Influensarapport vecka 13, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 4 april 2024 och redovisar influensaläget vecka 13 (25 – 31 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Influensaaktiviteten är låg och fortsätter att avta. Antalet fall av influensa A, som dominerat säsongen, minskar och närmar sig säsongsavslut. Antalet fall av influensa B ökade i slutet av februari från låga nivåer och har de senaste tre veckorna legat på en stabil nivå. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har avtagit under de senaste veckorna. Från och med denna vecka publiceras veckorapporterna varannan vecka (jämna veckors publicering).

Fördjupad statistik

Under vecka 13 rapporterades 218 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 251 fall vecka 12. Antalet fall av influensa B var cirka 80 båda veckorna medan antalet influensa A minskade, se Tabell 1. Under den senaste månaden har andelen influensa B bland de bekräftade fallen ökat och utgjorde vecka 13 totalt 37 procent. Sett till hela säsongen har de allra flesta fallen (96 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) har cirkulerat under säsongen och av subtypade influensa A-prover har cirka 67 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 33 procent A(H3).

Cirka 5 000 prover analyserades vecka 13, data saknas dock från två laboratorier. Andelen positiva var drygt 4 procent, vilket är något lägre än vecka 12. Andelen positiva vecka 13 kan komma att minska något när resterande laboratorier rapporterar antalet analyserade prover.

Under vecka 13 rapporterades två nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med fem nyinlagda patienter vecka 12. För vecka 12 har en patient tillkommit sedan förra veckorapporten. Hittills under säsongen har 313 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 302 med influensa A (96 procent) och 11 med influensa B. Totalt har 86 patienters influensa A-prover subtypats, varav 80 procent till influensa A(H1)pdm09 och 20 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 62 år. Bland intensivvårdade patienter är 55 procent män och 45 procent kvinnor. Tolv patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 11 rapporterades 19 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 8–10) var det genomsnittliga antalet 31 dödsfall per vecka. Hittills har 16 respektive 5 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 12 och 13. Under hela säsongen har totalt 577 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 99 influensa A-prover subtypats, varav 68 procent till influensa A(H1)pdm09 och 32 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en ökande influensaaktivitet jämfört med föregående vecka men som fortsatt är på mycket låg nivå.

Inom sentinelprovtagningen har 12 prover inkommit för vecka 13. Ett prov var positivt för influensa A(H1)pdm09 och ett var positivt för B/Victoria.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall minskade något vecka 13 och är lägre än vid samma tid föregående säsonger, undantaget våren 2020 och 2022.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 12 2024 Vecka 13 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 172 137 14 903
Antal influensa B 79 81 663
Totalt antal fall 251 218 15 566
Antal analyserade prover 5 548 5 044 210 436
Andel positiva prover 5 % 4 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 55 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 45 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva var oförändrad vecka 12. Data saknas från två lab och andelen är troligtvis något överskattad.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall per hundra tusen invånare minskar i alla landsdelar den senaste månaden.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 13 Antal fall per 100 000 invånare vecka 13 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 6 4 147 93
Dalarna 4 1 543 188
Gotland 1 2 93 152
Gävleborg 6 2 552 192
Halland 14 4 687 200
Jämtland Härjedalen 4 3 199 150
Jönköping 12 3 662 179
Kalmar 4 2 285 115
Kronoberg 4 2 170 83
Norrbotten 2 1 214 86
Skåne 20 1 1 446 102
Stockholm 64 3 4 092 168
Sörmland 10 3 629 208
Uppsala 7 2 706 176
Värmland 5 2 770 271
Västerbotten 14 5 401 145
Västernorrland 8 3 486 200
Västmanland 4 1 523 186
Västra Götaland 9 1 1 809 103
Örebro 16 5 598 194
Östergötland 4 1 554 117
Totalt alla län 218 2 15 566 148

Åldersfördelning

Figur 3A. Antal bekräftade fall av influensa A per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Fall i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper. Högst under säsongen bland 65 år och äldre, barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal bekräftade fall av influensa B per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper, lägst i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter har minskat de senaste veckorna och är lågt. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.