Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

MERS-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) -infektion 2016

Coronaviruset Middle East Respiratory Syndrome (MERS-coronavirus) upptäcktes 2012 och orsakar sjukdomen mers som i dess fulminanta form kännetecknas av luftvägsinfektion som kan utvecklas till livshotande andningssvikt. MERS-coronavirus har påvisats hos kameldjur, varifrån många av de identifierade humanfallen på arabiska halvön har blivit smittade vid omfattande kontakt med kameldjurens kroppsvätskor. Sjukdomen bedöms även kunna överföras vid nära kontakt med en smittad individ, särskilt i vårdsituationer vilket resulterat i sjukhusutbrott av sjukdomen. Under 2016 har inhemsk spridning av MERS-coronavirus rapporterats från fyra länder på den arabiska halvön: Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman.

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers

Utfall

Inga fall av MERS-coronavirus har påvisats hos i Sverige provtagna individer under 2016.

Mikrobiologi

År 2016 utfördes 68 analyser på misstanke om infektion med MERS-coronavirus hos resenärer hemvändande från områden med inhemsk spridning, samtliga dessa analyser utföll dock negativt.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och bistår sjukvården med jourmässig diagnostik för MERS-coronavirus.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers

WHO: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)