Influensarapport vecka 9, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 mars 2023 och redovisar influensaläget vecka 9 (27 februari–5 mars). Uppdaterad 13 mars avseende resultat av kit i specialavsnittet.

Läget i Sverige

Det totala antalet bekräftade fall av influensa (alla typer) och av influensa A har minskat något under de senaste tre veckorna. Antalet fall av influensa B har ökat sedan slutet av januari och utgjorde vecka 9 totalt 46 procent av alla rapporterade fall. Smittspridningen av både influensa A och B pågår i hela landet, särskilt bland barn. Fortsatt rapporteras nyinlagda patienter inom intensivvården och bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Personer som tillhör en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd har en ökad risk för allvarlig sjukdom oavsett influensatyp. Det är ovanligt, men förekommer, att influensa blir allvarlig även för personer som inte har underliggande riskfaktorer. Antivirala läkemedel mot influensa är tillgängliga och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ger stöd till sjukvården om när antiviral behandling ska användas.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌rekommendation (lakemedelsverket.se)

Under vecka 9 rapporterades 811 fall av influensa, vilket är något färre än föregående vecka. Provtagningen minskade något och andelen positiva var på oförändrad nivå, se Tabell 1. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om kvalitetssäkring av diagnostik.

Hittills under säsongen har majoriteten av alla rapporterade fall varit influensa A medan det under senare veckor har börjat rapporteras allt större andel fall med influensa B. Under vecka 9 rapporterades 438 fall influensa A, vilket är 15 procent färre än föregående vecka. Av de rapporterade fallen vecka 9 var 373 fall influensa B, vilket är 9 procent fler än föregående vecka. Av subtypade influensa A-prover under säsongen har 53 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 47 procent har varit influensa A(H3). Linjetypning av influensa B-prover visar att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa B per vecka är på ungefär samma nivå som motsvarande vecka under säsongen 2019-2020, då B/Victoria senast cirkulerade, men betydligt lägre än den intensiva influensa B/Yamagata-säsongen 2017-2018, se Figur 1B.

Antalet fall av influensa per 100 000 invånare var i stort sett oförändrat i alla landsdelar och fortsatt högst i Svealand. Ingen statistiskt säkerställd skillnad syntes i någon åldersgrupp mellan vecka 8 och 9, vare sig totalt eller för influensa A respektive influensa B var för sig. Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna minskade fallen av influensa A i samtliga åldersgrupper under 65 år. För influensa B-fallen sågs inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare fanns fortsatt i gruppen barn 0-4 år. För influensa B var det under vecka 9 flest fall per 100 000 i åldersgruppen 0-4 år, följt av 5-14 år.

Hittills har två nyinlagda patienter rapporterats under vecka 9, båda med influensa A. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 217 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 198 haft influensa A och 19 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 16 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 73 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 55 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 41 personer under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 10 haft influensa B.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 7 rapporterades 24 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 4–6) var medeltalet 27 dödsfall per vecka. Hittills har 15 respektive 17 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 8 och 9. Sedan vecka 40 har hittills 490 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 98 procent haft influensa A. Vecka 7 var dödligheten i Sverige under normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har 9 prover inkommit för vecka 9, varav sex var negativa för influensa. Ett prov var positivt för influensa B/Victoria och två prover var positiva för A. Subtypning av dessa pågår.

Webbsök visar på en mycket låg men ökande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa A och B minskade i Danmark har minskat under vecka 8 och 9 sedan en topp vecka 6. Under vecka 8 stod influensa B för 58 procent av alla fall. I Norge minskade antalet fall av influensa A vecka 9, medan influensa B var på oförändrad nivå efter en ökning. Till och med vecka 6 dominerade influensa A, följt av en period med jämn fördelning, och under vecka 9 rapporterades fler influensa B-fall. Sjukhusinläggningar har minskat under vecka 8 och 9.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 8 visar att lite fler än hälften av alla rapporterande länder i Europa hade en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar och under vecka 8 rapporterades fler fall av influensa B (54 procent) än influensa A (46 procent). De senaste veckorna har andelen influensa B ökat och dominerar nu i flera länder. Bland influensa A-fallen dominerar A(H1N1)pdm09 i både sentinelövervakningen och övrig övervakning.

Specialavsnitt: kvalitetssäkring av diagnostik

Influensavirus förändras över tid och för att ha en ändamålsenlig diagnostik behöver de metoder som används för att påvisa influensainfektion uppdateras regelbundet. På hösten inför varje influensasäsong skickar Folkhälsomyndigheten ut en förfrågan till de kliniska mikrobiologiska laboratorierna i Sverige avseende möjlighet att under säsong delta i en panel i kvalitetssäkringssyfte. Baserat på vilka analyskit som används vid respektive laboratorium valdes sedan ett antal laboratorier ut för verifiering av respektive kit.

I slutet av januari 2023 skickades tio inaktiverade influensaisolat ut för analys. Stammarna valdes ut baserat på sub-/linjetyp samt för att representera aktuella genetiska grupper som cirkulerar. Isolaten är framställda från prover som tidigare skickats in till Folkhälsomyndigheten för vidare viruskaraktärisering från Sveriges kliniska mikrobiologiska laboratorier eller via sentinelövervakningen.

Laboratorierna i Region Jönköpings län, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland och Region Västerbotten deltog i verifieringen.

De 12 kit som ingick i kvalitetssäkringen var:

 • Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus (Cepheid)
 • Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Cepheid)
 • ALINITY m RESP-4-PLEX ASSAY (Abbott)
 • BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus Panel (BioMerieux)
 • LightMix Modular Influenza A + Influenza B (Roche)
 • BD MAX (BD) VIASURE Flu A, Flu B & RSV (Certest)
 • VitaPCR™ (SARS-CoV-2)/Flu A/B & RSV* (Credo Diagnostics)
 • NeuMoDx Flu A-B/RSV/SARS-CoV-2 Vantage Test (Qiagen)
 • QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (Qiagen)
 • Amplidiag® RESP-4 (Mobidiag)
 • GenomEra SARS-CoV-2, Flu A/B + RSV Assay Kit (Abacus Diagnostica)
 • Panther fushion (Hologic)

Panelen bestod av tio prover, varav fyra prover av subtyp A(H1N1)pdm09, fyra prover av subtyp A(H3N2) och två prover av linjetyp B/Victoria, se Tabell S1. Ct-värdena varierade mellan 25-32 med Folkhälsomyndighetens in house-metod.

Tabell S1. Prover som inkluderades i utskicket.
Prov Stam Genetisk grupp Sub-/linjetyp
1 A/Stockholm/20/2022 6B.1A.5a.1 A(H1N1)pdm09
2 A/Vasteras/1/2022 6B.1A.5a.2 A(H1N1)pdm09
3 A/Uppsala/6/2022 6B.1A.5a.2 A(H1N1)pdm09
4 A/Boras/3/2022 6B.1A.5a.2 A(H1N1)pdm09
5 A/Halmstad/4/2022 3C.2a1b.1a A(H3N2)
6 A/Boras/4/2022 3C.2a1b.2a.2 A(H3N2)
7 A/Stockholm/51/2022 3C.2a1b.2a.2 A(H3N2)
8 A/Gavle/3/2022 3C.2a1b.2a.2 A(H3N2)
9 B/Linkoping/2/2022 V1A.3a.2 B/Victoria
10 B/Stockholm/8/2022 V1A.3a.2 B/Victoria

Tabell S2 sammanfattar resultaten från verifieringen. Tidigare under hösten rapporterades problem med vissa detektionsmetoder för cirkulerande influensa A-stammar från olika håll i Europa. Två av proverna, prov 4 samt prov 8, liknar de stammar som tillhör grupper med förändringar i matrixgenen hos A(H1N1)pdm09- samt A(H3)-stammar.

Tabell S2 Sammanfattning av resultaten från verifieringen (Excel, 12 kB)

Emergence of circulating influenza A H3N2 viruses with genetic drift in the matrix gene: be alert of false-negative test results (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Två av kiten, från Abacus Diagnostica samt från Mobidiag kunde inte detektera prov 4 och 8, kitet från från Abacus Diagnostica kunde inte heller detektera prov 9. För kitet från Abacus Diagnostica finns kit version 2.0 som inte verifierats i detta utskick. Övriga kit kunde detektera alla proverna. Vissa kit särskiljer också på subtyp A(H1)pdm09 och A(H3).

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade något under vecka 8.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade något under vecka 8.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 9 2023 Vecka 8 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 438 518 16 103
Antal influensa B 373 341 2 155
Totalt antal fall 811 859 18 258
Antal analyserade prover 7 092 7 449 243 633
Andel positiva prover 11 % 12 % 7 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. Data i figuren har korrigerats avseende 2022-2023.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen har planat ut de senaste veckorna i Norrland och Götaland. I Svealand är incidensen högst.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 9 Antal fall per 100 000 invånare vecka 9 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 1 1 204 128
Dalarna 27 17 586 203
Gotland 3 2 98 161
Gävleborg 25 16 380 132
Halland 25 16 798 235
Jämtland/ Härjedalen 16 10 247 187
Jönköping 32 20 713 194
Kalmar 20 13 320 129
Kronoberg 5 3 414 204
Norrbotten 6 4 513 205
Skåne 83 52 1,919 137
Stockholm 223 140 3,653 151
Sörmland 39 25 841 279
Uppsala 45 28 1,209 306
Värmland 41 26 661 233
Västerbotten 4 3 710 259
Västernorrland 18 11 920 377
Västmanland 38 24 648 232
Västra Götaland 77 48 1,970 113
Örebro 53 33 812 265
Östergötland 30 19 642 137
Totalt 811 8 18 258 175

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens ses bland barn 0-4 år. Ingen statistiskt säkerställd skillnad syntes mellan vecka 8 och 9 i någon åldersgrupp.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 60 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna syns en minskning.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.