Influensarapport vecka 47-48, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 9 december 2022 och redovisar influensaläget vecka 47–48 (21 november–4 december).

Läget i Sverige

Antalet fall av influensa har ökat och den nationella epidemin är igång sedan vecka 48. Fall rapporteras vecka 48 i alla regioner förutom Gotland men antalet fall sett till befolkningsmängd varierar, med högst incidens i Norrlandsregionerna. Det är för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas men det finns risk för en intensiv epidemi med många smittade eftersom föregående fyra influensasäsonger varit milda och det troligtvis finns många individer som är mottagliga för infektion. Det är osäkert om influensaaktiviteten i vinter kommer att påverkas av den ökande smittspridningen av covid-19, något som setts tidigare under pandemin, inte minst vintern 2021–2022 då antalet influensafall minskade till mycket låga nivåer under den period då det var mycket hög smittspridning av covid-19.

Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl influensa som covid-19 och andra luftvägsvirus.

De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Personer i dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. När influensaaktiviteten nu ökar är det hög tid att vaccinera sig, eftersom det tar ungefär två veckor att bygga upp skyddet. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Under vecka 48 rapporterades 358 fall av influensa, vilket är mer än en dubblering sedan vecka 47 då 149 fall rapporterades. Av fallen båda veckorna var majoriteten influensa A, se Tabell 1. Under veckorna 47–48 har 38 influensa A-fall subtypats, av vilka 17 var influensa A(H3N2) och 21 var influensa A(H1N1)pdm09.

Under vecka 48 analyserades sammanlagt 10 116 prover för influensa, vilket är en ökning med 12 procent från vecka 47. Andelen positiva prover ökade till 4 procent vecka 48, jämfört med 2 procent vecka 47.

Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 48 fanns i åldersgruppen 0-4 år, följt av personer 65 år och äldre, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har fem intensivvårdade patienter rapporterats, fyra med influensa A och en med influensa B.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 13 respektive 8 prover för influensa vecka 47 och 48. Ett prov respektive vecka var positivt för influensa A, provet vecka 47 var subtyp H3N2, för vecka 48 pågår provanalys. Båda patienterna har troligtvis smittats utomlands.

Webbsök för influensa visade på en ökande aktivitet vecka 48. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Folkhälsomyndigheten behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning. Genom ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att få en fördjupad bild av vilka influensatyper som cirkulerar. Det ger viktigt information om hur virus utvecklas och möjlighet att upptäcka förändringar. Genom denna kunskap kan vi bättre bedöma influensaläget. Insamlade stammar ger också underlag till WHO i val av vaccinens innehåll. Ju fler som deltar desto bättre kvalitet får sentinelövervakningen.

Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa (nyhet 2022-12-02)

Anmälan till sentinelprovtagning för influensa och covid-19 säsongen 2022–2023

Läget i världen

I övriga Skandinavien är antalet rapporterade fall av influensa fortsatt lågt men ökande, med främst influensa A hittills rapporterat. I Norge ökade antal rapporterade fall under vecka 47 och 48, med en dominans av influensa A(H1N1)pdm09. Andelen positiva prover var vecka 48 cirka 7 procent. I Danmark sågs en ökning vecka 48 från en låg nivå och cirka 2 procent av de analyserade proverna var positiva. En blandning av influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 har påvisats.

I övriga Europa ses en ökande influensaaktivitet och epidemistart av influensa sedan vecka 45 (justerat av ECDC från vecka 46). Flera länder, däribland Ryssland, Tyskland, Malta och Rumänien rapporterar en medelhög eller hög aktivitet, medan cirka hälften av länderna endast rapporterar sporadiska fall. Under vecka 40–47 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (89 procent). Av de influensa A-prover som subtypats och påvisats inom sentinelövervakningen under vecka 47 var majoriteten (88 procent) influensa A(H3N2). I laboratorieövervakningen var 55 procent av subtypade influensa A-prover av sorten influensa A(H3N2) och 45 procent var influensa A(H1N1)pdm09. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt rapporterades det i slutet av november en ökande aktivitet med dominans av influensa A(H3N2). I USA och Kanada startade vinterns influensaepidemi i slutet av oktober och antalet fall har ökat kraftigt sedan dess. Även i Mexiko rapporteras ökande aktivitet. Förhöjd influensaaktivitet rapporteras också från arabiska halvön, Iran och Kazakstan. På södra halvklotets tempererade delar som går mot sommar ses en avtagande aktivitet, förutom i Chile och Argentina där antalet fall ökat. Under perioden vecka 44–45 rapporterades globalt fler fall av influensa A (95 procent) än influensa B (5 procent). Av de prover som subtypats var 84 procent influensa A(H3N2) och 16 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var proverna uteslutande B/Victoria.

Global Influenza Programme: Influenza Update N° 459 (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 43 och 44 har 33 respektive 34 fall av influensa rapporterats.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 47 Vecka 48 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 144 352 706
Antal influensa B 5 6 26
Totalt antal fall 149 358 732
Antal analyserade prover 9 059 10 116 70 927
Andel positiva prover 2 % 4 % 1 %

Figur 1b. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå med våren 2022.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla landsdelar och Sverige nationellt, högst incidens ses i Norrland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, senaste veckan och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 48 Antal fall per 100 000 invånare vecka 48 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 3 2
Dalarna 7 2 13 5
Gotland 0 0 2 3
Gävleborg 5 2 11 4
Halland 33 10 58 17
Jämtland/ Härjedalen 2 2 9 7
Jönköping 5 1 11 3
Kalmar 6 2 8 3
Kronoberg 12 6 21 10
Norrbotten 26 10 51 20
Skåne 31 2 83 6
Stockholm 64 3 152 6
Sörmland 3 1 11 4
Uppsala 34 9 63 16
Värmland 2 1 10 4
Västerbotten 58 21 84 31
Västernorrland 22 9 38 16
Västmanland 11 4 31 11
Västra Götaland 30 2 55 3
Örebro 3 1 12 4
Östergötland 2 0 6 1
Totalt 358 3 732 7

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla åldersgrupper, högst incidens vecka 48 i åldersgruppen 0-4 år, följt av 65 år och äldre.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för influensa, vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.