Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per region och nationellt, säsongen 2022–2023

Lyssna

Statistiken har tagits fram av respektive regions smittskyddsläkare med hjälp av olika metoder, se datakälla i tabellen samt avsnittet Kommentarer till statistiken.

Andel av befolkningen ≥65 år vaccinerad mot influensa, säsong 2022–2023

Tabell 1. Vaccinationstäckning per region för åldersgruppen 65 år och äldre.
Region Andel vaccinerade Datakälla
Region Blekinge 66 % Register
Region Dalarna 58 % Journalsystem
Region Gotland 61 % Journalsystem
Region Gävleborg 61 % Journalsystemsamt webbformulär
Region Halland 67 % Journalsystem
Region Jämtland Härjedalen 60 % Journalsystem
Region Jönköpings län 69 % Register
Region Kalmar län 64 % Journalsystem
Region Kronoberg 69 % Journalsystem
Region Norrbotten 56 % Journalsystem
Region Skåne 59 % Journalsystem
Region Stockholm 58 % Register
Region Sörmland 63 % Journalsystem
Region Uppsala 67 % Journalsystem samt ersättningssystem
Region Värmland 76 % Register
Region Västerbotten 70 % Journalsystem
Region Västernorrland 56 % Journalsystem
Region Västmanland 70 % Journalsystem
Västra Götalandsregionen 69 % Enkät
Region Örebro län 63 % Journalsystem samt pinnstatistik
Region Östergötland 67 % Journalsystem
Genomsnitt 63 %

Andel vaccinerade mot influensa per åldersgrupp bland personer ≥65 år

Totalt har 16 regioner rapporterat statistik över antalet vaccinerade personer per åldersgrupp, och från dessa data kan täckningsgraden beräknas per åldersgrupp. I denna rapportering deltar smittskyddsenheterna i Region Dalarna, Region Gotland, Region Halland, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka tre fjärdedelar av Sveriges befolkning. I Tabell 2 visas den beräknade vaccinationstäckningen per åldersgrupp.

Tabell 2. Vaccinationstäckning per åldersgrupp för personer 65 år och äldre.
Åldersgrupp Andel vaccinerade
65-74 år 53 %
75-84 år 69 %
85 år och äldre 73 %

Kommentarer till vaccinationsstatistiken

Sammanställningen baseras på statistik och andra uppgifter från smittskyddsenheterna i respektive region. Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre mäts på olika sätt, exempelvis med hjälp av journalsystem, ersättningsdata, levererade vaccindoser, enkäter till äldre med mera. Datakvalitén och säkerheten i andelen vaccinerade varierar därför och siffrorna är inte helt jämförbara. Vaccinationstäckningen beräknas med användning av befolkningen i respektive region den 31 december 2022 (Källa: SCB). För Region Dalarna används istället antalet listade patienter per åldersgrupp.

Notera även följande för respektive region:

 • I Region Dalarna innefattas antalet registrerade doser i journalsystemet för personer listade på någon av länets vårdcentraler. Doser givna inom kommunerna rapporteras manuellt och i osäker omfattning.
 • I statistiken i Region Gotland saknas data från några mindre privata enheter.
 • Region Gävleborg bytte datakälla för vaccinationsdata under våren 2023 från register till journalsystem, utöver doser som rapporteras via webbformulär.
 • Statistiken från Region Halland innefattar delvis vaccinationer givna till kommunal och regional personal men är inte heltäckande.
 • Statistiken från Region Jämtland Härjedalen inkluderar vaccinationer givna inom vården. Doser givna vid olika typer av äldreboenden, m.m. rapporteras manuellt och i osäker omfattning, så doser kan saknas.
 • Statistiken för Region Kalmar hämtas från journalsystemet, där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård inhämtas separat i vissa fall, men statistiken är inte heltäckande.
 • I Region Norrbotten saknas data för vaccinationer genomförda i kommunal regi.
 • Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi och data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år i Region Stockholm ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal.
 • I Region Sörmland saknas data från mindre privata enheter.
 • I Region Uppsala används statistik ifrån journalsystemet och ifrån utbetalda ersättningar till de privata vaccinatörer som vaccinerat på regionens avtal. Det finns en osäkerhet i hur många personer med kommunal vård och omsorg som har vaccinerats då detta inte alltid journalförs i regionens journal, så doser kan saknas.
 • I Region Värmland saknas data från privata vårdgivare utan avtal med regionen.
 • För Region Örebro län beräknas vaccinationstäckningen från register samt manuellt inrapporterade doser från SÄBO/kommunerna. Givna doser vid sjukhus är inte inkluderade.
 • Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet där även de som vaccineras i kommunernas regi dokumenteras. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård ingår inte.