Influensarapport vecka 1, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 12 januari 2024 och redovisar influensaläget vecka 1 (1–7 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet bekräftade influensafall minskade under vecka 1 efter att ha ökat varje vecka sedan epidemistart, vilket tyder på att smittspridningen har stannat av. Aktiviteten är fortsatt på en medelhög nivå. De senaste veckornas helgdagar kan ha påverkat såväl vårdsökande som provtagning och inrapportering av data vilket behöver beaktas vid tolkning av statistiken. Erfarenhet från tidigare säsonger säger att återgången till skola och arbete efter ledigheterna kan leda till ett ökat antal fall.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen, även om fall av influensa B också har rapporterats. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09. Influensavaccinet innehåller samtliga globalt cirkulerande säsongsinfluensavirus. Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas till personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Antivirala läkemedel kan också användas för att förhindra att personer i riskgrupp som utsatts för smitta insjuknar i influensa, och bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 1 rapporterades 1 313 bekräftade influensafall, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med vecka 52. Även provtagningen minskade från cirka 10 400 analyserade prover vecka 52 till drygt 9 300 prover vecka 1.

Av de rapporterade fallen hittills under säsongen har de allra flesta varit influensa A (99 procent). Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna har cirka 71 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 29 procent A(H3).

Under vecka 1 rapporterades 22 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är färre än föregående vecka. Hittills under säsongen har 121 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 118 med influensa A och tre med influensa B. Tretton patienters influensa A-prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09 och två till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen hittills är 64 år. Hittills har två patienter behandlats med ECMO.

Under vecka 1 har hittills 41 avlidna med influensa rapporterats, jämfört med 43 avlidna vecka 52. Hittills under säsongen har 152 avlidna rapporterats, varav 99 procent med influensa A. Bland avlidna har 19 influensa A-prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och sju till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en minskad influensaaktivitet vecka 1 jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är på låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade med användning av data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har 17 prover inkommit för vecka 1. Tre prover var positiva för influensa A varav ett prov subtypats till influensa A(H1)pdm09. För resterande två prover pågår subtypning.

Läget i Europa

På Europeisk nivå ökade influensaaktiviteten fortsatt vecka 52 och fler länder rapporterar att smittspridningen är utbred på låg eller medelhög nivå och hög i Grekland, Luxemburg och Danmark. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen har fler A(H1)pdm09 prover påvisats, medan det har påvisats mer influensa A(H3) bland prover från sjukvården.

I både Norge och Danmark minskade antalet bekräftade influensafall och antalet nyinlagda under vecka 1 jämfört med föregående vecka. I Norge ses en ökning av andelen influensa A(H3) medan A(H1)pdm09 minskar, medan det i Danmark är dominans av A(H1)pdm09.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall minskade under vecka 1 och smittspridningen bedöms ha stannat av på en medelhög nivå.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 52 2023 Vecka 1 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 1 659 1 296 7 251
Antal influensa B 20 17 98
Totalt antal fall 1 679 1 313 7 349
Antal analyserade prover 10 397 9 273 122 488
Andel positiva prover 16 % 14 % 6 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Antalet prover av AH1 och AH3 minskar i takt med att provtagningen minskar. Få B/Victoria har rapporterats.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51 vilket kan förklaras av de senaste veckornas helgdagar.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har minskat vecka 1.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall minskar sett till befolkningsmängden i varje landsdel, minst antal fall i Götaland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 1 Antal fall per 100 000 invånare vecka 1 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 14 9 61 38
Dalarna 48 17 203 70
Gotland 7 11 67 110
Gävleborg 68 24 337 117
Halland 56 16 331 97
Jämtland Härjedalen 21 16 92 69
Jönköping 71 19 307 83
Kalmar 23 9 157 63
Kronoberg 9 4 47 23
Norrbotten 17 7 81 33
Skåne 102 7 606 43
Stockholm 330 14 2 011 82
Sörmland 68 22 320 106
Uppsala 49 12 420 105
Värmland 79 28 379 133
Västerbotten 40 14 179 65
Västernorrland 69 28 280 115
Västmanland 42 15 314 112
Västra Götaland 133 8 716 41
Örebro 33 11 158 51
Östergötland 34 7 283 60
Totalt, alla län 1 313 12 7 349 70

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall av influensa minskar i alla åldersgrupper.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A, varav 13 H1N1. Högst staplar vecka 52 och 1 med 32 respektive 22 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har 121 patienter påbörjat intensivvård under säsongen 2023-2024, som mest 32 under vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en stabil ökning varje vecka med 41 avlidna vecka 1.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Mellan 25 och 40 prover har inkommit. Flest positiva prover har påvisats vecka 49 främst H1N1.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.