Influensarapport vecka 17, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 3 maj 2024 och redovisar influensaläget vecka 17 (22–28 april 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa A har fortsatt att avta och säsongen för influensa A bedöms vara över sedan vecka 14. Antalet fall av influensa B ökade i slutet av februari från låga nivåer och har sedan dess legat på en stabil låg nivå. Enstaka patienter är nyinlagda på IVA och antal avlidna är på en oförändrad låg nivå.

Fördjupad statistik

Under vecka 17 rapporterades 97 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 92 fall vecka 16. Antalet fall av influensa A minskade från 44 fall vecka 16 till 32 fall vecka 17, medan influensa B ökade från 48 till 65 fall. Under de senaste två månaderna har andelen influensa B bland de bekräftade fallen ökat och utgjorde vecka 17 totalt 67 procent. Sett till hela säsongen har de allra flesta fallen (94 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) har cirkulerat under säsongen och av subtypade influensa A-prover har cirka 67 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 33 procent A(H3).

Cirka 4 100 prover analyserades för influensa vecka 17, data saknas dock från ett laboratorium. Andelen positiva var drygt 2 procent, vilket är på ungefär samma nivå som 16. Andelen positiva vecka 17 kan komma att minska något när alla laboratorier har rapporterat in antal analyserade prover.

Under vecka 17 rapporterades två nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är samma antal som vecka 16. Hittills under säsongen har 329 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 314 med influensa A (95 procent) och 15 med influensa B. Totalt har 90 patienters influensa A-prover subtypats, varav 81 procent till influensa A(H1)pdm09 och 19 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 62 år. Bland intensivvårdade patienter är 54 procent män och 46 procent kvinnor. Sexton patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 15 rapporterades 2 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 12–14) var det genomsnittliga antalet 11 dödsfall per vecka. Hittills har 9 respektive 1 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 16 och 17. Under hela säsongen har totalt 600 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 101 influensa A-prover subtypats, varav 67 procent till influensa A(H1)pdm09 och 33 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har 7 respektive 6 prover inkommit för vecka 16 respektive 17. Två prover från vecka 16 var positiva för influensa B/Victoria.

Läget i världen

I övriga Europa avtar influensaaktiviteten och andelen positiva tester inom sentinelövervakningen har varit under 10 procent under de senaste 5 veckorna. De flesta länderna rapporterar att influensasäsongen är slut eller är på låg nivå.

Influensaaktiviteten fortsätter att minska i de flesta länder på norra halvklotet. Vissa länder i Centralamerika, Karibien, Västasien och Sydostasien rapporterar viss fortsatt influensaaktivitet. På södra halvklotet är influensaaktiviteten låg med undantag från Sydamerika där influensaaktiviteten är förhöjd med en dominans av influensa A.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Antalet fall var oförändrat vecka 17 och är lägre än vid samma tid föregående säsonger, undantaget våren 2020.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 16 2024 Vecka 17 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 44 32 15 176
Antal influensa B 48 65 939
Totalt antal fall 92 97 16 115
Antal analyserade prover 4 215 4 125 228 602
Andel positiva prover 2 % 2 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023–2024.

Under årets influensasäsong har andelen H1 generellt varit högre än H3 de flesta veckorna.

Figur 1C. Antal bekräftade fall av influensa B per vecka, sex säsonger. Dominerande linjetyp (B/Victoria) noteras för säsonger med influensa B-spridning.

Influensa B-fallen har legat på oförändrad låg nivå sedan v 9. Spridning av B/Victoria har setts 19/20, 22/23 och 23/24.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva prover var oförändrat mellan vecka 16 och 17. Data saknas från ett labb. Andelen är troligtvis något överskattad.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall per hundra tusen invånare är lågt i alla landsdelar.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 17 Antal fall per 100000 invånare vecka 17 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 0 0 153 96
Dalarna 1 0 560 194
Gotland 1 2 100 163
Gävleborg 1 0 561 195
Halland 1 0 708 207
Jämtland Härjedalen 1 1 207 156
Jönköping 2 1 680 184
Kalmar 2 1 303 122
Kronoberg 0 0 182 89
Norrbotten 2 1 220 88
Skåne 4 0 1 481 105
Stockholm 39 2 4 253 174
Sörmland 4 1 641 212
Uppsala 3 1 721 180
Värmland 7 2 785 276
Västerbotten 5 2 432 156
Västernorrland 7 3 511 210
Västmanland 3 1 545 194
Västra Götaland 8 0 1 878 107
Örebro 4 1 628 204
Östergötland 2 0 566 120
Totalt 97 1 16 115 153

Åldersfördelning

Figur 3A. Antal bekräftade fall av influensa A per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper. Högst under säsongen bland 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal bekräftade fall av influensa B per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall av influensa B i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper, lägst i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården har minskat de senaste veckorna och är lågt. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.