Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 anmäldes 2 700 fall av gonorré motsvarande en incidens av 26 fall per 100 000 invånare, vilket är jämförbart med 2020 (n=2 692). Under åren 2009–2019 ökade antalet gonorréfall årligen med i genomsnitt 15 procent i Sverige men trenden bröts under 2020–2021 (figur 1). Under 2021 rapporterades 80 procent med smittland Sverige vilket är på samma nivå som 2020 men är en högre andel jämfört med åren före 2020. Under åren 2020–2021 har antalet fall som smittats utanför Sverige halverats jämfört med åren 2017–2019 (figur 2).

Av de rapporterade fallen 2021 var 80 procent män (n=2 148) och jämfört med 2020 minskade incidensen hos män och kvinnor i åldersgrupperna 15–19 och 20–24 år samt hos kvinnor över 35 år (figur 3 och 4). En viss ökning sågs bland kvinnor 25–34 år och män över 25 år. Liksom tidigare år var den vanligaste smittvägen i gruppen män som har sex med män (MSM) som ökade med 7 procent 2021 (figur 5). I gruppen män som smittats genom sex med båda könen sågs en ökning med 29 procent medan en minskning sågs hos män smittade genom sex med kvinnor och bland kvinnor (7 respektive 12 procent; figur 5).

Antalet fall ökade i 10 regioner och minskade i 11 regioner under 2021 (figur 6). Flest gonorréfall rapporterades som tidigare år från de tre storstadsregionerna (84 procent av fallen).

Under 2021 utfördes resistensbestämning av 1 583 Neisseria gonorrhoea-isolat, vilket är färre än under 2020 (n=1 713). Andelen resistenta isolat mot ciprofloxacin ökade under 2021 (69 procent jämfört med 58 procent 2020). Även andelen resistenta isolat mot azitromycin ökade (25 procent 2021 jämfört med 19 procent 2020; MIC>1 mg/L), varav 0,5 procent (n=8) hade en MIC>256 och 92 procent hade en låggradig resistens (MIC=2 mg/L). Resistensen mot cefixim minskade från 2 procent 2020 till 0,5 procent 2021, och ingen resistens mot ceftriaxon eller spektinomycin identifierades under 2021. Knappt hälften av isolaten (7/15) med höggradig antibiotikaresistens (azithromycin MIC>256 (n=3) och/eller ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 (n=4)) typades med helgenomsekvensering. Alla tre isolaten med höggradig azitromycinresistens tillhörde MLST ST1580 och NG-STAR ST2240, det vill säga samma typ som ett av fyra höggradigt azitromycinresistenta isolat under 2020. De fyra cefiximresistenta isolaten tillhörde alla MLST ST7363 och NG-STAR ST1391 (n=3) eller ST1236 (n=1). Under 2020 tillhörde majoriteten (16/19) av cefiximresistenta isolat också ST7363, men 15 av dessa tillhörde NG-STAR ST854.

Sammanfattningsvis var incidensen av gonorré på samma nivå som under 2020 och minskade framförallt bland heterosexuellt smittade män och kvinnor i yngre åldersgrupper. Likt 2020 sågs färre fall smittade utanför Sverige under 2021 jämfört med åren 2017–2019. Det är oklart om en minskad testning under pandemin påverkat incidensen i Sverige. Det är angeläget att andelen resistenta isolat som skickas för helgenomsekvensering ökar.

Figur 1. Incidensen av gonorré under åren 2010–2021.

Incidens av gonorré mellan 2010 och 2021. Högst incidens sågs år 2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av gonorré smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt under åren 2010–2021.

Antal fall av gonorré uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, uppgift saknas och totalt under åren 2010-2021. Antalet fall smittade utomlands halverades under 2020 och 2021 jämfört med åren 2017-2019. För smittade i Sverige ses en gradvis ökning mellan 2010 och 2019 men minskade något under åren 2020-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av gonorré hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2010–2021.

Incidens av gonrré hos kvinnor uppdelat på åldersgrupp mellan åren 2010-2021. Högst incidens ses i åldersgruppen 20-24 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av gonorré hos män per åldersgrupp under åren 2010–2021.

Incidens av gonrré hos män uppdelat på åldersgrupp mellan åren 2010-2021. Högst incidens ses i åldersgrupperna 20-24 och 25-34 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 5. Antalet rapporterade fall av gonorré per kön och smittväg under åren 2010–2021.

Antalet fall av gonrré  uppdelat på smittväg mellan åren 2010-2021. Flest fall ses i gruppen män som smittats genom sex med män. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 6. Incidensen av gonorré per region under åren 2019–2021.

Incidens av gonrré hper regon 2019-2021. Högst incidens ses i region Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer