Influensarapport vecka 9, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 8 mars 2024 och redovisar influensaläget vecka 9 (26 februari – 3 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter. Mellan vecka 8 och 9 minskade antalet bekräftade fall av influensa A, medan antalet fall av influensa B ökade, om än från låga nivåer. Smittspridningen av influensa B sker vanligtvis senare under säsongen jämfört med influensa A och en fortsatt ökning av influensa B de kommande veckorna är väntad. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna.

I veckorapporten ingår ett specialavsnitt om rekommenderat vaccininnehåll från WHO för kommande säsong 2024/2025.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 9 rapporterades 625 bekräftade influensafall, jämfört med 804 fall vecka 8. Cirka 6 500 prover analyserades vecka 9, vilket är något lägre än veckan innan. Andelen positiva prover har varit 10–12 procent under åtta veckors tid. Under vecka 9 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (97 procent) varit influensa A. Under vecka 9 rapporterades 76 fall av influensa B, att jämföra med 50 fall veckan innan. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna under säsongen har cirka 68 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 32 procent A(H3).

Under vecka 9 rapporterades åtta nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med 10 nyinlagda patienter vecka 8. Hittills under säsongen har 239 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 234 med influensa A och fem med influensa B. Sextiotre patienters influensa A-prover har subtypats, varav 84 procent (53 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 16 procent (10 prover) till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 56 procent män och 44 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Fem patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 7 rapporterades 39 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 4–6) var det genomsnittliga antalet 46 dödsfall per vecka. Hittills har 30 respektive 38 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 8 och 9. Under hela säsongen har totalt 510 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 83 influensa A-prover subtypats, varav 72 procent (60 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 28 procent (23 prover) till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har sju prover inkommit för vecka 9. Ett prov blev positivt för influensa A(H3). Två prover omanalyseras.

Läget i Europa

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 8 visar på en stabil eller avtagande influensaaktivitet i de flesta länder. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Bosnien-Hercegovina, Litauen, Montenegro och Slovakien. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården dominerar influensa A(H1)pdm09 bland subtypade prover.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark rapporterar man en fortsatt minskning av antalet fall med influensa A vecka 9 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 9 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09.

Influenza - overvågning (ssi.dk)

Specialavsnitt: Vaccininnehåll 2024/2025

Världshälsoorganisationen, WHO, följer vilka influensavirus som cirkulerar i världen. Två gånger om året lämnar de en rekommendation om vilka virusvarianter som bör ingå i influensavaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. Producenterna följer dessa rekommendationer. WHO beslutade nyligen om innehållet i vaccinerna inför influensasäsongen 2024–2025 (på norra halvklotet). I rekommendationerna har vaccinstammarna för influensa A(H3N2) ändrats jämfört med säsongen 2023–2024.

WHO rekommenderar att trivalenta snarare än tetravalenta vacciner används framöver med motivering att linjetyp B/Yamagata inte har detekterats sen våren 2020 och därför inte behöver ingå i vaccinerna. Många upphandlingar är dock redan klara för säsongen 2024–2025. I Sverige och många andra länder i Europa kommer därför tetravalenta vacciner att användas även 2024–2025.

WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i tetravalenta äggbaserade influensavacciner för 2024–2025:

  • A/Victoria/4897/2022-likt virus (A(H1N1)pdm09)
  • A/Thailand/8/2022-likt virus (A(H3N2))
  • B/Austria/1359417/2021-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

För tetravalenta cellbaserade och rekombinanta vacciner rekommenderas nedanstående stammar:

  • A/Wisconsin/67/2022-likt virus (A(H1N1)pdm09)
  • A/Massachusetts/18/2022-likt virus (A(H3N2))
  • B/Austria/1359417/2021-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

WHO rekommenderar även vilka fågel- och svininfluensastammar som bör ingå i kandidatvacciner för pandemiberedskap och har uppdaterat svininfluensakomponenterna med stammar från 2023.

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024-2025 northern hemisphere influenza season (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall minskade vecka 9.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 8 2024 Vecka 9 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 754 549 13 937
Antal influensa B 50 76 374
Totalt antal fall 804 625 14 311
Antal analyserade prover 7 090 6 543 187 941
Andel positiva prover 11 % 10 % 8 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 60 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 40 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har minskat något de senaste två veckorna.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var som högst vecka 52, med Svealand och Norrland på en högre nivå än Götaland. Minskande nivå i alla landsdelar den senaste veckan.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 9 Antal fall per 100000 invånare vecka 9 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 3 2 117 74
Dalarna 38 13 508 176
Gotland 3 5 88 144
Gävleborg 13 5 525 183
Halland 32 9 625 182
Jämtland Härjedalen 14 11 180 136
Jönköping 38 10 605 164
Kalmar 8 3 261 105
Kronoberg 5 2 136 67
Norrbotten 11 4 202 81
Skåne 78 6 1 331 94
Stockholm 157 6 3 725 153
Sörmland 25 8 589 195
Uppsala 23 6 649 162
Värmland 22 8 727 256
Västerbotten 15 5 348 126
Västernorrland 13 5 452 186
Västmanland 9 3 486 173
Västra Götaland 67 4 1 702 97
Örebro 27 9 535 174
Östergötland 24 5 520 110
Totalt 625 6 14 311 136

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningen har minskat tydligast i åldergruppen 65 år och äldre den senaste veckan.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till en topp vecka 52, följt av en minskning. Därefter relativt stabilt sedan vecka 3, förutom en tillfällig ökning under vecka 7.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess stabilt på en lägre nivå, förutom en tillfällig ökning vecka 5.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.