Influensarapport vecka 8, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 mars 2023 och redovisar influensaläget vecka 8 (20–26 februari).

Läget i Sverige

Det totala antalet bekräftade fall av influensa minskade något under vecka 8. Influensa A minskade, medan influensa B fortsatte att öka för att under vecka 8 utgöra 40 procent av alla rapporterade fall. Antalet intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa var något färre under vecka 8 och av dem hade fler patienter influensa B än influensa A. Preliminära data visar att antalet avlidna bekräftade fall med influensa har minskat något de senaste veckorna.

Linjetypning av influensa B-prover visar att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Det har gått flera år sedan det var en stor spridning av influensa B/Victoria, vilket betyder att många är mottagliga för smitta, framförallt barn och unga som inte exponerats för denna influensasort tidigare. Statistik över samtal till 1177 visar en minskad förekomst av feber bland barn den senaste veckan. Genom preliminära data från Hälsorapports webbpanel ses att cirka 7 procent av befolkningen beräknas ha insjuknat i akut luftvägsinfektion under vecka 8.

Eftersom de allra flesta inte behöver söka vård för sina symtom, är antalet rapporterade fall en underskattning och smittspridning av båda influensatyperna pågår på flera håll i landet, särskilt bland barn. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Under vecka 8 rapporterades 853 fall av influensa, vilket är 13 procent färre fall än vecka 7. Antalet fall av influensa A minskade med 24 procent, medan influensa B ökade med 12 procent. Bland de influensa A-prover som subtypats sedan vecka 40 har 53 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 47 procent har varit influensa A(H3), se Figur 1B. Hittills under säsongen har 90 procent av alla rapporterade fall varit influensa A. Andelen som varit influensa B har ökat de senaste veckorna och utgjorde 40 procent under vecka 8, se Tabell 1. Under vecka 8 rapporterades ungefär tre gånger så många fall av influensa B som under vecka 4.

Under vecka 8 analyserades sammanlagt 7 344 prover för influensa, vilket är 16 procent färre jämfört med föregående vecka. Andelen positiva prover var 12 procent vecka 8, jämfört med 11 procent vecka 7.

Antalet fall av influensa per 100 000 invånare var i stort sett oförändrat i alla landsdelar och fortsatt högst i Svealand. I åldersgruppen 40-64 år sågs en statistiskt signifikant minskning av antalet fall under vecka 8, jämfört med vecka 7. Övriga åldersgrupper var statistiskt sett oförändrade mellan veckorna. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare fanns fortsatt i gruppen barn 0-4 år.

För influensa B var det under vecka 8 flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0-4 år, följt av 5-14 år. För influensa A var det flest fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av 0-4 år.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills har åtta nyinlagda patienter rapporterats under vecka 8, varav tre hade influensa A och fem hade influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 215 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 196 haft influensa A och 19 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 16 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 73 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 55 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 41 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 10 haft influensa B.

På grund av efterrapportering av dödsfall kan det rapporterade antalet avlidna bli något högre för de senaste två veckorna och därför fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 6 rapporterades 28 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 3–5) var medeltalet 38 dödsfall per vecka. Hittills har 24 respektive 14 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 7 och 8. Mellan vecka 40 2022 och vecka 8 2023 har 471 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 98 procent haft influensa A. Vecka 6 var dödligheten signifikant förminskad bland personer 70 år och äldre och låg precis under normalspannet i riket och i Stockholm enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har 15 prover för influensa inkommit för vecka 8. Nio prover var negativa för influensa, ett prov var positivt för influensa A(H1)pdm09 och fem prover var positiva för influensa B/Victoria.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg och oförändrad aktivitet.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa minskade i Danmark under vecka 8 och både antalet fall av influensa A och B har minskat. Under vecka 8 stod influensa B för 62 procent av alla fall. Antalet nya sjukhusinläggningar har minskat under vecka 8. Flest sjukhusinlagda har rapporterats med influensa A.

I Norge har antalet sjukhusinläggningar minskat under vecka 8 jämfört med vecka 7. Andelen positiva fall har också minskat något under vecka 8. Till och med vecka 6 dominerade influensa A, men från vecka 8 har lika många fall av influensa A och B rapporterats.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 7 visar att lite fler än hälften av alla rapporterande länder i Europa hade en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar och under vecka 7 rapporterades fler fall av influensa B (51%) än influensa A (49%). För influensa A dominerar A(H1N1)pdm09 i både sentinelövervakningen och övrig övervakning.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade något under vecka 8.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 8 2023 Vecka 7 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 513 679 15 658
Antal influensa B 340 304 1 779
Totalt antal fall 853 983 17 437
Antal analyserade prover 7 344 8 756  236 434
Andel positiva prover 12 % 11 % 7 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses något fler fall av B/Victoria.

Figur 1C . Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen har planat ut de senaste veckorna i Norrland och Götaland. I Svealand ses en minskning de senaste veckorna.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 8 Antal fall per 100 000 invånare vecka 8 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 4 3 203 128
Dalarna 27 17 556 193
Gotland 3 2 95 156
Gävleborg 27 17 355 123
Halland 26 16 773 227
Jämtland/ Härjedalen 19 12 231 175
Jönköping 39 25 681 186
Kalmar 15 9 300 121
Kronoberg 6 4 409 201
Norrbotten 7 4 507 203
Skåne 85 53 1 834 131
Stockholm 209 131 3 430 142
Sörmland 33 21 802 266
Uppsala 36 23 1 164 295
Värmland 35 22 620 219
Västerbotten 0 0 706 257
Västernorrland 27 17 902 369
Västmanland 36 23 610 219
Västra Götaland 95 60 1 889 108
Örebro 72 45 758 247
Östergötland 52 33 612 130
Totalt 853 8 17 437 167

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens ses bland barn 0-4 år. I åldersgruppen 40-64 år sågs en statistiskt signifikant minskning av antalet fall under vecka 8, jämfört med vecka 7. Övriga åldersgrupper var statistiskt sett oförändrade mellan veckorna.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B ökat.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52, följt av en minskning under de första veckorna av 2023. Vecka 6 och 7 syntes några fler fall av intensivvårdade patienter för att vecka 8 minska något återigen.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. Sedan vecka 4 har antalet avlidna med influensadiagnos varierat mellan veckorna.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Under vecka 8 var  nio prover negativa för influensa, ett prov var positivt för influensa A(H1)pdm09 och fem prover var positiva för influensa B/Victoria.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.