Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonella 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 946 fall av salmonellainfektion motsvarande en incidens av 9,1 fall per 100 000 invånare. Det är något högre än 2020 (8,0 fall per 100 000 invånare) men betydligt lägre än 2019 och tidigare år. Incidensen för de som smittats i Sverige under 2021 liknade de nivåer som sågs före 2020 och antalet inhemska fall (n=722) var betydligt högre än antalet utlandssmittade (n=187; figur 1). Bland de utlandssmittade rapporterades flest fall ha smittats i Spanien (n=18) och Turkiet (n=17). För det totala antalet fall var medianåldern 35 år (spridning 0–100 år) och 53 procent var kvinnor. Bland smittade i Sverige var incidensen, i likhet med tidigare år, högst bland barn under fem år (figur 2).

Säsongsmönstret för smittade i Sverige liknade det normala med flest rapporterade fall under sensommar och tidig höst (figur 3). Även antalet personer smittade utanför Sverige var som högst under denna period, men på betydligt lägre nivåer än under perioden 2015–2019. Den låga nivån utlandssmittade var särskilt tydlig under årets första sex månader då antalet rapporterade fall (n=24) endast var 3,5 procent av genomsnittet för jämförelseperioden (n=694).

Under 2021 bestämdes serotyp för isolat från 74 procent (n=697) av fallen varav de flesta (n=692) typades med helgenomsekvensering. Av de serotypade isolaten från fall smittade i Sverige (n=631) identifierades 63 serotyper där de vanligaste var S. Enteritidis (23 procent), monofasisk S. Typhimurium (12 procent) och S. Typhimurium (10 procent). Historiskt hör dessa serotyper till de vanligast förekommande och orsakar ofta större utbrott, så även under 2021 (tabell 1). Av de serotypade isolaten från fall smittade utomlands (n=44) var S. Enteritidis, liksom tidigare år, vanligast (41 procent).

Med helgenomsekvensering identifierades elva större utbrott med tio eller fler fall under 2021 och totalt stod dessa för 41 procent (n=293/722) av sjukdomsfallen som smittats i Sverige (tabell 1). Utbrotten innefattade förutom de vanligaste serotyperna även serotyper såsom S. Coeln och S. Braenderup. Sammantaget bedömdes 446 av isolaten från fall smittade i Sverige och som helgenomsekvenserades under 2021 (71 procent), tillhöra något av 76 kluster med två eller fler isolat som typats under 2021 eller tidigare. Dessa 76 kluster representerade totalt 27 serotyper med ett till 18 kluster per serotyp (figur 4).

Likt 2020 rapporterades relativt få fall av salmonellainfektion under 2021, vilket berodde på ett lågt antal utlandssmittade. Antalet bekräftade utbrott ökade dock under 2021 jämfört med 2020 vilket är i linje med ökningen av antalet smittade i Sverige. Helgenomsekvensering av isolaten visade att över 70 procent av fallen som smittats i Sverige ingår i kluster och alltså har smittats av en källa som orsakat sjukdom hos minst en annan person.

Figur 1. Incidensen av salmonellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt under åren 1997–2021.

Figuren visar en stadig minskning i incidensen för smittade utomlands medan smittade i Sverige har legat på en mer konstant nivå samt en tydlig minskning i det totala antalet fall, särskilt under covid-19 pandemin. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av salmonellainfektion per åldersgrupp smittade i Sverige och utanför Sverige år 2021.

Figuren visar högst incidens för barn under fem år, både för smittade i och utanför Sverige samt att incidensen även är jämförelsevis hög för personer över 80 år som smittats i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall med salmonellainfektion smittade i Sverige (grön) och utanför Sverige (lila) per månad under 2021 samt medelvärden per månad för 2015–2019.

Figuren visar att säsongsmönstret och antalet för personer smittade i Sverige liknar det normala medan det varit betydligt färre än normalt som smittats utomlands, särskilt under det första halvåret. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Inhemska utbrott av salmonella med minst tio bekräftade fall under 2021.
UtbrottAntal fallRegionerTidsperiodSmittkällaSerotyp
1 42 (varav 24 under 2021) Dalarna, Halland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland jul 2019-dec 2021 Tahini och halva, internationellt utbrott med sjukdomsfall i flera europeiska och nordamerikanska länder S. Amsterdam, S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion, S. Senftenberg
2 22 (varav 16 under 2021) Dalarna, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland sep 2019-dec 2021 Nötkött/mejeriprodukter S. Dublin
3 14 (varav 11 under 2021) Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västra Götaland sep 2019-sep 2021 Kyckling S. Enteritidis
4 14 (varav 11 under 2021) Skåne, Värmland jul 2020-sep 2021 Okänd S. Typhimurium
5 30 (varav 13 under 2021) Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland okt 2020-okt 2021 Okänd, internationellt utbrott med sjukdomsfall i flera europeiska länder Monofasisk S. Typhimurium
6 34 (varav 33 under 2021) Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland dec 2020-sep 2021 Chokladrån S. Enteritidis
7 23 Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro jan 2021-dec 2021 Okänd, internationellt utbrott med sjukdomsfall i flera europeiska länder S. Montevideo
8 48 Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland apr 2021-jul 2021 Meloner, internationellt utbrott med sjukdomsfall i flera europeiska och nordamerikanska länder S. Braenderup
9 19 Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Uppsala jun 2021-nov 2021 Okänd S. Enteritidis
10 53 Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland sep 2021-nov 2021 Groddar S. Coeln
11 42 Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland, Östergötland okt 2021-nov 2021 Okänd Monofasisk S. Typhimurium

Figur 4. Antalet kluster, klustrande fall och totalt antal fall smittade i Sverige per serotyp 2021.

Figuren visar antalet kluster fördelat på serotyp och antalet ingående fall samt totalt antal smittade i Sverige. Under 2021 var det flest kluster av serotyp Salmonella Enteritidis följt av Salmonella Typhimurium. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer