Influensarapport vecka 5, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 februari 2023 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari–5 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa fortsatte att öka vecka 5 efter en period av snabb minskning sedan den högsta nivån vecka 52. Både influensa A och B ökar och influensa B utgör nu 20 procent av de rapporterade fallen. Eftersom det gått flera år sedan det varit en omfattande spridning av influensa B kan smittspridningen under kommande period bli omfattande, särskilt bland barn. Statistik över samtal till 1177 visar en ökad förekomst av feber bland barn de senaste veckorna och genom Hälsorapports webbpanel ses en ökning av andelen i befolkningen som beräknas insjuknat i akut luftvägsinfektion eller influensaliknande symptom. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Veckovis presentation av akut luftvägsinfektion (halsorapport.se)

Under vecka 5 rapporterades 953 fall av influensa, vilket är 20 procent fler än vecka 4. Både influensa A och B ökade mellan vecka 4 och 5, med 13 procent respektive 63 procent. Influensa A utgjorde 80 procent av fallen vecka 5, se Tabell 1. Bland de prover som subtypats sedan vecka 40 har 54 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 46 procent har varit influensa A(H3), se Figur 1B. Hittills under säsongen har sex procent av alla rapporterade influensafall varit influensa B. Av linjetypade prover under säsongen har samtliga varit B/Victoria, såväl i Sverige som globalt.

Under vecka 5 analyserades sammanlagt 10 398 prover för influensa, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med föregående vecka. Andelen positiva prover var cirka 9 procent vecka 5, vilket är något högre än föregående vecka, då positiviteten var 7 procent.

Det är regionala skillnader i smittspridningen. Antalet fall per 100 000 invånare ökade något i alla landsdelar under vecka 5, med de största ökningarna i Götaland och Svealand. Fallen i åldersgruppen 5-14 år ökade, medan övriga var på oförändrad nivå, jämfört med vecka 4. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns fortsatt i gruppen barn 0-4 år.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 182 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 173 haft influensa A och 9 patienter haft influensa B. Bland det fåtal prover som subtypats under säsongen har 55 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 45 procent varit influensa A(H3). Hittills har 4 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 5, alla hade influensa A. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 75 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 59 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 36 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården.

Hittills under vecka 3 har 58 bekräftade fall rapporterats avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnosen. För de tre föregående veckorna (vecka 52 2022–2 2023) var medeltalet 68 dödsfall per vecka. Hittills har 31 respektive 20 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 4 och 5. Det rapporterade antalet avlidna kan bli något högre för de senaste två veckorna på grund av efterrapportering av dödsfall. Vecka 3 uppmättes en överdödlighet i norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg), i övriga delar av landet och på nationell nivå var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har åtta prover för influensa inkommit för vecka 5. Analys pågår fortfarande av ett prov och ett prov var positivt för influensa A, subtypning pågår.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg, men ökande aktivitet. Aktiviteten är på samma nivå jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa ökade i Danmark under vecka 5. Ökningen av influensa B var störst och under vecka 5 utgjorde influensa B 60 procent av alla fall. Samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria. Totalt under säsongen har det varit flest antal fall av influensa A.

I Norge låg antalet sjukhusinläggningar och andelen positiva på ungefär samma nivå under vecka 5 som vecka 4. Influensa A(H1N1)pdm09 dominerar nationellt. I Norge ses en gradvis ökande andel fall med influensa B de senaste veckorna.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 4 visar att en majoritet av alla rapporterande länder i Europa nu har en hög eller medelhög influensaaktivitet. Inget land rapporterade en mycket hög aktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa A(H1N1)pdm09 dominerade vecka 5 inom både sentinel- och laboratorieövervakningen.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa ökade under vecka 5 efter en brant nedgång från toppen vecka 52.

I figurens diagram anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 5 2023 Vecka 4 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 764 677 13 686
Antal influensa B 189 116 873
Totalt antal fall 953 793 14 559
Antal analyserade prover 10 398 10 991 209 747
Andel positiva prover 9 % 7 % 7 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3.

Figur 1C . Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen ökade i alla landsdelar samt i Sverige nationellt under vecka 5.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 5 Antal fall per 100 000 invånare vecka 5 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 196 123
Dalarna 23 8 468 162
Gotland 3 5 77 126
Gävleborg 22 8 269 93
Halland 41 12 690 203
Jämtland/ Härjedalen 10 8 186 141
Jönköping 66 18 525 143
Kalmar 12 5 252 102
Kronoberg 2 1 386 190
Norrbotten 13 5 480 192
Skåne 86 6 1 528 109
Stockholm 197 8 2 779 115
Sörmland 76 25 614 203
Uppsala 64 16 1 037 263
Värmland 31 11 501 177
Västerbotten 4 1 704 256
Västernorrland 39 16 810 332
Västmanland 43 15 482 173
Västra Götaland 106 6 1 581 91
Örebro 89 29 504 164
Östergötland 24 5 490 104
Totalt 953 9 14 559 139

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen ökade i alla åldersgrupper. Högst incidens är bland barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett minskat antal patienter har rapporterats hittills under 2023.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning har ökat sedan säsongens början.

Sentinelövervakningen

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Sedan vecka 50 ses ett ökat antal analyserade prover. Under säsongen har flest prover varit A(H3).

Figuren visar endast resultat av influensaanalyser, ej analyser för SARS-CoV-2. Dessa redovisas i veckorapporten för covid-19.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.