Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 137 fall av ESBL-CARBA-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 1,3 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är något fler fall än under 2020 (n=128). Medianåldern bland fallen var 53 år (spridning 0–87 år) och könsfördelningen var jämn (n=68 kvinnor). Av samtliga fall rapporterades 23 procent som smittade i Sverige (n=32) och 63 procent (n= 86) som smittade utanför Sverige. Bland fallen smittade utanför Sverige identifierades 52 procent i samband med screening av patienter som vårdats utomlands. Nära hälften av fallen smittade i Sverige hade en klinisk infektion (n=15/32). Andelen inhemska fall smittade inom vården var 31 procent (n=10) och jämförbart med åren 2019 och 2020 (27 procent, n=12 respektive 30 procent, n=14). Femton av fallen som angavs vara smittade i Sverige saknade uppgift om smittväg/smittplats.

Under 2021 identifierades inga större utbrott av ESBL-CARBA. Dock identifierades sex mindre kluster och parvis genetiskt relaterade isolat med helgenomsekvensering, där fem av klustren sträckte sig över flera år (tabell 1). Majoriteten av fallen i dessa mindre kluster var smittade i Sverige (n=20/23). Det kan jämföras med 2019 då tio mindre kluster eller parvis genetiskt relaterade ESBL-CARBA-isolat identifierades (n=2-3 fall per kluster).

Gruppen som tillhör enzymtypen OXA-48 fortsatte dominera under 2021 följt av enzymtypen NDM (figur 2). Noteras bör att fall kan bära på flera olika bakterier med ESBL-CARBA och bakterierna kan ha en eller flera olika enzymtyper. De vanligaste enzymtyperna i OXA-48-gruppen bestod av OXA-48 och OXA-244, där OXA-244 endast har identifierats hos Escherichia coli (E. coli) (figur 3). OXA-48-gruppen kan vara svår att diagnostisera på grund av dess låggradiga resistens mot meropenem och OXA-244 är särskilt svår att detektera på grund av den också har låg känslighet mot temocillin (se även NordicAST, Enterobacterales: Detection of carbapenemases). I Sverige har andelen OXA-244 ökat succesivt sedan 2015 (figur 4). Av de 145 isolaten av E. coli och Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) som resistensbestämdes för kolistin var 10 isolat resistenta (alla 10 var K. pneumoniae).

Enterobacterales: Detection of carbapenemases (nordicast.org)

Figur 1. Incidensen av ESBL-CARBA smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar antal fall per 100 000 invånare av ESBL-CARBA under åren 2012-2021 uppdelad på smittland. Efter en stadig ökninga av incidensen för alla fall av ESBL-CARBA minskade Incidensen för fall smittade utanför Sverige kraftigt mellan åren 2019 och 2020. År 2021 ses däremot en liten uppgång av incidensen. Incidensen för fall smittade i Sverige har legat relativt stabilt sedan 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacterales under åren 2017–2021.

Stapeldiagrammet visar antal isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under de senaste fem åren. Under 2021 ses nästan lika många isolat av E. coli som bär på enzymer med NDM som enzymer i OXA-48 gruppen. För isolat av K. pneumoniae ses däremot en liten ökning av isolat som bär på enzymer i OXA-48 gruppen jämfört med 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Detekterade kluster av ESBL-CARBA i Sverige baserat på helgenomsekvensering under 2021.
Resistens genArtAntal isolatIsoleringsår (antal isolat)
NDM-5 E. coli 3 2021 (1), 2020 (1), 2019 (1)
NDM-5 E. coli 6 2021 (2), 2018 (3), 2017 (1)
OXA-244 E. coli 5 2021 (1), 2019 (4)
OXA-48 E. coli 3 2021 (1), 2020 (2)
NDM-1 K. pneumoniae 2 2021 (2)
KPC-2 K. variicola 3 2021 (2), 2020 (1)

Figur 3. Fördelning av enzymtyper inom OXA-48-gruppen under åren 2020–2021.

Stapeldiagrammet visar fördelningen av enzymtyper i OXA-48 gruppen identifierade i E. coli och  K. pneumoniae under åren 2020 och 2021. Hos isolat av E. coli är  OXA-244 den enzymtyp som varit vanligast medan OXA-48 varit vanligast hos isolat med K. pneumoniae. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Andel av enzymtypen OXA-244 inom OXA-48-gruppen i samtliga arter av Enterobacterales under åren 2015–2021.

Stapeldiagrammet visar andel isolat av OXA-244 i OXA-48 guppen åren 2015 till 2021. Andelen har ökat från 5 procent år 2015 till 33 procent år 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer