Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) används sedan år 2022 för uppföljning av vaccinationstäckning för alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Statistik från det nationella vaccinationsregistret (NVR)

Alla vaccinationer givna i Sverige inom barnvaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Från och med 2022 redovisas statistik om alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet utifrån uppgifter i NVR. Sedan tidigare har registret använts för att följa upp och redovisa vaccinationstäckning för HPV-vaccination.

Vaccinationstäckning visar hur stor andel av alla folkbokförda barn födda ett visst kalenderår som har registrerade vaccinationer i NVR. Statistiken redovisar relevanta vaccinationer för barn i olika åldrar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med statistikåret 2022. Statistik för 2021 har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i dokumentet Kvalitetsdeklaration Barnvaccinationer.

Statistikredovisning

I det interaktiva faktabladet "Barnvaccinationer - riket, län och kommuner" visas vaccinationstäckning per vaccin, län och kommun:

Barnvaccinationer – riket, län och kommuner (extern webbplats)

Statistiken finns tillgänglig även i Folkhälsodata och Folkhälsostudio:

Folkhälsodata och Folkhälsostudio

Underrapportering förekommer

Det förekommer underrapportering, vilket betyder att alla vaccinationer som utförs i Sverige inte rapporteras till NVR. Detta förklaras framför allt av tekniska faktorer såsom lokala problem i överföring av uppgifter från journalsystem och avsaknad av automatisk överföring av journaluppgifter till NVR.

Endast vaccinationer givna i Sverige ska registreras i NVR. Därmed syns inte de vaccinationer som barn har fått i andra länder i statistiken. I NVR-statistiken är dessutom endast vaccinationer givna till barn med personnummer medräknade.

Lägre täckningsgrader i vissa kommuner beror oftast på underrapportering eller att det bland folkbokförda barn finns många barn som blivit vaccinerade i ett annat land.

Tidigare statistik från barnhälsovården

Tidigare uppföljning av vaccinationstäckning byggde på en årlig insamling av uppgifter från alla barnavårdscentraler i landet. Denna statistik gällde vaccinationsstatus hos barn i 2 års ålder. Vaccinationstäckningen beräknades som andelen vaccinerade barn av alla inskrivna barn på de rapporterande barnavårdscentralerna. Vaccinationsstatistik för åren 2002–2020 finns tillgänglig i Folkhälsodata och Folkhälsostudio.

Folkhälsodata och Folkhälsostudio

Statistik om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 1982-2014

Hur hög har vaccinationstäckning för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund bland barn varit? Figurerna på nedanstående sida visar andel vaccinerade barn vid olika åldrar enligt den nationella vaccinationsstatistiken som har insamlats sedan 1980-talet.

Vaccinationstäckning mässling-påssjuka-röda hund 1982-2014

Läs mer

Officiell statistik