Influensarapport vecka 4, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 2 februari 2024 och redovisar influensaläget vecka 4 (22–28 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter på en medelhög nivå. Efter en topp under slutet av december har antalet bekräftade influensafall och antalet nyinlagda patienter inom intensivvården minskat. Även antalet avlidna med influensa har minskat något sedan den högsta nivån. Under vecka 3 och 4 bedöms aktiviteten vara oförändrad. Den nedgång som setts efter jul- och nyårsveckorna är normal för årstiden men smittspridningen kan komma att öka under kommande veckor.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen. Antalet rapporterade fall av influensa B är mycket lågt. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09. Läs mer om säsongens hittills karaktäriserade influensavirus i veckans specialavsnitt.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 4 rapporterades 897 bekräftade influensafall, vilket är två procent färre jämfört med vecka 3. Provtagningen var oförändrad och cirka 7 600 prover analyserades vecka 4. Andelen positiva prover har varit cirka 12 procent under tre veckor.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta varit influensa A. Endast en procent, motsvarande 147 fall, har varit influensa B. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna har cirka 70 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 30 procent A(H3).

Under vecka 4 rapporterades 11 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är ungefär lika många som föregående vecka då 12 patienter lades in. Hittills under säsongen har 174 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 171 med influensa A och tre med influensa B. Femton patienters influensa A-prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09 och tre till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 64 år. Bland intensivvårdade patienter är 59 procent män och 41 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Två patienter har behandlats med ECMO.

Antalet avlidna bekräftade fall har minskat något sedan den högsta nivån vecka 2 då 62 avlidna rapporterades. Hittills har 41 personer med influensa rapporterats avlidna under vecka 4, jämfört med 43 avlidna vecka 3. Antalen förväntas öka på grund av en fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan. Under hela säsongen har totalt 306 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 35 influensa A-prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och 15 till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en oförändrad influensaaktivitet jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är på en mycket låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade utifrån data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har 23 prover inkommit för vecka 4. Av dessa var 10 positiva för influensa A varav tre prover subtypats till influensa A(H1)pdm09. För resterande positiva influensa A-prover pågår subtypning.

Läget i världen

På Europeisk nivå ökade influensaaktiviteten något vecka 3 efter en nedgång under jul- och nyårsveckorna. De flesta länderna rapporterar att smittspridningen är utbredd på låg eller medelhög nivå, men ett ökande antal rapporterar hög aktivitet. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Finland, Grekland, Malta, Montenegro, Nordmakedonien, Slovakien, Slovenien. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården har fler A(H1)pdm09 prover påvisats.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark fortsatte antalet fall med influensa A öka vecka 4 jämfört med föregående vecka, ett mindre antal fall av influensa B har bekräftats. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården ökade vecka 4 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A i Danmark och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09. I Norge är influensaaktiviteten på en oförändrad nivå men vissa indikatorer såsom andelen positiva visade tecken på ökad aktivitet under vecka 4. Även i Norge cirkulerar båda subtyperna av influensa A, men där ökar andelen influensa A(H3) bland subtypade prover.

I USA har influensasäsongen hittills dominerats av influensa A, främst influensa A(H1N1)pdm09 med en första topp i slutet av december, följt av en minskning. Även influensa B cirkulerar. Intensiteten varierar regionalt. Säsongen har sett ut på ett liknande sett i Kanada med dominans av influensa A(H1N1)pdm09. Såsom i Sverige har influensa B varit på mycket låg nivå.

Specialavsnitt: Viruskaraktärisering

Ett urval av influensapositiva prover, baserat på geografi, provtagningsdatum och sub-/linjetyp, som samlats in via sentinelprovtagningen eller från kliniska mikrobiologiska laboratorier har sekvenserats och karaktäriserats på Folkhälsomyndigheten. Ett antal av dessa har isolerats och därefter skickats till WHO:s samarbetscenter i London för vidare genotypisk och fenotypisk karaktärisering. Proverna som skickas dit blir också möjliga vaccinkandidater inför nästa säsongs influensavaccin.

Från vecka 40 2023 till vecka 1 2024 har totalt 122 influensapositiva prover sekvenserats på Folkhälsomyndigheten. Av dessa var 70 influensa A(H1N1)pdm09, 48 influensa A(H3N2) och 4 influensa B/Victoria. Alla åtta genfragment godkändes för 110 prover och för övriga varierade antalet godkända fragment.

Genetisk grupp

Hemagglutinin (HA)-genen har sekvenserats hos 65 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 45 influensa A(H3N2)-stammar och fyra influensa B/Victoria-stammar. Resultaten presenteras i texten nedan samt i fylogenetiska träd (bild 1-3) för respektive sub-/linjetyp.

Bild 1. Fylogenetiskt träd influensa A(H3N2) hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende influensa A H3N2, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 1

Bild 2. Fylogenetiskt träd influensa A(H1N1)pdm09 hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende influensa A H1N1, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 2

Bild 3. Fylogenetiskt träd influensa B/Victoria hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende B Victoria, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 3

Influensa A(H1N1)pdm09

De 65 influensa A(H1N1)pdm09-stammar som karaktäriserats tillhör alla genetisk grupp 6B.1A.5a.2, vilken representeras av A/Victoria/2570/2019, se Bild 2. Vidare tillhör 24 stycken av dessa subgrupp 6B.1A.5a.2a (5a.2a), vilken representeras av A/Sydney/5/2021, och 41 stammar tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2a.1 (5a.2a.1), representerad av A/Wisconsin/67/2022 samt A/Victoria/4897/2022. Stammar inom dessa subgrupper visar vid antigeniska analyser med illersera god likhet till vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024, vilket innebär att vaccinet denna säsong förväntas ge ett bra skydd mot cirkulerande A(H1N1)pdm09-stammar. Vaccinstammarna för subtyp A(H1N1)pdm09 uppdaterades inför säsong 2023–2024 för att bättre matcha cirkulerande virus. Se mötesrapport från WHO:s möte 29 september 2023 samt fylogenetiskt träd för influensa A(H1N1)pdm09.

Influensa A(H3N2)

Alla 45 karaktäriserade influensa A(H3N2)-stammar tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 (2a.3a.1), se Bild 1. Denna subgrupp representeras av A/Thailand/8/2022, och definieras av HA1 aminosyrasubstitutioner I140K och I223V. Subgrupp 2a.3a.1 härleds från genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2a (2a). Generellt uppvisar stammar i grupp 2a vid analyser med illersera god likhet till de rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024, A/Darwin/9/2021 samt A/Darwin/6/2021. Dock uppvisar vissa virus i subgrupperna 2a.3a.1 samt 2b dålig likhet till dessa vaccinstammar. Detta har också bekräftats av humanserologiska analyser. Då subgrupp 2a.3a.1 dominerar bland aktuella cirkulerande stammar i Sverige, kan influensavaccinets skyddseffekt mot A(H3N2) vara låg denna säsong. För södra halvklotet har rekommenderade vaccinstammar för säsong 2024 uppdaterats till A/Thailand/8/2022 samt A/Massachusetts/18/2022, som båda tillhör subgrupp 2a.3a.1.

Influensa B/Victoria

De fyra influensa B/Victoria-stammar som karaktäriserats tillhör genetisk grupp V1A.3a.2 (3a.2), se Bild 3. Den rekommenderade vaccinstammen för norra halvklotet 2023–2024, B/Austria/1359417/2021, tillhör även den genetisk grupp 3a.2. Stammar tillhörande grupp 3a.2 som analyserats med illersera avseende antigeniska egenskaper, uppvisade god likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2023–2024, vilket bekräftats av humanserologiska studier. Inom genetisk grupp 3a.2 definierar specifika aminosyrasubstitutioner grupprepresentanter B/Connecticut/01/2021, B/Catalonia/2279261NS/2023 och B/Moldova/2030521/2023. Tre av de karaktäriserade stammarna klustrar med B/Catalonia/2279261NS/2023 och en med B/Moldova/2030521/2023.

Se fylogenetiska träd (bild 1-3) samt Tabell S1. Se även WHO:s mötesrapport från 29 september 2023 inför vaccinbeslut för södra halvklotet 2024 (på engelska).

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024 southern hemisphere influenza season (who.int)

Tabell S1. Genetisk grupptillhörighet för aktuella karaktäriserade stammar med provtagningsdatum från vecka 40, 2023, till vecka 1, 2024.
Sub-/linjetyp Genetisk grupp Representeras av Antal stammar
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2 A/Victoria/2570/2019 0
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a A/Sydney/5/2021 24
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a.1 A/Wisconsin/67/2022 2
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a.1 A/Victoria/4897/2022 39
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a A/Darwin/9/2021 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.1b A/Catalonia/NSVH161512067/2022 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3a A/Finland/402/2023 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 A/Thailand/8/2022 45
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3b A/Sydney/732/2022 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2b A/Thuringen/10/2022 0
B/Victoria V1A.3 B/Washington/02/2019 0
B/Victoria V1A.3a.2 B/Austria/1359417/2021 0
B/Victoria V1A.3a.2 B/Connecticut/01/2021 0
B/Victoria V1A.3a.2 B/Catalonia/2279261NS/2023 3
B/Victoria V1A.3a.2 B/Moldova/2030521/2023 1
B/Yamagata Y3 0

Känslighet för antiviraler

Ingen av de 65 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 46 A(H3N2)-stammar eller fyra influensa B/Victoria-stammar som analyserats i NA-genen hade något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu® /Ebilfumin®) och zanamivir (Relenza®/Dectova®).

PA-genen analyserades genetiskt för nedsatt känslighet mot baloxavir marboxil (Xofluza®) hos 63 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 44 influensa A(H3N2)-stammar och fyra influensa B/Victoria-stammar. Hos en av A(H3N2)-stammarna påvisades aminosyrautbyte L28P. Enligt WHO:s sammanställning ”Summary of polymerase acidic protein (PA) amino acid substitutions assessed for their effects on PA inhibitor (PAI) baloxavir susceptibility” (se länk nedan) kan mutation L28P ge något minskad känslighet mot baloxavir. Inga andra substitutioner kopplade till baloxavirresistens har upptäckts.

Matrixgenen analyserades för 70 influensa A(H1)pdm09/A(H1N1)pdm09-stammar och 48 influensa A(H3)/A(H3N2)-stammar och hos alla påvisades utbyte S31N, vilket ger upphov till resistens mot amantadin. Ytterligare utbyten som också associeras med amantadinresistens påvisades i två av A(H1N1)pdm09-stammarna och två av A(H3N2)-stammarna, en med utbyte S31N+L26I (H1N1pdm09) och övriga tre med utbyte S31N+V27I.

Summary of polymerase acidic (PA) protein amino acid substitutions analysed for their effects on baloxavir susceptibility (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall var oförändrade vecka 3 och 4.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 3 2024 Vecka 4 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 892 881 10 038
Antal influensa B 20 16 147
Totalt antal fall 912 897 10 185
Antal analyserade prover 7 836 7 581 147 072
Andel positiva prover 12 % 12 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan 60 och 80 % sedan vecka 46. Omvänt har andelen H3 varierat mellan 20 och 40 %.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover är på en liknande nivå som föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden ökar i Norrland. Oförändrat i Svealand och Götaland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 4 Antal fall per 100 000 invånare vecka 4 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 8 5 85 54
Dalarna 30 10 275 95
Gotland 1 2 70 114
Gävleborg 35 12 436 152
Halland 30 9 446 130
Jämtland/ Härjedalen 14 11 130 98
Jönköping 34 9 418 113
Kalmar 5 2 181 73
Kronoberg 15 7 80 39
Norrbotten 15 6 125 50
Skåne 80 6 867 61
Stockholm 233 10 2 765 113
Sörmland 35 12 432 143
Uppsala 26 6 501 125
Värmland 56 20 528 186
Västerbotten 27 10 264 96
Västernorrland 32 13 371 153
Västmanland 27 9 406 145
Västra Götaland 147 8 1 184 67
Örebro 20 6 253 82
Östergötland 27 6 368 78
Totalt 897 8 10 185 97

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall minskar i åldersgrupperna 0-4 år och 65 år och äldre. Minskat/oförändrat bland 5-14 år och 15-39 år medan det ökar i åldersgruppen 40-64 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A, varav 14 H1N1. Högst staplar vecka 52 och 1 med 36 respektive 26 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till och med vecka 52, följt av en minskning under fyra veckor.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning varje vecka med högst stapel vecka 2. Antalet avlidna är oförändrat mellan vecka 3 och vecka 4.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre runt årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.