Influensarapport vecka 17, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 maj 2023 och redovisar influensaläget vecka 17 (24–30 april).

Läget i Sverige

Under vecka 17 fortsatte antalet fall av såväl influensa A som influensa B att minska och säsongen går mot sitt slut. Även i övriga Europa minskar förekomsten av influensa.

Antalet bekräftade fall av influensa B minskade med 27 procent mellan vecka 16 och 17, från 208 till 151 fall. Linjetypningen av influensa B-prover under säsongen har hittills visat att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa A minskade med 30 procent mellan vecka 16 och 17, från 81 till 57 fall. Även provtagningen för influensa och andelen positiva fortsatte att minska, se Tabell 1.

Antalet fall av influensa B per 100 000 invånare var fortsatt något högre i Svealand än i övriga landsdelar under vecka 17, samtidigt som incidensen fortsatte att minska i alla landsdelar. Högst incidens av fall syns i region Stockholm. Fall rapporteras fortsatt från samtliga regioner, men merparten av regionerna rapporterar endast ett fåtal fall.

Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna sågs en statistiskt säkerställd minskning av fallen med influensa A i åldersgrupperna 40–64 år och 65 år och äldre. För influensa B sågs statistiskt säkerställda minskningar i alla åldersgrupper utom 0–4 år, där fallen var på oförändrad nivå efter en minskning de senaste veckorna, se Figur 3B. Under vecka 17 var det för influensa B flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0–4 år. För influensa A sågs flest fall per 100 000 som tidigare bland personer 65 år och äldre.

Hittills har två nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 17. En patient hade influensa A och en hade influensa B. Hittills under säsongen har 294 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 238 haft influensa A och 56 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för patienterna med influensa A och 20 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 66 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 48 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 60 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 23 haft influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 15 rapporterades 9 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 12–14) var medeltalet 15 dödsfall per vecka. Hittills har 11 respektive 6 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 16 respektive vecka 17. Sedan vecka 40 har hittills 597 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 94 procent haft influensa A. Dödligheten under vecka 15 låg inom normalspannet i hela riket och i alla grupper enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Under vecka 17 inkom inga prover inom sentinelprovtagningen.

Webbsök visar på en låg och minskande influensaaktivitet i Sverige vecka 17, jämfört med föregående vecka. Nivån är normal för årstiden.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten har under mars och april tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län utrett ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen har varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom och haft komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Utredningen har syftat till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Ytterligare enstaka influensafall med allvarliga komplikationer har rapporterats från spridda regioner och totalt sett ingår nu 17 fall i utredningen. Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta att samla in data till säsongen avslutas.

Läget i världen

WHOs senaste rapport med data fram till och med mars, rapporterar att influensaaktiviteten på norra halvklotet har minskat under våren, inklusive Europa, Centralasien och Nordamerika. Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 16 visar en fortsatt avtagande influensaaktivitet i de flesta länder i Europa. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa B har dominerat sedan flera veckor tillbaka.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 17.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B minskade under vecka 17.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 17 2023 Vecka 16 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 57 81 17 737
Antal influensa B 151 208 4 845
Totalt antal fall 208 289 22 582
Antal analyserade prover 6 208 6 691 299 370
Andel positiva prover 3 % 4 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 och har legat på ungefär samma nivå under mars och april, följt av en liten minskning.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en minskande andel positiva sedan omkring vecka 13.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B fortsatte att minska under vecka 17. Incidensen är fortsatt högst i Svealand.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 17 Antal fall per 100 000 invånare vecka 17 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 4 3 248 156
Dalarna 6 4 764 265
Gotland 1 1 130 213
Gävleborg 4 3 486 169
Halland 3 2 951 280
Jämtland Härjedalen 5 3 355 269
Jönköping 10 6 898 245
Kalmar 11 7 444 180
Kronoberg 4 3 485 239
Norrbotten 2 1 578 231
Skåne 11 7 2 332 166
Stockholm 49 31 4 670 193
Sörmland 12 8 1 021 338
Uppsala 3 2 1 373 348
Värmland 21 13 913 322
Västerbotten 2 1 749 273
Västernorrland 6 4 1 020 418
Västmanland 10 6 789 283
Västra Götaland 26 16 2 498 143
Örebro 7 4 1 058 345
Östergötland 11 7 820 175
Totalt 208 2 22 582 216

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 0-4 år. Fallen har minskat i alla åldersgrupper utom 0-4 år under vecka 17.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 65 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Sedan vecka 7 har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka minskat.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat. För vecka 16 och 17 har inga prover inkommit inom sentinelprovtagningen.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.