Influensarapport vecka 8, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 29 februari 2024 och redovisar influensaläget vecka 8 (19 – 25 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter på en medelhög nivå. Efter en topp under slutet av december, följt av en nedgång under tre veckor i följd, har antalet bekräftade influensafall varit på en väsentligen oförändrad nivå de senaste sex veckorna. Även antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen. Antalet rapporterade fall av influensa B är fortsatt på en mycket låg nivå, även om en viss ökning har skett under den senaste månaden. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 8 rapporterades 798 bekräftade influensafall, jämfört med 884 fall vecka 7. Cirka 7 000 prover analyserades vecka 8, vilket är på en liknande nivå som veckan innan. Andelen positiva prover har varit 11–12 procent under sju veckors tid. Under vecka 8 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (98 procent) varit influensa A. Under vecka 8 rapporterades 49 fall av influensa B, att jämföra med 45 fall veckan innan. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna under säsongen har cirka 69 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 31 procent A(H3).

Under vecka 8 rapporterades åtta nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med 20 nyinlagda patienter vecka 7. Hittills under säsongen har 227 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 223 med influensa A och fyra med influensa B. Femtioåtta patienters influensa A-prover har subtypats, varav 84 procent (49 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 16 procent (9 prover) till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 57 procent män och 43 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Fem patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 6 rapporterades 40 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 3–5) var det genomsnittliga antalet 47 dödsfall per vecka. Hittills har 38 respektive 30 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 7 och 8. Under hela säsongen har totalt 471 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 78 influensa A-prover subtypats, varav 72 procent (56 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 28 procent (22 prover) till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en oförändrad influensaaktivitet jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är fortsatt på en mycket låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade utifrån data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har tio prover inkommit för vecka 8. Alla prover var negativa för influensa.

Läget i Europa

På Europeisk nivå är influensaaktiviteten relativt oförändrad vecka 7 efter en nedgång under jul- och nyårsveckorna. De flesta länderna rapporterar att smittspridningen är utbredd på låg eller medelhög nivå. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Slovakien, Slovenien och Litauen. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården dominerar influensa A(H1)pdm09 bland subtypade prover.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark rapporterar man en fortsatt minskning av antalet fall med influensa A vecka 8 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 8 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09.

Influenza - overvågning (ssi.dk)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall har varit i stort sett oförändrat sedan vecka 2.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 7 2024 Vecka 8 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 839 749 13 382
Antal influensa B 45 49 297
Totalt antal fall 884 798 13 679
Antal analyserade prover 7 146 7 011 181 306
Andel positiva prover 12 % 11 % 8 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan 60 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan 20 och 40 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover är på en liknande nivå som föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var som högst vecka 52, med Svealand och Norrland på en högre nivå än Götaland. I stort sett oförändrad nivå i alla landsdelar de senaste veckorna.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 8 Antal fall per 100 000 invånare vecka 8 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 5 3 114 72
Dalarna 42 15 470 163
Gotland 1 2 85 139
Gävleborg 15 5 512 178
Halland 28 8 593 173
Jämtland Härjedalen 12 9 166 125
Jönköping 31 8 567 154
Kalmar 22 9 253 102
Kronoberg 2 1 131 64
Norrbotten 16 6 191 77
Skåne 79 6 1 253 89
Stockholm 189 8 3 568 146
Sörmland 24 8 566 187
Uppsala 23 6 625 156
Värmland 38 13 705 248
Västerbotten 27 10 333 121
Västernorrland 19 8 439 180
Västmanland 25 9 477 170
Västra Götaland 96 5 1 627 93
Örebro 64 21 508 165
Östergötland 40 8 496 105
Totalt, alla län 798 8 13 679 130

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall är oförändrat i samtliga åldersgrupper de senaste veckorna.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till en topp vecka 52, följt av en minskning och något upp vecka 7.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess stabilt på en lägre nivå, något lägre vecka 6 och 7.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.