Influensarapport vecka 11, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 21 mars 2024 och redovisar influensaläget vecka 11 (11 – 17 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter på en låg nivå. Antalet bekräftade fall av influensa A var under vecka 11 på liknande nivå som föregående vecka. Mellan vecka 10 och 11 ökade antalet fall av influensa B från låga nivåer, efter en tillfällig nedgång mellan vecka 9 och 10. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har avtagit under de senaste veckorna.

I veckorapporten ingår ett specialavsnitt om kvalitetssäkring av diagnostik för analyskit som används för detektion av säsongsinfluensa.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 11 rapporterades 397 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 379 fall vecka 10. Antalet fall av influensa B ökade från 45 till 80 fall, se Tabell 1. Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (97 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige och båda är nu avtagande. Av de subtypade influensa A-proverna under säsongen har cirka 68 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 32 procent A(H3).

Cirka 5 800 prover analyserades vecka 11. Andelen positiva prover ökade till sju procent vecka 11, vilket är något högre än vecka 10 då andelen var sex procent. Under vecka 11 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.

Under vecka 11 rapporterades fyra nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med fem nyinlagda patienter vecka 10. Hittills under säsongen har 255 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 249 med influensa A och sex med influensa B. Sextioåtta patienters influensa A-prover har subtypats, varav 82 procent (56 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 18 procent (12 prover) till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 57 procent män och 43 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Elva patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 9 rapporterades 42 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 6–8) var det genomsnittliga antalet 37 dödsfall per vecka. Hittills har 22 respektive 17 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 10 och 11. Under hela säsongen har totalt 554 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 91 influensa A-prover subtypats, varav 68 procent (62 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 32 procent (29 prover) till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har 17 prover inkommit för vecka 11. Ett prov var positivt för influensa A(H1N1)pdm09 och ett prov var positivt för influensa A med pågående subtypning.

Läget i Europa

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 10 visar fortsatt på en stabil eller avtagande influensaaktivitet i de flesta länder. Inga länder har hittills rapporterat hög eller mycket hög aktivitet för vecka 10, vilket speglar den avtagande smittspridningen i regionen. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården dominerar influensa A(H1)pdm09 bland subtypade prover.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Danmark rapporterar en fortsatt minskning av antalet fall med influensa A vecka 10 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 11 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09. I Norge har antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskat de senaste veckorna och vecka 11 rapporterades inga nya influensafall inom intensivvården. Sammantaget rapporterar Norge en kraftig minskning av influensaaktiviteten och landets influensasäsong är nu över.

Influenza - overvågning (ssi.dk)

Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner (fhi.no)

Specialavsnitt: kvalitetssäkring av diagnostik

Influensavirus förändras över tid och de metoder som används för detektion behöver därför regelbundet kvalitetssäkras. Årligen inför varje influensasäsong skickar Folkhälsomyndigheten ut en förfrågan till alla kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige att delta i en panel för kvalitetssäkringssyfte. Baserat på möjlighet att delta och vilka metoder för diagnostik (analyskit) som används väljs därefter ett antal laboratorier ut för verifiering av aktuella analyskit.

I slutet av februari 2024 skickades åtta isolat av influensavirus ut för analys till de utvalda laboratorierna. Influensastammar valdes ut baserat på sub-/linjetyp samt aktuella cirkulerande genetiska grupper, för att vara representativa för säsongen 2023–2024. Isolaten är framställda från prover som skickats in från Sveriges kliniska mikrobiologiska laboratorier till Folkhälsomyndigheten för vidare karaktärisering eller som skickats in via sentinelövervakningen.

Deltagande laboratorier

Följande laboratorier deltog i kvalitetssäkringen:

 • Klinisk Mikrobiologi, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Klinisk Mikrobiologi, Halland
 • Länssjukhuset Ryhov
 • Klinisk Mikrobiologi, Kalmar
 • Klinisk Mikrobiologi, Linköping
 • Synlab, Täby
 • Klinisk Mikrobiologi, Falu Lasarett
 • Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Molekylärbiologi, Unilabs AB, Skövde
 • Kalix Sjukhus
 • Klinisk Mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus
 • Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus
 • Klinisk Mikrobiologi, Östersund

Analyskit som ingick i kvalitetssäkringen

De elva kit som ingick i kvalitetssäkringen influensasäsongen 2023–2024 var:

 • Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus (Cepheid)
 • Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Cepheid)
 • ALINITY m RESP-4-PLEX ASSAY (Abbott)
 • BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus Panel (BioMerieux)
 • LightMix Modular Influenza A + Influenza B (Roche)
 • BD MAX (BD) VIASURE Flu A, Flu B & RSV (Certest)
 • BD Respiratory Viral Panel for BD MAX™ System (BD)
 • VitaPCR™ (SARS-CoV-2)/Flu A/B & RSV* (Credo Diagnostics)
 • QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (Qiagen)
 • GenomEra SARS-CoV-2, Flu A/B + RSV Assay Kit (Abacus Diagnostica)
 • Seegene, Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay

Panelen

Panelen bestod av åtta prover, spädda i cellodlingsmedium, varav fyra prover var av subtyp A(H1N1)pdm09, två prover av subtyp A(H3N2) samt ett prov av linjetyp B/Victoria, se tabell S1. I tabellen visas CT-värden från analys med Folkhälsomyndighetens in house-metod för detektion av matrixgenen.

Tabell S1. Prover som inkluderades i utskick.
Prov Stamnamn Genetisk grupp Typ CT-värde
FOHM 2024 1 A/Linkoping/SE24-00209/2024 6B.1A.5a.2a.1 A(H1N1)pdm09 32,4
FOHM 2024 2 B/Jonkoping /SE23-16355/2023 V1A.3a.2 B/Victoria 28
FOHM 2024 3 A/Ostersund /SE23-14558/2023 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 A(H3N2) 30,7
FOHM 2024 4 A/Gavle/SE23-16072/2023 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 A(H3N2) 28,6
FOHM 2024 5 A/Trollhattan /SE23-14307/2023 6B.1A.5a.2a A(H1N1)pdm09 29,3
FOHM 2024 6 A/Umea/SE23-15162/2023 6B.1A.5a.2a A(H1N1)pdm09 32,9
FOHM 2024 7 A/Boras/SE23-14509/2023 6B.1A.5a.2a A(H1N1)pdm09 29
FOHM 2024 8 A/Vasteras /SE23-14213/2023 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 A(H3N2) 31,2

Resultat

Undersökningen visar att de metoder som används för influensadiagnostik i landet fungerar väl för de influensastammar som hittills cirkulerat under säsongen 2023–2024. Tio av totalt elva undersökta analyskit kunde korrekt detektera alla proverna. Ett analyskit (Credo Diagnostics) kunde inte utvärderas då det cellodlingsmedium som använts för att förbereda panelen påverkade resultaten. Tabell S2 sammanfattar resultaten från verifieringen.

Tabell S2 sammanfattar resultaten från verifieringen. CT-värde visas för respektive prov och kit. För vissa kit utfaller endast resultat positivt och dessa visas som pos i tabellen. Vissa kit har utvärderats på flera laboratorier.

Tabell S2 Sammanfattning av resultaten från verifieringen, vecka 11 2024 (Excel, 13 kB)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall var oförändrat vecka 11 jämfört med vecka 10.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 10 2024 Vecka 11 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 334 317 14 592
Antal influensa B 45 80 500
Totalt antal fall 379 397 15 092
Antal analyserade prover 5 980 5 774 199 836
Andel positiva prover 6 % 7 % 8 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 55 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 45 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover ökade vecka 11.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var som högst vecka 52, med Svealand och Norrland på en högre nivå än Götaland. Minskande nivå i alla landsdelar den senaste tiden.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 11 Antal fall per 100 000 invånare vecka 11 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 12 8 134 84
Dalarna 12 4 529 183
Gotland 1 2 91 149
Gävleborg 6 2 543 189
Halland 24 7 665 194
Jämtland/ Härjedalen 2 2 193 145
Jönköping 18 5 642 174
Kalmar 6 2 273 110
Kronoberg 14 7 160 78
Norrbotten 3 1 209 84
Skåne 40 3 1 399 99
Stockholm 120 5 3 953 162
Sörmland 10 3 606 200
Uppsala 18 4 683 170
Värmland 12 4 758 267
Västerbotten 13 5 376 136
Västernorrland 8 3 474 195
Västmanland 11 4 513 183
Västra Götaland 41 2 1 775 101
Örebro 17 6 568 185
Östergötland 9 2 548 116
Totalt 397 4 15 092 143

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningen har minskat tydligast i åldergruppen 65 år och äldre den senaste veckan.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter har minskat de senaste veckorna. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess stabilt på en lägre nivå.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.