Influensarapport vecka 16, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 april 2023 och redovisar influensaläget vecka 16 (17–23 april).

Läget i Sverige

Under vecka 16 minskade antalet fall av såväl influensa A som influensa B och under de kommande veckorna förväntas influensaaktiviteten avta ytterligare. Även i övriga Europa minskar förekomsten av influensa.

Den 24 februari 2023 genomförde Världshälsoorganisationen (WHO) sitt årliga möte för att välja innehåll i nästkommande säsongs vaccin. WHO publicerade därefter en rapport med beskrivning av cirkulerande influensavirus samt beslut om vaccininnehållet för säsongen 2023–2024 för norra halvklotet. Jämfört med vaccinerna för säsongen 2022–2023 har stammen för influensa A(H1N1)pdm09 bytts ut för att bättre likna cirkulerande virusstammar. I övrigt är vaccinens ingående stammar oförändrade. WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i det tetravalenta äggbaserade influensavaccinerna för norra halvklotet 2023–2024:

  • A/Victoria/4897/2022 A(H1N1)pdm09-likt virus;
  • A/Darwin/9/2021 A(H3N2)-likt virus;
  • B/Austria/1359417/2021 B/Victoria-likt virus; och
  • B/Phuket/3073/2013 B/Yamagata-likt virus.

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2023-2024 northern hemisphere influenza season (who.int)

LIVE:WHO recommendation on influenza vaccine composition northern hemisphere 23-24 influenza season (youtube.com)

Antalet bekräftade fall av influensa B minskade med 42 procent mellan vecka 15 och 16, från 356 till 208 fall. Linjetypningen av influensa B-prover under säsongen har hittills visat att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa A minskade med 22 procent mellan vecka 15 och 16, från 102 till 80 fall. Även provtagningen för influensa minskade något efter att ha legat på samma nivå i flertalet veckor. Andelen positiva minskade från sju till fyra procent vecka 16, se Tabell 1, vilket är den lägsta positiviteten sedan början av december 2022.

Antalet fall av influensa B per 100 000 invånare var fortsatt högre i Svealand än övriga landsdelar under vecka 16, samtidigt som incidensen minskade kraftigt i alla landsdelar. Högst incidens av fall syns i region Stockholm. Fall rapporteras fortsatt från samtliga regioner.

Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna sågs en statistiskt säkerställd minskning av fallen med influensa A i alla åldersgrupper utom 0-4 år under vecka 16. För influensa B sågs statistiskt säkerställda minskningar i alla åldersgrupper utom 65 år och äldre, där antalet fall varit oförändrat under en längre period, se Figur 3B. Under vecka 16 var det för influensa B flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0–4 år. För influensa A sågs flest fall per 100 000 som tidigare bland personer 65 år och äldre.

Hittills har en nyinlagd patient med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 16. Patienten hade influensa B. Hittills under säsongen har 271 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 223 haft influensa A och 48 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för patienterna med influensa A och 24 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 67 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 49 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 53 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 18 haft influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 14 rapporterades 12 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 11–13) var medeltalet 17 dödsfall per vecka. Hittills har 9 respektive 11 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 15 respektive vecka 16. Sedan vecka 40 har hittills 591 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 94 procent haft influensa A. Dödligheten under vecka 14 låg inom normalspannet i hela riket och i alla grupper enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Under vecka 16 inkom inga prover inom sentinelprovtagningen.

Webbsök visar på en låg och minskande influensaaktivitet i Sverige vecka 16, jämfört med föregående vecka. Nivån är normal för årstiden.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten har under mars och april tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län utrett ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen har varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom och haft komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Utredningen har syftat till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Ytterligare enstaka influensafall med allvarliga komplikationer har rapporterats från spridda regioner och totalt sett ingår nu 17 fall i utredningen. Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta att samla in data till säsongen avslutas.

Läget i Europa

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 15 visar en fortsatt avtagande influensaaktivitet i flertalet länder. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa B har dominerat sedan flera veckor tillbaka.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 16.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B minskade under vecka 16.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 16 2023 Vecka 15 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 80 102 17 679
Antal influensa B 208 356 4 694
Totalt antal fall 288 458 22 373
Antal analyserade prover 6 677 7 032 293 148
Andel positivaprover 4 % 7 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 och har legat på samma nivå i flera veckor.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än flertalet tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B minskade kraftigt under vecka 16. Incidensen är fortsatt högst i Svealand och lägst i Götaland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 16 Antal fall per
100 000 invånare vecka 16
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 5 3 244 154
Dalarna 10 6 758 263
Gotland 3 2 129 211
Gävleborg 8 5 482 167
Halland 13 8 948 279
Jämtland Härjedalen 3 2 350 265
Jönköping 9 6 888 242
Kalmar 8 5 433 175
Kronoberg 6 4 481 237
Norrbotten 2 1 576 231
Skåne 23 14 2 321 165
Stockholm 68 43 4 621 191
Sörmland 21 13 1 009 334
Uppsala 17 11 1 370 347
Värmland 16 10 892 315
Västerbotten 5 3 747 272
Västernorrland 8 5 1 014 415
Västmanland 5 3 779 279
Västra Götaland 29 18 2 471 142
Örebro 19 12 1 051 343
Östergötland 10 6 809 172
Totalt 288 3 22 373 214

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Fallen i åldersgrupperna 0-4 år, 5-14 år och 15-39 år har minskat de senaste veckorna. Även åldersgruppen 40-64 år minskade under vecka 16, men inte lika kraftigt.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 64 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka minskat.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat. För vecka 16 har inga prover inkommit inom sentinelprovtagningen.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.