Influensarapport vecka 13, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 6 april 2023 och redovisar influensaläget vecka 13 (27 mars–2 april).

Läget i Sverige

Antalet fall av influensa B minskade under vecka 13 efter att ha ökat sedan de sista veckorna i januari. Antalet fall av influensa A fortsatte att minska, men fortsätter att rapporteras från merparten av regionerna. Även andelen positiva bland de analyserade proverna minskade under vecka 13, trots en oförändrad provtagningsnivå. Smittspridningen av influensa B bedöms pågå i hela landet och fler kommer att insjukna under kommande veckor. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Det totala antalet bekräftade fall av influensa minskade med 23 procent under vecka 13, från 738 rapporterade fall vecka 12 till 566 fall. Provtagningen var på ungefär samma nivå med drygt 7 000 analyserade prover, medan andelen positiva minskade till åtta procent, se Tabell 1. Under vecka 13 rapporterades 176 fall av influensa A och 390 fall av influensa B. Mellan vecka 12 och 13 minskade antalet fall av influensa A med 38 procent och influensa B med 14 procent.

Linjetypning av influensa B-prover tyder på att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Fördelningen av subtypade influensa A-prover under säsongen har varit jämn, med 53 procent influensa A(H1)pdm09 och 47 procent influensa A(H3).

Antalet fall av influensa B per 100 000 invånare var fortsatt högre i Svealand än övriga landsdelar under vecka 13. Mellan vecka 12 och 13 var antalet fall på en oförändrad nivå i Svealand och Norrland, medan en minskning sågs i Götaland. Högst incidens syns i storstadsregionerna. Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna sågs en statistiskt säkerställd minskning av fallen med influensa A i åldersgrupperna 15–39 år, 40–64 år samt 65 år och äldre. För influensa B sågs en minskning i åldersgruppen 15–39 år. I övriga grupper sågs inga statistiskt säkerställda förändringar. Under vecka 13 var det för influensa B flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0–4 år samt 5–14 år. För influensa A sågs flest fall per 100 000 som tidigare bland personer 65 år och äldre samt barn 0–4 år.

Hittills har två nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 13, båda med influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 252 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 217 haft influensa A och 35 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 19 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 69 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 52 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 50 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 15 haft influensa B.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 11 rapporterades 17 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 8–10) var medeltalet 18 dödsfall per vecka. Hittills har 19 respektive 13 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 12 respektive vecka 13. Sedan vecka 40 har hittills 557 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 95 procent haft influensa A. Dödligheten under vecka 11 ligger inom normalspannet i hela riket och i alla grupper, undantaget Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland), där det är en signifikant underdödlighet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har fem prover inkommit för vecka 13. Alla prover var negativa för både influensa A och B.

Webbsök visar på en låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med säsongerna innan covidpandemin.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen, som varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom eller tillstånd, har varit mycket allvarligt sjuka med komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Det är sedan tidigare känt att dessa komplikationer kan uppträda i samband med influensainfektion, men det är ovanligt. Utredningen syftar till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen.

Utredningen pågår fortsatt och Folkhälsomyndigheten har fått information om ytterligare enstaka fall med allvarliga komplikationer i spridda regioner. Totalt sett ingår nu 16 fall i utredningen. De tillkomna fallen är både vuxna och barn, utan koppling till varandra. Virologiska analyser visar att alla hittills karaktäriserade svenska influensa B-stammar säsong 2022–2023, inklusive prover från allvarliga fall, tillhör samma genetiska grupp av linjetyp B/Victoria som dominerar i övriga Europa och som ingår i säsongens influensavacciner.

Läget i världen

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 12 visar att knappt hälften av alla rapporterande länder i Europa har rapporterat en medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa B dominerar sedan några veckor.

Den senaste rapporten från WHO innehåller globala data fram till och med vecka 11. Influensaspridningen under hösten 2022 fram till och med årsskiftet dominerades av influensa A(H3N2) med en topp under december och lägre nivåer under januari 2023. Hittills under 2023 har det varit en högre andel influensa A(H1N1)pdm09 och influensa B i den globala övervakningen. En stadig ökning har setts från början av februari fram till vecka 10, följt av en minskning vecka 11.

Avtagande influensaaktivitet rapporteras för USA och Kanada, med dominans av influensa A(H1N1)pdm09 respektive influensa B. Från Ostasien rapporteras en överlag avtagande aktivitet av influensa A(H1N1)pdm09, dock ses en snabbt ökande aktivitet i Kina. Från Sydostasien rapporteras förhöjd aktivitet med främst influensa B i Malaysia och influensa A(H3N2) i Thailand och Singapore. Ökning av influensa B sågs i delar av Centralamerika. I övrigt låga eller avtagande nivåer.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 13.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B minskade under vecka 13.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 13 2023 Vecka 12 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 176 282 17 311
Antal influensa B 390 456 3 768
Totalt antal fall 566 738 21 079
Antal analyserade prover 7 110 7 161 272 527
Andel positiva prover 8 % 10 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än flertalet tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B har ökat under februari och mars i samtliga landsdelar. Svealand ligger något högre.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 13 Antal fall per 100 000 invånare vecka 13 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 9 6 227 143
Dalarna 33 21 690 239
Gotland 4 3 119 195
Gävleborg 15 9 455 158
Halland 17 11 898 264
Jämtland/ Härjedalen 18 11 322 244
Jönköping 23 14 849 231
Kalmar 12 8 406 164
Kronoberg 17 11 453 223
Norrbotten 9 6 563 225
Skåne 47 30 2 207 157
Stockholm 143 90 4 328 179
Sörmland 13 8 943 312
Uppsala 17 11 1 319 334
Värmland 39 25 821 290
Västerbotten 5 3 722 263
Västernorrland 16 10 973 398
Västmanland 13 8 749 268
Västra Götaland 64 40 2 306 132
Örebro 32 20 972 317
Östergötland 20 13 757 161
Totalt 566 5 21 079 202

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre samt barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år och 5-14 år. Lägst incidens syns i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 64 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka legat på ungefär samma nivå.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Positiva influensa B-prover redovisas först när linjetypning är klar. Prover som ännu analyseras ingår inte i figuren. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.