Influensarapport vecka 52, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 4 januari 2024 och redovisar influensaläget vecka 52 (25–31 december 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet bekräftade influensafall har fortsatt att öka under årets sista veckor, vilket tyder på en fortsatt ökad smittspridning i samhället. Aktiviteten är sedan vecka 50 på en medelhög nivå och väntas fortsätta att öka när barn och vuxna återgår till skola respektive arbete under kommande veckor. De senaste veckornas helgdagar kan ha påverkat såväl vårdsökande som provtagning och inrapportering av data vilket behöver beaktas vid tolkning av statistiken.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A och enstaka influensa B rapporterats bland fallen. Influensa A(H1N1)pdm09 utgör 71 procent av subtypade prover, men även influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Influensavaccinet innehåller samtliga globalt cirkulerande säsongsinfluensavirus. Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas till personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Antivirala läkemedel kan också användas för att förhindra att personer i riskgrupp som utsatts för smitta insjuknar i influensa, och bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 52 rapporterades 1 556 bekräftade influensafall, vilket är 4 procent fler än vecka 51. Provtagningen ökade under vecka 51 och preliminära data för vecka 52 tyder på en något minskad provtagning. Data över provtagning och andel positiva är preliminära för vecka 52 på grund av inkomplett inrapportering av data.

Av de rapporterade fallen hittills har de flesta varit influensa A (99 procent). Av de subtypade proverna har cirka 71 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 29 procent A(H3). Både influensa A(H1N1)pdm09 och A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Tidigare publicerad data över subtyper har korrigerats, se Figur 1B för uppdaterade data.

Under vecka 52 rapporterades 23 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är något fler än föregående vecka. Hittills under säsongen har 86 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 83 med influensa A och tre med influensa B. Nio patienters influensa A-prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09 och inga till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen hittills är 66 år. Hittills har två patienter behandlats med ECMO.

Antalet avlidna bekräftade fall har ökat sedan vecka 50. Under vecka 51 rapporterades 26 avlidna, och för vecka 52 har hittills 35 avlidna rapporterats. Medianåldern för avlidna under säsongen hittills är 82 år. Bland avlidna har 14 influensa A-prover subtypats till influensa A(H1)pdm09 och sex till influensa A(H3).

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en oförändrad influensaaktivitet mellan vecka 51 och 52. Aktiviteten är på låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade med användning av data från säsongerna 2017-2018 till och med 2022-2023.

Inom sentinelprovtagningen har 34 respektive 5 prover inkommit för vecka 51 och 52. Av proverna vecka 51 var tolv prover positiva för influensa A varav 3 prover subtypats till influensa A(H3) och tre prover till influensa A(H1)pdm09. Av proverna vecka 52 är ett prov negativt för influensa och resterande prov är under analys.

Läget i Europa

Enligt Europeiska Folkhälsomyndigheten ECDC är influensasäsongen igång på Europanivå sedan vecka 50. Aktiviteten ökade vecka 50 i flera länder och var på låg eller medelhög nivå i dessa länder, medan influensaepidemin ännu inte kommit igång i en del länder. Influensa A dominerar spridningen i Europa med något fler A(H1)pdm09 än A(H3) bland subtypade prover.

Danmark rapporterar en nedgång av antalet provtagna under de senaste veckornas helgdagar och antalet positiva fall ligger på samma nivå vecka 52 som föregående vecka. Antalet nyinlagda har ökat vecka 52 och av de rapporterade fallen hittills har de flesta varit influensa A.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall av influensa fortsatte att öka något under vecka 52

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen. Data över provtagning och andel positiva är preliminära för vecka 52 på grund av inkomplett inrapportering, vilket även påverkar Figur 1C och 1D.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 51 2023 Vecka 52 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 1 474 1 537 5 834
Antal influensa B 16 19 80
Totalt antal fall 1 490 1 556 5 914
Antal analyserade prover 11 182 10 199 113 017
Andel positiva prover 13 % 15 % 5 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Antalet prover av A H1 och A H3 ökar över tid, med något fler H1 per vecka. Nästan inga B/Victoria har hittats.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen ser ut att minska vilket kan förklaras av inkomplett inrapportering av prover och de senaste veckornas helgdagar.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har ökat sedan vecka 48 från under 5 procent till cirka 15 procent.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall ökar sett till befolkningsmängden per landsdel, som mest i Svealand.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 52 Antal fall per 100000 invånare vecka 52 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 16 10 46 29
Dalarna 62 22 154 53
Gotland 16 26 60 98
Gävleborg 93 32 264 92
Halland 79 23 275 80
Jämtland Härjedalen 20 15 68 51
Jönköping 68 18 236 64
Kalmar 33 13 131 53
Kronoberg 12 6 38 19
Norrbotten 19 8 62 25
Skåne 124 9 485 34
Stockholm 404 17 1 677 69
Sörmland 66 22 247 82
Uppsala 100 25 370 92
Värmland 90 32 301 106
Västerbotten 27 10 139 50
Västernorrland 52 21 186 76
Västmanland 60 21 270 96
Västra Götaland 119 7 538 31
Örebro 37 12 119 39
Östergötland 59 13 248 53
Totalt 1 556 15 5 914 56

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A, varav nio H1N1. Högst staplar vecka 51 och 52 med 18 respektive 23 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har 86 patienter påbörjat intensivvård under säsongen 2023-2024, som mest 23 på en vecka.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en stabil ökning varje vecka med 35 avlidna vecka 52.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.