Influensarapport vecka 4, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 februari 2023 och redovisar influensaläget vecka 4 (23–29 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa ökade under vecka 4 efter en period av snabb minskning sedan den högsta nivån vecka 52. Ökningen sågs främst i regionerna i Götaland och Svealand. Fortsatt minskar antalet nyinlagda patienter inom intensivvården. Antalet bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter provtagningen fortsatte att öka vecka 2, men preliminära data visar en minskning vecka 3.

Statistik över samtal till 1177 visar en något ökad förekomst av feber bland barn de senaste två veckorna efter att jullovet avslutats. Även andelen i befolkningen med akut luftvägsinfektion har ökat, men är betydligt lägre än de högsta nivåerna under december. Det pågår fortfarande smittspridning och det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Veckovis presentation av akut luftvägsinfektion (halsorapport.se)

Under vecka 4 rapporterades 784 fall av influensa, vilket är 18 procent fler än vecka 3. Influensa A utgjorde 85 procent av fallen vecka 4, se Tabell 1. Under vecka 4 subtypades 41 fall av influensa A och av dessa var 13 influensa A(H3N2) och 28 influensa A(H1N1)pdm09. Bland de prover som subtypats sedan vecka 40 har 54 procent varit influensa A(H1N1)pdm09 och 46 procent har varit influensa A(H3N2). Efter att ha varit jämnt fördelade under säsongen har influensa A(H1N1)pdm09 utgjort en något större andel av de subtypade influensa A-proverna under vecka 1-4. Hittills har fem procent av alla rapporterade influensafall varit influensa B.

Under vecka 4 analyserades sammanlagt 10 903 prover för influensa, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående vecka. Andelen positiva prover var cirka 7 procent vecka 4, vilket är på ungefär samma nivå som föregående vecka (6 procent).

Antalet fall per 100 000 invånare ökade något i Svealand och Götaland under vecka 4, medan incidensen fortsatte att minska i Norrland. Götaland ligger trots ökningen fortsatt lägst, under rikssnittet. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns som tidigare i gruppen barn 0-4 år och i åldersgruppen fortsatte fallen att minska. Åldersgruppen 65 år och äldre var oförändrad och på samma nivå som resterande åldersgrupper. Antalet fall i åldersgrupperna 15-39 år och 40-64 år ökade något medan antalet fall i åldersgruppen 5-14 år var oförändrat.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 176 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Bland det fåtal prover som subtypats under säsongen är fördelningen jämn mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09. Hittills har 5 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 4, alla av dessa var influensa A. Antalet nyinlagda patienter har minskat sedan vecka 52. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 75 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 58 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 35 personer under 18 år rapporterats inlagda på IVA.

Hittills under vecka 2 har 78 bekräftade fall rapporterats avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnosen. För vecka 51 2022–1 2023 var medeltalet 55 dödsfall per vecka. Hittills har 56 respektive 31 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 3 och 4. Det rapporterade antalet avlidna kan bli något högre för de senaste två veckorna på grund av efterrapportering av dödsfall. Mellan vecka 50 2022 och vecka 2 2023 har en överdödlighet uppmätts nationellt enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Den omfattande smittspridningen av luftvägsvirus, bland dem influensa och covid-19, bedöms bidra till överdödligheten. Folkhälsomyndigheten analyserar dödligheten veckovis och publicerar en separat rapport.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen analyserades 12 prover för influensa vecka 4, varav två prover var positiva för influensa A(H3). Antalet prover inom sentinelövervakningen har minskat de senaste veckorna. Sedan vecka 40 har majoriteten (69 procent) av de 45 influensa A-prover som subtypats inom sentinelövervakningen varit influensa A(H3) och 31 procent A(H1)pdm09. Två positiva influensa B/Victoria-prover har påvisats under säsongen (ett prov vecka 2 respektive vecka 3). Sedan vecka 40 har tre prover varit positiva för både influensa A och covid-19.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg och oförändrad aktivitet. Nivån är på samma nivå jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa ökade något i Danmark under vecka 4. Under vecka 3 och 4 har det påvisats något fler fall av influensa B. Både influensa A och B cirkulerar fortsatt och samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria. Totalt under säsongen har det varit flest antal fall av influensa A. I Norge fortsätter antalet fall av influensa att minska, men andelen positiva bland de provtagna för influensa har ökat och även antalet sjukhusinläggningar var fler under vecka 4. Influensa A(H1N1)pdm09 dominerar, men influensa B har fortsatt öka något. Data fram till och med vecka 3 finns tillgänglig för Finland och där har det setts minskningar de senaste veckorna av antalet fall. Influensa A dominerar.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 3 visar att i majoriteten av alla rapporterande länder i Europa har en hög eller mycket hög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa A(H1N1)pdm09 dominerade vecka 4 inom både sentinel- och laboratorieövervakningen.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa ökade under vecka 4 efter en brant nedgång från toppen vecka 52.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 4 2023 Vecka 3 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 668 595 12 905
Antal influensa B 116 69 684
Totalt antal fall 784 664 13 589
Antal analyserade prover 10 903 11 886 199 261
Andel positiva prover 7 % 6 % 7 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Figur 1C . Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen ökade under vecka 4 i Svealand och Götaland samt Sverige nationellt.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 4 Antal fall per 100 000 invånare vecka 4 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 3 2 194 122
Dalarna 33 11 445 154
Gotland 5 8 74 121
Gävleborg 14 5 247 86
Halland 35 10 649 191
Jämtland/ Härjedalen 10 8 176 133
Jönköping 33 9 459 125
Kalmar 12 5 240 97
Kronoberg 8 4 384 189
Norrbotten 8 3 467 187
Skåne 49 3 1 442 103
Stockholm 181 7 2 576 107
Sörmland 55 18 538 178
Uppsala 61 15 972 246
Värmland 45 16 470 166
Västerbotten 4 1 700 255
Västernorrland 36 15 771 316
Västmanland 35 13 439 157
Västra Götaland 72 4 1 465 84
Örebro 68 22 415 135
Östergötland 17 4 466 99
Totalt 784 8 13 589 130

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade i åldersgruppen 0-4 år. I övriga åldersgrupper ökade fallen per 100 000 invånare något. Högst incidens är bland barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 56 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett minskat antal patienter har rapporterats hittills under 2023.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning har ökat sedan säsongens början.

Sentinelövervakningen

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Sedan vecka 50 ses ett ökat antal analyserade prover. Under säsongen har flest prover varit A(H3).

Figuren visar endast resultat av influensaanalyser, ej analyser för SARS-CoV-2. Dessa redovisas i veckorapporten för covid-19.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.