Influensarapport vecka 5, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 8 februari 2024 och redovisar influensaläget vecka 5 (29 januari – 4 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter på en medelhög nivå. Efter en topp under slutet av december är antalet bekräftade influensafall, antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och antalet avlidna sedan tre veckor på en oförändrad nivå.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen. Antalet rapporterade fall av influensa B har ökat något mellan vecka 4 och 5 men är fortsatt på en mycket låg nivå. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 5 rapporterades 888 bekräftade influensafall, vilket är tre procent färre jämfört med vecka 4. Provtagningen var oförändrad och cirka 7 500 prover analyserades vecka 5. Andelen positiva prover har i stort sett varit oförändrad på 11–12 procent under fyra veckor. Under vecka 5 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 0-4 år.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (98 procent) varit influensa A. Under vecka 5 rapporterades 29 fall av influensa B, vilket är något fler än föregående vecka då 16 fall rapporterades. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna har cirka 70 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 30 procent A(H3).

Under vecka 5 rapporterades 11 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är ungefär lika många som föregående vecka då 14 patienter lades in. Hittills under säsongen har 189 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 186 med influensa A och tre med influensa B. Sexton patienters influensa A-prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09 och tre till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 57 procent män och 43 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Tre patienter har behandlats med ECMO.

Antalet avlidna bekräftade fall har minskat något sedan den högsta nivån vecka 2 då 62 avlidna rapporterades. Hittills har 47 personer med influensa rapporterats avlidna under vecka 5, jämfört med 45 avlidna vecka 4. Antalen förväntas öka på grund av en fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan. Under hela säsongen har totalt 358 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 39 influensa A-prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och 16 till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en oförändrad influensaaktivitet jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är på en mycket låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade utifrån data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har 13 prover inkommit för vecka 5. Av dessa var 4 positiva för influensa A varav tre prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och ett prov är under pågående subtypning.

Läget i Europa

På Europeisk nivå är influensaaktiviteten relativt oförändrad vecka 4 efter en nedgång under jul- och nyårsveckorna. De flesta länderna rapporterar att smittspridningen är utbredd på låg eller medelhög nivå, men ett ökande antal rapporterar hög aktivitet. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Belarus, Bosnien-Hercegovina, Finland, Litauen, Malta, Montenegro, Ryssland, Slovakien, Slovenien. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården har fler A(H1)pdm09 prover påvisats.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark rapporterar man en minskning av antalet fall med influensa A vecka 5 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 5 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09.

Influenza - overvågning (ssi.dk)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall har varit oförändrat i sedan vecka 2.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 4 2024 Vecka 5 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 902 859 10 920
Antal influensa B 16 29 176
Totalt antal fall 918 888 11 096
Antal analyserade prover 7 925 7 467 159 568
Andel positiva prover 12 % 12 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan 60 och 80 % sedan vecka 46. Omvänt har andelen H3 varierat mellan 20 och 40 %.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover är på en liknande nivå som föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden är oförändrat i Svealand och Götaland. Minskar i Norrland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 5 Antal fall per 100 000 invånare vecka 5 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 11 7 96 60
Dalarna 45 16 320 111
Gotland 5 8 75 123
Gävleborg 26 9 462 161
Halland 40 12 486 142
Jämtland Härjedalen 9 7 139 105
Jönköping 32 9 450 122
Kalmar 14 6 195 79
Kronoberg 18 9 98 48
Norrbotten 22 9 147 59
Skåne 83 6 950 67
Stockholm 215 9 2 980 122
Sörmland 32 11 464 153
Uppsala 37 9 538 134
Värmland 37 13 565 199
Västerbotten 19 7 283 102
Västernorrland 22 9 393 162
Västmanland 17 6 422 150
Västra Götaland 113 6 1 298 74
Örebro 57 19 333 108
Östergötland 34 7 402 85
Totalt, alla län 888 8 11 096 105

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall är oförändrat i alla åldersgrupper.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A, varav 16 H1N1. Högst staplar vecka 52 och 1 med 36 respektive 26 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till en topp vecka 52, följt av en minskning. Oförändrat mellan vecka 3 och 5.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Oförändrat mellan vecka 3 och vecka 5.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.