Utfall

Under 2016 rapporterades 873 fall av virala meningoencefaliter. TBE med 238 rapporterade fall var den vanligaste orsaken.

Figur 1. Viral meningoencefalit 2012–2016, fördelning efter påvisat virus

antal fall av viral meningoencefalit 2012-2016

Enterovirus-meningoencefaliter

Molekylär typning av enterovirus 2016

Totalt typades 256 prov från 236 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2016. Av dessa kom 128 prov från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit (50 procent).

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Provmaterial som skickades till Folkhälsomyndigheten inkluderade avföringsprov/isolat från avföringsprov (n=144); likvorprover (n=85) och nasopharynxprover (n=20), samt annat provmaterial (t.ex. svalg/svalgsköljvätska, bronksköljvätska) (n=7).

Bland alla prover som typades var de fem vanligast förkommande enterovirustyperna under 2016 Human Enterovirus A (HEV-A) serotyp 71 (EV-A71); Human Enterovirus B (HEV-B) serotyp Coxsackievirus -B5 (CV-B5) och Echovirus 30 (E-30) samt Human enterovirus D (HEV-D) serotyp 68 (EV-D68). OBS: EV-D68 detekterades endast i nasopharynxprover.

Figur 2. De fem vanligast förekommande enterovirustyperna 2016 jämfört med åren 2012–2015

Diagram över de fem vanligaste typerna av enterovirus 2016

* Ingen EV-A71 påvisades 2013–2015
** Påvisning av EV-D68 i nasopharynxprover inkluderades inte i rutin analysen innan 2016.

Bland prover från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit var CV-B5 (12 procent) den vanligaste serotypen.

Figur 3. Antal typade enterovirusprover per månad (ankomst) från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit 2016 (n= 128).

Diagram över antal typade enterovirusprover per månad

*** Andra påvisade enterovirusserotyper var: CV-A16, CV-B4, E-5, E-9, CV-A9, CV-B2, E-14, E-7, CV-A6, CV-B1, CV-B3, E-15, E-3 och E-4

Fördelningen av serotyper visade lite variation beroende av vilket provmaterial som analyserades: E-30 var den vanligast förekommande serotypen i likvorprov (11 procent) följt av CV-B5 (10 procent) och E-6 (7 procent). I avföringsprov/isolat var EV-A71 (14 procent) och CV-B5 (14 procent) de vanligast förekommande serotyperna, följt av E-30 (10 procent) och E-6 (10 procent).

Virologisk polioövervakning: enterovirusisolering

Den virologiska polioövervakningen i Sverige baseras på isolering av enterovirus i avföringsprover från patienter med virusorsakad meningoencefalit. Därför är det mycket viktigt att Sverige upprätthåller en högkvalitativ isolering av enterovirus. Laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten är WHO certifierat och ackrediterat och enterovirusisolering används i enlighet med Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer. Detta utgör en viktig del av det arbete som utförs i Sverige för att kunna säkerställa att landet även fortsättningsvis kan förklaras poliofritt.

I analysprocessen ingår att alla avföringsprover ympas på L20B- och RD-celler enligt WHO:s riktlinjer: 2016 analyserades totalt 144 avföringsprov/isolat (varav 46 avföringsprov/isolat från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit) med virusisolering däribland påvisades ingen vildtypspoliovirus eller poliovirusvaccinstam.

Enligt WHO:s riktlinjer har analysen av avföringsprov med isolering och efterföljande molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Även om de flesta länder i världen har varit poliofria i många år, är det mycket viktigt att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio eftersom risken för import till Sverige finns.

Vill vi därför vänligen påminna om vikten av:

  • att tänka på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymptom (e.g. AFP) och vid serösa meningiter
  • att skicka avföringsprovet (respektive enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten för att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio.

Läs mer

Sjukdomsinformation om viral meningoencefalit

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsstatistik för TBE

Enterovirusövervakning