Influensarapport vecka 12, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 28 mars 2024 och redovisar influensaläget vecka 12 (18 – 24 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Influensaaktiviteten är låg. Antalet fall av influensa A, som dominerat säsongen, minskar och närmar sig säsongsavslut. Antalet fall av influensa B har ökat sedan slutet av februari, men från låga nivåer. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har avtagit under de senaste veckorna.

Fördjupad statistik

Under vecka 12 rapporterades 251 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 398 fall vecka 11. Antalet fall av influensa B var cirka 80 båda veckorna medan antalet influensa A minskade, se Tabell 1. Under den senaste månaden har andelen influensa B bland de bekräftade fallen ökat och utgjorde vecka 12 totalt 31 procent. Sett till hela säsongen har de allra flesta (96 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) har cirkulerat under säsongen och av subtypade influensa A-prover har cirka 67 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 33 procent A(H3).

Cirka 5 500 prover analyserades vecka 12. Andelen positiva minskade från sju procent vecka 11 till fem procent vecka 12.

Under vecka 12 rapporterades fyra nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med tio nyinlagda patienter vecka 11. För vecka 11 har sex patienter tillkommit sedan förra veckorapporten. Hittills under säsongen har 305 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 294 med influensa A (96 procent) och 11 med influensa B. Totalt har 82 patienters influensa A-prover subtypats, varav 82 procent till influensa A(H1)pdm09 och 18 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 62 år. Bland intensivvårdade patienter är 55 procent män och 45 procent kvinnor. Tolv patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 10 rapporterades 22 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 7–9) var det genomsnittliga antalet 37 dödsfall per vecka. Hittills har 19 respektive 14 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 11 och 12. Under hela säsongen har totalt 570 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 95 influensa A-prover subtypats, varav 68 procent till influensa A(H1)pdm09 och 32 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har 3 prover inkommit för vecka 12. Ett prov var positivt för influensa A och är under pågående subtypning.

Läget i världen

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 11 visar på en avtagande smittspridning i Europa. De flesta länder rapporterar en låg eller medelhög influensaaktivitet. Influensa A dominerar spridningen och båda subtyperna cirkulerar, med dominans av influensa A(H1)pdm09 bland subtypade prover. I några länder ses den senaste tiden ett skifte till dominans av influensa B inom sentinelövervakningen.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

WHO:s senaste sammanställning av det globala influensaläget med data fram till och med vecka 11 visar på en avtagande aktivitet på norra halvklotet. Influensa A(H1N1)pdm09 och influensa B dominerar, med geografiska skillnader. På södra halvklotet är influensaktiviteten generellt sett låg och både influensa A och B har påvisats. En del länder i Sydamerika rapporterar om en ökande eller förhöjd influensaaktivitet med dominans av influensa A.

Global Influenza Programme: Influenza Update N° 468 (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall minskade vecka 12 och ligger lägre än vid samma vecka föregående säsonger, undantaget våren 2022.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 11 2024 Vecka 12 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 318 172 14 765
Antal influensa B 80 79 580
Totalt antal fall 398 251 15 345
Antal analyserade prover 5 782 5 548 205 392
Andel positiva prover 7% 5% 7%

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 55 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 45 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover minskade vecka 12.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var som högst vecka 52, med Svealand och Norrland på en högre nivå än Götaland. Minskande nivå i alla landsdelar den senaste tiden.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 12 Antal fall per 100 000 invånare vecka 12 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 7 4 141 89
Dalarna 10 3 539 187
Gotland 1 2 92 150
Gävleborg 3 1 546 190
Halland 8 2 673 196
Jämtland Härjedalen 2 2 195 147
Jönköping 8 2 650 176
Kalmar 8 3 281 113
Kronoberg 6 3 166 81
Norrbotten 2 1 212 85
Skåne 27 2 1 426 101
Stockholm 72 3 4 025 165
Sörmland 13 4 619 205
Uppsala 16 4 699 174
Värmland 7 2 765 269
Västerbotten 11 4 387 140
Västernorrland 4 2 478 196
Västmanland 7 2 519 185
Västra Götaland 23 1 1 800 102
Örebro 14 5 582 189
Östergötland 2 0 550 117
Totalt 251 2 15 345 146

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningen har minskat tydligast i åldergruppen 65 år och äldre den senaste veckan.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter har minskat de senaste veckorna. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess något minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.