma släkte som kolerabakterien och kan förekomma i varma kustvatten över hela världen. Infektion med bakterien är dock ovanlig. Den kan även förekomma i skaldjur, framför allt ostron.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio vulnificus, en saltälskande marin vibrio. Reservoar är salta, relativt varma havsvatten i många delar av världen, men bakterien har även förekommit i vatten i Norden under varma somrar.
Infektion i sår kan uppkomma efter bad i kontaminerade vatten. Den drabbar vanligen personer med andra bakomliggande sjukdomar (dåligt immunförsvar och leversjukdomar). Smitta från person till person förekommer inte.

Inkubationstiden är vid sårinfektioner cirka tolv timmar, vid smitta från råa skaldjur upp till tre dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Två olika typer av symtom förekommer beroende på smittvägar.
Via föda, hos friska personer ses mag- och tarmsymtom. Hos personer med nedsatt immunförsvar och leversjukdom kan en allvarlig blodförgiftning (sepsis) förekomma, med feber och chock och där dödligheten är hög (50 procent).

Vid infektion i sår kan nekrotisering (vävnadsnedbrytning) ske i såret och personer med nedsatt immunförsvar kan även drabbas av blodförgiftning.
Sjukdomstillstånden kan behandlas med antibiotika, men ibland behövs även kirurgisk behandling.

Diagnos sker genom bakterieodling av blod eller var.

Allmänt förebyggande åtgärder

Vid kokning av skaldjur försvinner smittan.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Vibrio vulnificus är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Infektion med Vibrio vulnificus är som övriga vibrioner smittspårningspliktiga. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Läs mer på andra webbplatser

Badplatsen: Webbplats med information om svenska badvatten
CDC: Vibrio vulnificus

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Statistik över vibrioinfektioner