Influensarapport vecka 47, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 30 november 2023 och redovisar influensaläget vecka 47 (20 – 26 november 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet fall av influensa har ökat och den nationella epidemin är igång sedan vecka 47. Ett ökat antal fall väntas under den kommande perioden men ännu är aktiviteten på låg nivå. Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland fallen med en relativt jämn fördelning mellan de båda subtyperna av influensa A. Det är för tidigt att säga vilken av dessa som kommer att dominera under vintern.

Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Personer i dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. När influensaaktiviteten nu ökar är det särskilt viktigt att vaccinera sig, eftersom det tar ungefär två veckor att bygga upp skyddet. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Under vecka 47 rapporterades 185 bekräftade influensafall, jämfört med 116 fall vecka 46. Under vecka 47 analyserades drygt 9 600 prover för influensa, vilket är ungefär på samma nivå som för vecka 46. Andelen positiva prover ökade till två procent, från en procent vecka 46. Av de rapporterade fallen hittills har det främst varit influensa A (96 procent) som rapporterats. Av de subtypade proverna är cirka 55 procent influensa A(H1)pdm09 och 45 procent A(H3).

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har åtta patienter rapporterats inom intensivvården, alla med influensa A.

Ett fåtal personer med bekräftad influensa har avlidit inom 30 dagar efter sin diagnos.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar fortsatt på en låg aktivitet. Jämfört med förra veckan var aktiviteten oförändrad.

Inom sentinelprovtagningen har 27 prover för influensa inkommit för vecka 47. Av dessa var ett prov positivt för influensa A, med pågående subtypning, och ett prov analyseras om. Resten av proverna var negativa för influensa.

Nationella sentinelövervakningen för influensa och covid-19

Läget i världen

I Danmark ses en ökning av influensafallen vecka 47 men som fortsatt är på låga och liknande nivåer som för Sverige. I övriga Skandinavien och Europa var influensaktiviteten vecka 46 fortsatt låg, som förväntat för årstiden, men med indikationer på ökning i en del länder.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

WHO:s senaste uppdatering om det globala influensaläget innefattar data till och med mitten av november. I Nordamerika ökade antalet fall men är fortsatt på låga nivåer. En ökande aktivitet rapporteras från delar av östra (främst Kina och Sydkorea) och västra Asien (främst delar av Arabiska halvön). Av analyserade influensaprover globalt 30 oktober–12 november var 84 procent influensa A. Av subtypade influensa A-prover var 28 procent influensa A(H1)pdm09 och 72 procent A(H3).

Current influenza update (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall av influensa har ökat och den nationella epidemin är igång sedan vecka 47 men är fortsatt på låga nivåer.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 46 2023 Vecka 47 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 111 182 593
Antal influensa B 5 3 23
Totalt antal fall 116 185 616
Antal analyserade prover 9 611 9 654 61 568
Andel positiva prover 1% 2% 1%

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fortsatt en jämn fördelning mellan A H3 och A H1 per vecka och båda har ökat över tid.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen har varit oförändrad de senaste tre veckorna och ligger i nivå med samma tidpunkt 2022.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har varit mycket låg hittills under säsongen.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Lågt antal fall sett till befolkningsmängden per landsdel, lägst i Götaland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 47 Antal fall per
100 000 invånare vecka 47
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 4 3
Dalarna 3 2 8 3
Gotland 1 1 6 10
Gävleborg 12 8 26 9
Halland 3 2 9 3
Jämtland Härjedalen 1 1 17 13
Jönköping 7 4 37 10
Kalmar 3 2 7 3
Kronoberg 1 1 8 4
Norrbotten 4 3 9 4
Skåne 18 11 55 4
Stockholm 62 39 227 9
Sörmland 5 3 31 10
Uppsala 11 7 23 6
Värmland 7 4 19 7
Västerbotten 7 4 14 5
Västernorrland 3 2 13 5
Västmanland 5 3 21 8
Västra Götaland 16 10 50 3
Örebro 9 6 18 6
Östergötland 5 3 14 3
Totalt 185 2 616 6

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre, som också provtas mest.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

Hittills har enstaka patienter vårdats inom intensivvården, varav alla influensa A och en subtypad till H1.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har enstaka patienter vårdats inom intensivvården under säsongen 2023-2024, som mest 2 på en vecka.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.