Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 352 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 3,4 per 100 000 invånare. Det är på samma nivå som 2020 och fortfarande lägre jämfört med perioden 2015–2019 (genomsnitt 445 fall/år). Liksom tidigare år var hivinfektion vanligare bland män under 2021 (66 procent; n=232). Flest fall rapporterades i åldersgruppen 30–39 år och medianåldern var 36 år (spridning 1–78 år).

Av samtliga fall rapporterades 12 procent (n=42) ha fått infektionen i Sverige (figur 1). Medianåldern bland dessa var 38 år (spridning 19–68 år) och i högre utsträckning män (69 procent) än de som fått infektionen utomlands (66 procent män). Bland de som fått infektionen utomlands (n=257) var de vanligaste smittländerna Demokratiska republiken Kongo (n=21), följt av Thailand (n=19) och Uganda (n=16).

Av de 42 fall som fått infektionen i Sverige 2021 var den vanligast rapporterade smittvägen sexuell kontakt med motsatt kön, följt av sexuell kontakt med samma kön (varav alla tillhörde gruppen män som har sex med män, MSM) och infektion via orena injektionsverktyg (tabell 1). En liknande fördelning sågs under 2020. Av de 95 fall som fått infektionen utomlands genom sexuell kontakt med samma kön var största delen MSM (n=92). Bland de som fått infektionen utomlands rapporterades något färre infektioner genom sexuell kontakt med motsatt kön jämfört med tidigare år (figur 2).

Av samtliga fall angavs tre fall med orena injektionsverktyg som smittväg, vilket är färre än tidigare år. Liksom under 2020 saknade en stor andel (21 procent) information om smittväg (tabell 1).

Liksom tidigare år rapporterades flest fall från storstadsregionerna, både bland personer som uppgav Sverige som smittland och de som att de fått infektionen utomlands. Den största andelen fall (36 procent) rapporterades från region Stockholm.

Sammantaget var antalet fall av hivinfektion i stort sett oförändrat 2021 jämfört med 2020, men fortsatt färre fall än genomsnittet innan pandemin (2015–2019). Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Figur 1. Antalet fall av hivinfektion som fått infektionen i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade åren 2012–2021.

Figuren visar antal nyrapporterade fall uppdelade på smittland mellan åren 2012-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antalet fall av hivinfektion per smittväg som fått infektionen i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade år 2021.
Smittväg per smittlandSverigeUtomlandsUppgift saknasTotalt
Sexuell kontakt med motsatt kön 22 101 10 133
Sexuell kontakt med samma kön 18 95 9 122
Övriga smittvägar, inklusive orena injektionsverktyg 1 25 0 26
Uppgift saknas 1 36 34 71
Totalsumma 42 257 53 352

Figur 2. Antalet fall av hivinfektion som fått infektionen i eller utanför Sverige per smittväg under åren 2012–2021.

Figuren visar totala antalet fall av hivinfektion rapporterade mellan 2012 och 2021, uppdelad på smittland och smittvägar. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer