Influensarapport vecka 7, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 24 februari 2023 och redovisar influensaläget vecka 7 (13–19 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa var på oförändrad nivå vecka 7. Det är nu främst influensa B som ökar och denna typ utgjorde 31 procent av alla rapporterade fall under vecka 7. Smittspridningen av influensa A fortsätter, men antalet fall minskade något. Antalet intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa ökade något vecka 7 och flera patienter med influensa B rapporterades. Minskningen av antalet avlidna bekräftade fall med influensa har stannat av sedan vecka 5.

Linjetypning av influensa B-prover visar att det är B/Victoria som cirkulerar. Det har gått flera år sedan det var en stor spridning av influensa B/Victoria, vilket betyder att många är mottagliga för smitta, framförallt barn som inte exponerats för denna influensasort tidigare. Eftersom de allra flesta inte behöver söka vård för sina symtom, är antalet rapporterade fall en underskattning och troligtvis är nu smittspridningen omfattande på flera håll i landet, särskilt bland barn. Statistik över samtal till 1177 visar en ökad förekomst av feber bland barn de senaste veckorna och genom Hälsorapports webbpanel ses att cirka 7,5 procent av befolkningen beräknas ha insjuknat i akut luftvägsinfektion under vecka 7. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Under vecka 7 rapporterades 981 fall av influensa, vilket är på ungefär samma nivå som vecka 6. Antalet fall av influensa A minskade med 13 procent, medan influensa B ökade med 16 procent. Influensa A utgjorde 69 procent av fallen vecka 7, se Tabell 1. Bland de influensa A-prover som subtypats sedan vecka 40 har 53 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 47 procent har varit influensa A(H3), se Figur 1B. Hittills under säsongen har 91 procent av alla rapporterade influensafall varit influensa A.

Under vecka 7 analyserades sammanlagt 8 746 prover för influensa, vilket 15 procent färre jämfört med föregående vecka. Andelen positiva prover var cirka 11 procent vecka 7, jämfört med 10 procent vecka 6.

Antalet fall per 100 000 invånare var i stort sett oförändrat i alla landsdelar och högst i Svealand. Antalet fall i åldersgruppen 40-64 år minskade något under vecka 7, jämfört med vecka 6. Övriga åldersgrupper var statistiskt sett oförändrade mellan veckorna. När vecka 7 jämförs med föregående tre veckors medelvärde ökade antalet fall i åldersgrupperna 0-4 år och 65 år och äldre. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns fortsatt i gruppen barn 0-4 år.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills har nio nyinlagda patienter rapporterats under vecka 7, varav fem hade influensa A och fyra hade influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 206 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 193 haft influensa A och 13 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårade patienterna var 59 år. Totalt sett tillhörde 74 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 56 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 41 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 10 haft influensa B.

På grund av efterrapportering av dödsfall kan det rapporterade antalet avlidna bli något högre för de senaste två veckorna och därför fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 5 rapporterades 23 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 2–4) var medeltalet 56 dödsfall per vecka. Hittills har 28 respektive 21 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 6 och 7. Mellan vecka 40 och vecka 7 har 456 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 98 procent haft influensa A. Vecka 5 var dödligheten inom normalspannet i riket enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har fem prover för influensa inkommit för vecka 7. Två prover var negativa för influensa och två prover var positiva för influensa A(H1)pdm09 respektive influensa B/Victoria. Analys av ett prov pågår fortfarande.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg och oförändrad aktivitet.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa minskade i Danmark under vecka 7. Antalet fall av influensa B är på samma nivå som föregående vecka och stod under vecka 7 för 63 procent av alla fall. Antalet nya sjukhusinläggningar har minskat under vecka 7, till följd av influensa A. Totalt under säsongen har det varit flest antal fall av influensa A.

I Norge låg antalet sjukhusinläggningar på ungefär samma nivå under vecka 6 som vecka 5. Andelen positiva fall har ökat något under vecka 6, med regionala skillnader. Ökningen drivs av växande förekomst av influensa B. Influensa A(H3N2) ökar i förhållande till influensa A(H1N1)pdm09, som varit dominerande fram tills nu.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 6 visar att lite fler än hälften av alla rapporterande länder i Europa hade en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar och vecka 6 utgjorde influensa A 58 procent av alla fall och influensa B 42 procent. Influensa A(H1N1)pdm09 dominerade i både sentinelövervakningen och övrig övervakning under vecka 6.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Antalet rapporterade fall av influensa var oförändrat mellan vecka 6 och 7.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 7 2023 Vecka 6 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 679 776 15 146
Antal influensa B 302 260 1 437
Totalt antal fall 981 1 036 16 583
Antal analyserade prover 8 746 10 333 229 080
Andel positiva prover 11 % 10 % 7 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria.

Figur 1C . Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen har varit oförändrad i Norrland de senaste veckorna. Övriga landsdelar minskade något under vecka 7 efter en ökning de senaste veckorna.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 7 Antal fall per 100 000 invånare vecka 7 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 3 2 199 125
Dalarna 28 18 529 183
Gotland 8 5 92 151
Gävleborg 22 14 328 114
Halland 25 16 747 220
Jämtland/ Härjedalen 16 10 212 161
Jönköping 56 35 642 175
Kalmar 15 9 285 115
Kronoberg 10 6 403 198
Norrbotten 12 8 500 200
Skåne 111 70 1 749 125
Stockholm 241 152 3 222 133
Sörmland 75 47 770 255
Uppsala 35 22 1 128 286
Värmland 42 26 585 207
Västerbotten 0 0 706 257
Västernorrland 33 21 875 358
Västmanland 41 26 574 206
Västra Götaland 100 63 1 791 103
Örebro 84 53 686 224
Östergötland 24 15 560 119
Totalt 981 9 16 583 159

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen ökade bland barn 0-4 år under vecka 7. Högst incidens är bland barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52, följt av en minskning till vecka 5. Vecka 6 och 7 ses en ökning.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. Sedan vecka 5 ses inte längre en minskning.

Sentinelövervakningen

I Figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Under vecka 7 var  två prover negativa för influensa, två prover positiva och analys pågår fortfarande av ett prov.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.