Influensarapport vecka 3, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 26 januari 2024 och redovisar influensaläget vecka 3 (15–21 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet bekräftade influensafall och nyinlagda patienter inom intensivvården med influensa fortsatte att minska under vecka 3. Det finns dock tecken på ökad smittspridning bland barn, med ett ökat antal bekräftade fall under vecka 3 samtidigt som andelen samtal till 1177 som rör feber bland barn ökade. Sammantaget tyder data på en fortsatt smittspridning av influensa på medelhög nivå.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen och det var också influensa A som ökade bland barn under vecka 3. Antalet rapporterade fall av influensa B är mycket lågt. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09. Influensavaccinet innehåller samtliga globalt cirkulerande säsongsinfluensavirus. Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom och det är fortsatt viktigt att den som rekommenderas vaccination vaccinerar sig.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 3 rapporterades 908 bekräftade influensafall, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med vecka 2. I åldersgrupperna 0–4 år och 5–14 år ökade dock antalet rapporterade fall.

Provtagningen minskade från cirka 8 600 analyserade prover vecka 2 till drygt 7 800 prover vecka 3. Andelen positiva prover under vecka 3 var 12 procent, vilket är på samma nivå som veckan innan.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta varit influensa A. Endast en procent, motsvarande 131 fall, har varit influensa B. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna har cirka 69 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 31 procent A(H3).

Under vecka 3 rapporterades nio nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, att jämföra med 19 patienter veckan innan. Hittills under säsongen har 158 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 155 med influensa A och tre med influensa B. Fjorton patienters influensa A-prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09 och tre till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 64 år. Två patienter har behandlats med ECMO.

Hittills har 41 personer med influensa rapporterats avlidna under vecka 3, jämfört med 61 avlidna vecka 2. Antalen förväntas öka på grund av en fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan. Under hela säsongen har totalt 262 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 30 influensa A-prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och 12 till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en minskad influensaaktivitet jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är på en mycket låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade utifrån data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har 14 prover inkommit för vecka 3. Sju prover var positiva för influensa A varav fyra prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och ett till A(H3). För resterande två positiva influensa A-prover pågår subtypning.

Läget i Europa

På Europeisk nivå minskade influensaaktiviteten något vecka 2 och de flesta länderna rapporterar att smittspridningen är utbredd på låg eller medelhög nivå. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Finland, Luxemburg, Malta och Nordmakedonien. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården har fler A(H1)pdm09 prover påvisats.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark ökade antalet fall med influensa A vecka 3 jämfört med föregående vecka. Även andelen positiva prover för influensa och antalet nyinlagda patienter inom slutenvården ökade vecka 3 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A i Danmark och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09. I Norge var antalet fall oförändrat mellan vecka 2 och 3 men andra indikatorer såsom andelen positiva visade tecken på ökad aktivitet. Även i Norge cirkulerar båda subtyperna av influensa A, men där ökar andelen influensa A(H3) bland subtypade prover.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall fortsatte att minska under vecka 3.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 2 2024 Vecka 3 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 974 888 9 149
Antal influensa B 12 20 131
Totalt antal fall 986 908 9 280
Antal analyserade prover 8 599 7 833 139 488
Andel positiva prover 11% 12 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan 60 och 80 % sedan vecka 46. Omvänt har andelen H3 varierat mellan 20 och 40 %.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover är på en liknande nivå som föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden minskar i Norrland och Svealand, oförändrat och lägst i Götaland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 3 Antal fall per 100 000 invånare vecka 3 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 7 4 77 49
Dalarna 16 6 245 85
Gotland 0 0 69 113
Gävleborg 27 9 401 140
Halland 41 12 416 121
Jämtland Härjedalen 10 8 116 87
Jönköping 38 10 384 104
Kalmar 7 3 176 71
Kronoberg 8 4 65 32
Norrbotten 13 5 110 44
Skåne 88 6 787 56
Stockholm 253 10 2 527 104
Sörmland 31 10 398 132
Uppsala 21 5 475 119
Värmland 41 14 472 166
Västerbotten 23 8 237 86
Västernorrland 29 12 339 139
Västmanland 25 9 380 135
Västra Götaland 157 9 1 032 59
Örebro 47 15 233 76
Östergötland 26 6 341 72
Totalt 908 9 9 280 88

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall ökar bland barn 0-4 år samt 5-14 år, minskat/oförändrat bland 15-39 år, 40-64 år och 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A, varav 14 H1N1. Högst staplar vecka 52 och 1 med 36 respektive 26 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till och med vecka 52, följt av en minskning under tre veckor.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning varje vecka med högst stapel vecka 2. Minskning vecka 3.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre runt årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.