Webbsök – uppskattningar av influensa baserat på sökningar på 1177.se

Lyssna

Då influensa för det stora flertalet ger symtom som inte kräver sjukhusvård, är det viktigt att kunna mäta sjukligheten hos dem som inte uppsöker läkare.

Ett läkarbesök är en förutsättning för att Folkhälsomyndighetens ordinarie övervakningssystem ska fånga upp den som är sjuk. Folkhälsomyndigheten kompletterar därför influensaövervakningen med analyser av anonyma sökdata från webbtjänsten 1177.se.

Hur fungerar Webbsök?

Varje vecka får Folkhälsomyndigheten anonymiserade uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på webbplatsen 1177.se. Dessa matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen personer i befolkningen med influensaliknande sjukdom, vilket är ett av Folkhälsomyndighetens traditionella influensamått.

Metoden finns utförligt presenterad i den vetenskapliga artikeln Web queries as a source for syndromic surveillance.

Kan man lita på Webbsök?

Erfarenheter från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer resultaten från den traditionella övervakningen väl. Modellen kan dock påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker information på 1177.se, exempelvis syns ofta en ökning vid månadsskiftet oktober-november som kan kopplas ihop med arbetet och kommunikationen om influensavaccination snarare än en ökad smittspridning. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).

Läs mer

Om 1177