Influensarapport vecka 19-20, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 26 maj 2023 och redovisar influensaläget vecka 19–20 (8–21 maj). Uppdaterad 27 juli 2023 med korrigering av datakälla för Region Norrbottens vaccinationstäckning.

Läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter att avta och har varit på en mycket låg nivå sedan vecka 18. Nu tar veckorapporterna för influensa uppehåll och startar igen vecka 40. Övervakningen fortsätter kontinuerligt. Under sommaren publiceras en sammanfattning av säsongen 2022–2023. Vi vill tacka alla laboratorier, sentinelprovtagare, intensivvårdsavdelningar och andra som har rapporterat data under influensasäsongen. Läs mer om vaccinationstäckningen mot influensa och viruskaraktärisering i veckans specialavsnitt.

Under vecka 20 rapporterades totalt 97 bekräftade influensafall, varav 76 fall var influensa B och 21 var influensa A. Även provtagningen för influensa och andelen positiva minskade, se Tabell 1. Fall rapporteras fortsatt från de flesta regioner, men i flera regioner rapporteras endast enstaka fall. Under sommaren förväntas fortsatt sporadiska fall att rapporteras per vecka.

Hittills har två nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 20, en med influensa A och en med influensa B. Under säsongen har 345 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 279 med influensa A och 66 med influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för patienterna med influensa A och 27 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 68 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 50 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 69 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 25 haft influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 18 rapporterades noll avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 15–17) var medeltalet nio dödsfall per vecka. Hittills har två bekräftade fall rapporterats avlidna per vecka under vecka 19 och 20. Sedan vecka 40 har hittills 602 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 94 procent haft influensa A. Under vecka 17 uppmättes förhöjd dödlighet i östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland), enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Under vecka 18 låg dödligheten åter inom normalspannet i hela riket och i alla grupper.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Under vecka 19 inkom fyra prover inom sentinelprovtagningen, varav ett var positivt för influensa B/Victoria. Inga prover inkom vecka 20.

Webbsök visar på en låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige vecka 19 och 20. Nivån är normal för årstiden. Webbsök publiceras till vecka 25 och tar sedan sommaruppehåll.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten har under våren tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län utrett ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen har varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom och haft komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Utredningen har syftat till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen. Ytterligare enstaka influensafall med allvarliga komplikationer har rapporterats från spridda regioner och totalt sett ingår nu 20 fall i utredningen i alla åldrar. Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta att samla in data till säsongen avslutas.

Läget i Europa

Data från ECDC/WHO-Europa fram till vecka 19 visar att influensaaktiviteten fortsätter att minska i de flesta länderna i Europa. Majoriteten av länderna i Europa rapporterar nu en mycket låg influensaaktivitet eller att influensasäsongen är slut.

Specialavsnitt: Vaccinationstäckning mot influensa

Folkhälsomyndigheten sammanställer uppgifter från smittskyddsenheterna i respektive region för att beräkna vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa bland personer 65 år och äldre. Vaccinationstäckningen mäts på olika sätt, läs mer under kommentarer till vaccinationsstatistiken nedan.

Sammantaget visar denna preliminära sammanställning att cirka 63 procent av personer 65 år och äldre i Sverige (cirka 1,3 miljoner) vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under säsongen 2022–2023, vilket är högre än de senaste säsongerna innan covidpandemin men betydligt lägre än föregående säsong, se Figur S1. Täckningsgraden är högst bland personer 85 år och äldre (71 procent), följt av personer 75 till 84 år (69 procent), se Tabell S1.

Höstens allmänna vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa startade, som tidigare år, vecka 45 (8 november 2022). Personer i riskgrupper prioriterades för vaccination mot säsongsinfluensa under de första fyra veckorna av vaccinationsarbetet, tillsammans med vård- och omsorgspersonal. Möjlighet till samtidig vaccination mot influensa och covid-19 var som föregående säsong möjligt. Personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) vaccinerades med förstärkt vaccin, liksom förra säsongen, och vaccinationerna påbörjades i slutet av oktober.

Figur S1. Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre i Sverige, 2011-2012 till 2022-2023.

Diagram som visar att vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre varierar mellan säsongerna. De flesta år är andelen runt 50%. Högst nivå 2021 till 2022 på 70%, följt av 2022 till 2023 på 63%.

Vaccinationstäckning bland personer under 65 år

Bland personer under 65 år är det endast personer som tillhör medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination. Det är dock svårt att beräkna vaccinationstäckningsgraden i dessa grupper, eftersom de är svåra att definiera och uppgift om riskgruppstillhörighet sällan registreras på ett sätt som möjliggör uppföljning.

Sexton regioner har kunnat rapportera statistik över antalet vaccinerade personer under 65 år. Bland det totala antalet personer under 65 år har drygt 4 procent vaccinerats, vilket är ungefär på samma nivå som de två föregående säsongerna. Vaccinationstäckningen bland personer under 65 år är betydligt lägre än i äldre åldersgrupper, men då personer som tillhör medicinsk riskgrupp endast utgör en liten del av befolkningen under 65 år är det svårt att jämföra. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för de vaccinerade från de flesta regioner, men på grund av rekommendationen och årets prioritering av vilka som vaccineras, är det sannolikt att de flesta som vaccinerats tillhör en riskgrupp. Vaccinationer utförda inom exempelvis företagshälsovård ingår oftast inte i datainsamlingen.

Vaccination mot influensa

Tabell S1. Vaccinationstäckning mot influensa per åldersgrupp, 2021-2022 och 2022-2023, data från ett urval av regioner, se kommentarer till vaccinationsstatistiken.
Åldersgrupp 0-17 år 18-39 år 40-64 år 65-74 år 75-84 år 85+ år
Vaccinationstäckning (%) 2021-2022 0,3 3 8,5 61 74 75
Vaccinationstäckning (%) 2022-2023 0,4 2 8 55 69 71
Antal invånare (31 dec 2022) 1 149 747 1 549 936 1 702 496 551 234 418 278 141 108

Vaccinationstäckning bland personer ≥65 år per region

Jämförelser av vaccinationstäckning mellan regionerna är svåra, eftersom data och uppskattningar bygger på insamling med olika metoder, till exempel enkätsvar, data från journalsystem eller register, samt antal givna doser (”pinnstatistik”). Trots detta ger sammanställningen ändå en lägesbild. Jämförelser mellan åren för samma region kan ge viss information. Det är stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna, vilket till viss del beror på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner, se Kommentar till vaccinationsstatistiken. Datakällorna och täckningsgraden bland personer 65 år och äldre för varje region visas i Tabell S2.

Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre ligger lägre i samtliga regioner jämfört med föregående säsong, men i de flesta regioner högre än 2019–2020. Denna säsong har Region Värmland nått Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procents täckning bland personer 65 år äldre. De flesta regioner har en täckning på mer än 55 procent, se Figur S2.

Tabell S2. Vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre per region. (a) För Gävleborg visas preliminära data över vaccinationer givna till och med slutet av december 2022.
Region 2021-2022 (%) 2022-2023 (%) Datakälla 2022-2023
Region Blekinge 70 66 Register
Region Dalarna 72 58 Journalsystem
Region Gotland 74 61 Journalsystem
Region Gävleborg 67 59 (a) Register samt webbformulär
Region Halland 71 67 Journalsystem
Region Jämtland Härjedalen 66 60 Journalsystem
Region Jönköpings län 76 69 Register
Region Kalmar län 70 64 Journalsystem
Region Kronoberg 76 69 Journalsystem
Region Norrbotten 65 56 Journalsystem
Region Skåne 68 59 Journalsystem
Region Stockholm 62 58 Register
Region Sörmland 69 63 Journalsystem
Region Uppsala 75 67 Journalsystem samt ersättningssystem
Region Värmland 81 76 Register
Region Västerbotten 74 70 Journalsystem
Region Västernorrland 68 56 Journalsystem
Region Västmanland 65 70 Journalsystem
Västra Götalandsregionen 74 69 Enkät
Region Örebro län 76 63 Journalsystemsamt pinnstatistik
Region Östergötland 69 67 Journalsystem
Genomsnitt 70 63

Figur S2. Vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre per region, 2021-2022 och 2022-2023.

Andel vaccinerade per region är lägre denna säsong jämfört med förra i alla regioner förutom Västmanland. Värmland ligger högst, följt av Västerbotten och Västmanland.

Kommentarer till vaccinationsstatistiken

Sammanställningen är preliminär och baseras på statistik och andra uppgifter från smittskyddsenheterna i respektive region. Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre mäts på olika sätt, exempelvis med hjälp av journalsystem, ersättningsdata, levererade vaccindoser, enkäter till äldre med mera. Datakvaliteten och säkerheten i andelen vaccinerade varierar därför och siffrorna är inte helt jämförbara. Data innefattar i de flesta regioner inte vaccinationer utförda utanför regional eller kommunal sektor, exempelvis av företagshälsovården. Därför underskattas täckningsgraden i de flesta regioner.

Vaccinationstäckningen beräknas baserat på befolkningsmängd i länet den 31 december 2021 respektive 2022 (Källa: SCB). För Region Dalarna används istället antalet listade patienter per åldersgrupp.

I 16 regioner finns data för vaccinerade per åldersgrupp och från dessa kan statistik på täckningsgraden i olika åldersgrupper tas fram. I denna rapportering deltar smittskyddsenheterna i Region Dalarna, Region Gotland, Region Halland, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka tre fjärdedelar av Sveriges befolkning. För Tabell S1 har data från Region Gotland, Region Dalarna, Region Halland och Region Skåne exkluderats för jämförbarheten mellan säsonger.

Notera även följande för respektive region:

 • I Region Dalarna innefattas antalet registrerade doser i journalsystemet för personer listade på någon av länets vårdcentraler. Doser givna inom kommunerna rapporteras manuellt och i osäker omfattning.
 • I statistiken i Region Gotland saknas data från några mindre privata enheter.
 • Region Gävleborg byter datakälla för vaccinationsdata under våren 2023, vilket medför att statistiken som ingår är preliminär och innefattar endast data till och med december 2022. Uppdatering kommer till efterföljande säsongsrapport.
 • Statistiken från Region Halland innefattar delvis vaccinationer givna till kommunal och regional personal men är inte heltäckande.
 • Statistiken från Region Jämtland Härjedalen inkluderar vaccinationer givna inom vården. Doser givna vid olika typer av äldreboenden, m.m. rapporteras manuellt och i osäker omfattning, så doser kan saknas.
 • Statistiken för Region Kalmar hämtas från journalsystemet, där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård inhämtas separat i vissa fall, men statistiken är inte heltäckande.
 • I Region Norrbotten har datakällan bytts från register till journalsystem från och med 13 december 2021 och data över vaccination av regionens personal saknas för 2021–2022. För 2022-2023 saknas data för vaccinationer genomförda i kommunal regi.
 • Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi och data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år i Region Stockholm ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal.
 • I Region Sörmland har datakällan bytts från och med 8 mars 2022 från register till journalsystem. Data saknas från mindre privata enheter.
 • I Region Uppsala används statistik ifrån journalsystemet och ifrån utbetalda ersättningar till de privata vaccinatörer som vaccinerat på regionens avtal. Det finns en osäkerhet i hur många personer med kommunal vård och omsorg som har vaccinerats då detta inte alltid journalförs i regionens journal, så doser kan saknas.
 • I Region Värmland saknas data från privata vårdgivare utan avtal med regionen.
 • För Region Örebro län beräknas vaccinationstäckningen från register samt manuellt inrapporterade doser från SÄBO/kommunerna. Givna doser vid sjukhus är inte inkluderade.
 • Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet där även de som vaccineras i kommunernas regi dokumenteras. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård ingår inte.

Specialavsnitt: Viruskaraktärisering

Ett urval av influensapositiva prover, baserat på geografi, provtagningsdatum och sub-/linjetyp, som samlats in via sentinelprovtagningen eller från kliniska mikrobiologiska laboratorier har sekvenserats och karaktäriserats på Folkhälsomyndigheten.

Genetisk grupp

Hemagglutinin (HA)-genen har sekvenserats hos 72 influensa A(H3N2)-stammar, 76 influensa A(H1N1)pdm09-stammar och 76 influensa B/Victoria-stammar med provtagningsdatum från vecka 40 2022 till och med vecka 12 2023. Resultaten presenteras i Tabell S3 samt i fylogenetiska träd för respektive sub-/linjetyp.

Bild 1. Fylogenetiskt träd influensa A(H3N2) hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd för hemagglutinin för influensa A H3N2 som visar släktskapet för svenska influensastammar. Tabell S1 sammanfattar data.

Se större format av bild 1

Bild 2. Fylogenetiskt träd influensa A(H1N1)pdm09 hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd för hemagglutinin för influensa A H1N1 som visar släktskapet för svenska influensastammar. Texten sammanfattar detta.

Se större format av bild 2

Bild 3. Fylogenetiskt träd influensa B/Victoria hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd för hemagglutinin för influensa B Victoria som visar släktskapet för svenska influensastammar. Alla stammar är inom samma genetiska grupp.

Se större format av bild 3

Influensa A(H3N2)

Alla karaktäriserade influensa A(H3N2)-stammar tillhör genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2, vilken representeras av A/Bangladesh/4005/2020, A/Darwin/9/2021 samt A/Slovenia/8720/2022. Genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2 kallas nu grupp 2. Denna grupp har, baserat på aminosyrautbyten i HA1, delat in sig i ytterligare subgrupper. Dessa definieras i Tabell S3, se även fylogenetiskt träd för influensa A(H3N2) samt Tabell S4.

Tabell S3. Definierande aminosyrautbyten för subgrupper till influensa A(H3N2).
Subgrupp Definierande aminosyrautbyten
2a Grupp 2 + H156S
2a.1 Subgrupp 2a + D53G, D104G, K276R
2a.1a Subgrupp 2a.1 + L157I, K220R
2a.1b Subgrupp 2a.1 + I140K, R299K
2a.2 Subgrupp 2a + D53G, R201L, S219Y
2a.3 Subgrupp 2a + D53N, N96S, I192F
2a.3a Subgrupp 2a.3 + E50K
2a.3a.1 Subgrupp 2a.3a + I140K
2a.3b Subgrupp 2a.3a + I140M
2b Grupp 2 + E50K, F79V, I140K
2c Grupp 2 + S205F, A212T
2d Grupp 2 + G62R, H156Q, S199P

Källa tabell: Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2023-2024 northern hemisphere influenza season (who.int)

Vaccinstammarna för norra halvklotet 2022-2023, vilka även rekommenderas för norra halvklotet 2023-2024, A/Darwin/9/2021 (för äggbaserade vacciner) och A/Darwin/6/2021 (för cellbaserade och rekombinanta vacciner), tillhör genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2. Stammar i genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2 uppvisade vid antigeniska analyser med illersera god likhet till A/Darwin/9/2021 och A/Darwin/6/2021, undantaget de stammar som saknade aminosyrautbyte H156S samt med ytterligare aminosyrautbyten E50K, F79V och I140K. Dessa definieras nu av subgrupp 2b. Omkring 29 procent av de svenska stammarna som karaktäriserats från vecka 40 2022 till vecka 12 2023 tillhör subgrupp 2b.

Influensa A(H1N1)pdm09

Samtliga 76 influensa A(H1N1)pdm09-stammar som karaktäriserats tillhör genetisk grupp 6B.1A.5a.2, vilken nu definieras av två subgrupper, 6B.1A.5a.2a samt 6B.1A.5a.2a.1. Se fylogenetiskt träd för influensa A(H1N1)pdm09 samt Tabell S4. Genetisk grupp 6B.1A.5a.2 representeras av A/Victoria/2570/2019, A/Sydney/5/2021 och A/Norway/25089/2022. Stammar inom denna grupp visar vid antigeniska analyser med illersera god likhet till rekommenderade vaccinstammar för norra halvklotet 2022-2023. I humanserologiska analyser med post-vaccinationssera (efter vaccination med vaccinstammar rekommenderade för norra halvklotet 2022-2023) påvisades dock reducerade antikroppstitrar, särskilt mot stammar med aminosyrautbytena P137S och K142R, vilka tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2a.1. Därför byts de rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet ut inför säsong 2023-2024 till A/Victoria/4897/2022 (äggbaserat vaccin) och A/Wisconsin/67/2022 (cell- eller rekombinantbaserat vaccin), som båda tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2a.1. För dessa uppvisar stammar i subgrupp 6B.1A.5a.2a samt 6B.1A.5a.2a.1 vid antigeniska analyser med illersera god likhet.

Se mötesrapporter från WHO den 23 september 2022 samt den 24 februari 2023 under rubriken Mötesrapporter från Världshälsoorganisationen WHO.

Influensa B/Victoria

De 76 influensa B/Victoria-stammar som karaktäriserats tillhör alla genetisk grupp V1A.3a.2, se fylogenetiskt träd för influensa B/Victoria samt Tabell S4. Vaccinstammen för norra halvklotet 2022-2023, B/Austria/1359417/2021, tillhör även den genetisk grupp V1A.3a.2. Samma stam rekommenderas för norra halvklotet säsong 2023-2024. Den stora majoriteten av stammar tillhörande grupp V1A.3a.2 som analyserades avseende antigeniska egenskaper (med illersera) i samband med WHO:s vaccinmöte för södra halvklotet 2022 hade god likhet till denna vaccinstam, vilket senare bekräftats av humanserologiska studier.

Se mötesrapporter från WHO den 23 september 2022 samt den 24 februari 2023 under rubriken Mötesrapporter från Världshälsoorganisationen WHO.

Tabell S4. Antal stammar per genetisk grupp, vecka 40 2022 till vecka 12 2023. (a) Dessa sex stammar har aminosyrautbyte H156S, men inte D53G. För rapportering efter 2023-01-31 är stammar med utbyte H156S och D53N klassificerade som subgrupp A/Bangladesh/4005/2020.
Sub-/linjetyp Genetisk grupp Antal stammar
A(H3N2) 3C.2a1b.1a 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.1 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2-A/Bangladesh/4005/2020 26
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2-A/Darwin/9/2021 6 (a)
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2 40
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.1 0
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2-A/Victoria/2570/2019 0
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2-A/Sydney/5/2021 63
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2-A/Norway/25089/2022 13
B/Victoria V1A.3 0
B/Victoria V1A.3 0
B/Victoria V1A.3a.1 0
B/Victoria V1A.3a.2-B/Austria/1359417/2021 76
B/Yamagata Y3-B/Phuket/3073/2013 0

(a) Dessa sex stammar har aminosyrautbyte H156S, men inte D53G. För rapportering efter 2023-01-31 är stammar med utbyte H156S och D53N klassificerade som subgrupp A/Bangladesh/4005/2020.

Mötesrapporter från Världshälsoorganisationen WHO

WHO:s mötesrapport från 23 september 2022 inför vaccinbeslut för södra halvklotet 2023 (på engelska):

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2023 southern hemisphere influenza season (who.int)

WHO:s mötesrapport från 24 februari 2023 inför vaccinbeslut för norra halvklotet 2023-2024 (på engelska):

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2023-2024 northern hemisphere influenza season (who.int)

Känslighet för antiviraler

Ingen av de 73 influensa A(H3N2)- stammar, influensa 77 A(H1N1)pdm09- stammar eller 75 influensa B/Victoria-stammar som analyserats hade något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu® /Ebilfumin®) och zanamivir (Relenza®/Dectova®).

Inget aminosyrautbyte av de som i dagsläget är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för baloxavir marboxil (Xofluza®) påvisades hos de 71 influensa A(H3N2)-, 75 influensa A(H1N1)pdm09- eller 71 influensa B/Victoria-stammarna som analyserats.

Matrixgenen analyserades för 74 influensa A(H3)/A(H3N2)-stammar och 80 influensa A(H1)pdm09/A(H1N1)pdm09-stammar och hos alla påvisas utbyte S31N, vilket ger upphov till resistens mot amantadin. Ytterligare utbyten som associeras med amatadinresistens påvisades i tio av de sekvenserade influensa A(H1N1)pdm09-stammarna, sju stycken med utbyte S31N+L26F, och tre med utbyte S31N+V27A.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 20.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B var som högst vecka 12. Vecka 20 minskade antalet ytterligare.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 20 2023 Vecka 19 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 21 55 17 851
Antal influensa B 76 109 5 161
Totalt antal fall 97 164 23 012
Antal analyserade prover 5 406 5 844 324 112
Andel positiva prover 2 % 3 % 7 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under våren ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 och har legat på ungefär samma nivå under mars och april, följt av en liten minskning.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en minskande andel positiva sedan omkring vecka 13.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma låga nivå de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B fortsatte att minska under vecka 20 i Svealand och Götaland, men ökade något i Norrland. Incidensen är fortsatt något högre i Svealand.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 20 Antal fall per
100 000 invånare vecka 20
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 3 2 255 160
Dalarna 4 3 776 269
Gotland 1 1 132 216
Gävleborg 2 1 495 172
Halland 4 3 972 286
Jämtland Härjedalen 2 1 363 275
Jönköping 4 3 918 250
Kalmar 1 1 476 193
Kronoberg 3 2 494 243
Norrbotten 3 2 585 234
Skåne 7 4 2 356 168
Stockholm 24 15 4 755 197
Sörmland 0 0 1 034 343
Uppsala 5 3 1 397 354
Värmland 5 3 947 334
Västerbotten 7 4 762 278
Västernorrland 2 1 1 038 425
Västmanland 0 0 793 284
Västra Götaland 9 6 2 544 146
Örebro 6 4 1 086 354
Östergötland 5 3 834 178
Totalt 97 1 23 012 220

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A är låg i alla åldersgrupper.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses vecka 20 i åldersgrupperna 5-14 och 15-39 år. Incidensen har minskat kraftigt i de yngre åldersgrupperna sedan de högsta nivåerna under mars-april.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 70 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Sedan vecka 7 har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. Under vecka 18 (figur 5) har ännu inga bekräftade fall av influensa som avlidit inom 30 dagar efter diagnos rapporterats.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall av influensa A respektive influensa B som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka varit mycket lågt.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka. Antalet positiva prover har varierat.

-	Under våren har antalet inkomna prover minskat och inga prover inkom vecka 16-18 eller 20. Vecka 19 syns 4 inkomna prover, varav en positiv för influensa B.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.