Influensarapport vecka 11, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 24 mars 2023 och redovisar influensaläget vecka 11 (13–19 mars). Uppdaterad 29 mars 2023 avseende tabell 1 och 2.

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa B ökade något vecka 11 medan influensa A-fallen minskade något. Hittills under säsongen har den största andelen av alla rapporterade fall varit influensa A, men under vecka 11 utgjorde influensa B för första gången mer än hälften av alla fall. Fortsatt ses en smittspridning av båda influensatyperna. Det är ovanligt, men förekommer, att en influensanfektion blir allvarlig. Både patienter med influensa A och B har rapporterats nyinlagda inom intensivvården de senaste veckorna. Antalet bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning har varit på en oförändrad nivå sedan vecka 8. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Det totala antalet bekräftade fall av influensa var oförändrat, jämfört med föregående vecka och under vecka 11 rapporterades totalt 745 fall. Provtagningen och andelen positiva har varit på ungefär samma nivå de senaste veckorna, se Tabell 1. Under vecka 11 rapporterades 353 fall av influensa A och 392 fall av influensa B. Mellan vecka 10 och 11 minskade antalet fall av influensa A med åtta procent medan influensa B återigen ökade, nu med sex procent.

Fördelningen av subtypade influensa A-prover under säsongen har varit jämn med 53 procent influensa A(H1)pdm09 och 47 procent influensa A(H3). Linjetypning av influensa B-prover visar att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa B per vecka är på en något högre nivå än motsvarande vecka under säsongen 2019-2020, då B/Victoria senast cirkulerade.

Antalet fall av influensa (A och B) per 100 000 invånare var fortsatt högre i Svealand än övriga landsdelar. Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna minskade fallen av influensa A i åldersgrupperna 0-4 år och 65 år och äldre. För influensa B-fallen sågs inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna. Under vecka 11 var det för influensa A flest fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre och motsvarande för influensa B var det flest fall i åldersgruppen 0-4 år.

Hittills har åtta nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 11, varav fem med influensa A och tre med influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 241 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 213 haft influensa A och 28 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 18 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 71 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 53 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 49 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 14 haft influensa B.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 9 rapporterades 18 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 6–8) var medeltalet 22 dödsfall per vecka. Hittills har 18 respektive 17 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 10 och 11. Sedan vecka 40 har hittills 523 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 97 procent haft influensa A. Vecka 9 var dödligheten i Sverige inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har fem prover inkommit för vecka 11. Ett prov var positiv för influensa A, övriga fyra prov var negativa. Subtypning av provet pågår.

Webbsök visar på en låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med säsongerna innan covidpandemin.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen, som varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom eller tillstånd, har varit mycket allvarligt sjuka med komplikationer såsom hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Det är sedan tidigare känt att de rapporterade komplikationerna kan uppträda i samband med influensainfektion, men det är ovanligt. Utredningen syftar till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Utredningen pågår fortsatt och den senaste veckan har Folkhälsomyndigheten fått information om ytterligare enstaka fall med allvarliga komplikationer i spridda regioner. De tillkomna fallen är både vuxna och barn, utan koppling till varandra. Virologiska analyser visar att alla hittills karaktäriserade svenska influensa B-stammar säsong 2022–2023, inklusive prover från allvarliga fall, tillhör samma genetiska grupp av linjetyp B/Victoria som dominerar i övriga Europa och som ingår i säsongens influensavacciner.

Läget i Europa

Det totala antalet fall av influensa ökade i Danmark mellan vecka 10 och 11. Influensa B, som utgjorde lite mer än hälften av fallen, 54 procent, låg kvar på samma nivå, medan en ökning sågs bland fallen med influensa A. Antalet inlagda inom slutenvården ökade något under vecka 11, efter några veckors minskning. I Norge fortsatte antalet fall av både influensa A och B att minska under vecka 11 på nationell nivå, men med regionala skillnader. Influensa B dominerar nu nationellt. Sjukhusinläggningar av patienter med influensa har minskat sedan vecka 8.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 10 visar att läget i Europa inte märkbart förändrats de senaste veckorna. Det är fortsatt lite fler än hälften av alla rapporterande länder i Europa som har rapporterat en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar och under vecka 10 rapporterades fler fall av influensa B (60 procent) än influensa A i den övriga övervakningen utom sentinelövervakningen. Influensa B dominerar nu i flertalet länder i Europa.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Antalet rapporterade fall av influensa var oförändrat under vecka 11.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa B ökade något under vecka 11.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 11 2023 Vecka 10 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 353 385 16 854
Antal influensa B 392 369 2 921
Totalt antal fall 745 754 19 775
Antal analyserade prover 7 052 7 204 258 158
Andel positiva prover 11 % 10 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. Data i figuren har korrigerats avseende 2022-2023.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen har planat ut de senaste veckorna i Norrland och Götaland. I Svealand är incidensen högst.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 11 Antal fall per 100 000 invånare vecka 11 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 4 3 213 134
Dalarna 29 18 632 219
Gotland 7 4 110 180
Gävleborg 22 14 427 148
Halland 29 18 858 252
Jämtland/ Härjedalen 26 16 281 213
Jönköping 33 21 791 215
Kalmar 22 14 366 148
Kronoberg 8 5 426 210
Norrbotten 12 8 542 217
Skåne 89 56 2,079 148
Stockholm 156 98 4,032 167
Sörmland 39 25 905 300
Uppsala 30 19 1,270 321
Värmland 43 27 744 263
Västerbotten 1 1 715 260
Västernorrland 12 8 945 387
Västmanland 30 19 704 252
Västra Götaland 84 53 2,128 122
Örebro 40 25 906 295
Östergötland 29 18 701 149
Totalt 745 7 19 775 189

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Lägst incidens syns i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna syns en minskning.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.