Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) används sedan 2022 för uppföljning av vaccinationstäckning för alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Andelen vaccinerade barn som NVR visar är något lägre än den faktiska. Orsaken till detta är underrapportering.

Statistik från det nationella vaccinationsregistret (NVR)

Alla vaccinationer givna inom barnvaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Från och med 2022 redovisas statistik om alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet utifrån uppgifter i NVR. Sedan tidigare har registret använts för att följa upp och redovisa vaccinationstäckning för HPV-vaccination.

Vaccinationstäckning visar hur stor andel av alla folkbokförda barn födda ett visst kalenderår som har registrerade vaccinationer i NVR. Statistiken redovisar relevanta vaccinationer för barn i olika åldrar.

Länken nedan leder till ett interaktivt faktablad där vaccinationstäckning visas per vaccin, kommun och län.

Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet: Barnvaccinationer – riket, län och kommuner (extern webbplats)

Den faktiska vaccinationstäckningen är högre

Det förekommer underrapportering, vilket betyder att alla vaccinationer som utförs, inte rapporteras till NVR. Detta förklaras framför allt av tekniska faktorer såsom lokala problem i överföring av uppgifter från journalsystem och avsaknad av automatisk överföring av journaluppgifter till NVR. Relativt låga täckningsgrader i vissa kommuner och län beror oftast på underrapporteringen.

Vidare ska endast vaccinationer givna i Sverige registreras i NVR och därför syns inte de vaccinationer som barn fått i andra länder i statistiken.

Vaccinationstäckning enligt NVR blir därmed lägre än den faktiska. Till exempel var andelen vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund vid 2-års ålder hos barn födda 2018 i genomsnitt 4 procentenheter lägre i NVR jämfört med statistiken från barnhälsovården.

Tidigare statistik från barnhälsovården

Tidigare uppföljning av vaccinationstäckning byggde på en årlig insamling av uppgifter från alla barnavårdscentraler i landet. Denna statistik gällde vaccinationsstatus hos barn i 2-års ålder. Vaccinationstäckningen beräknades som andelen vaccinerade barn av alla inskrivna barn på de rapporterande barnavårdscentralerna. Vaccinationsstatistik för åren 2002–2020 finns tillgänglig i Folkhälsodata och Folkhälsostudio.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Statistik om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 1982-2014

Hur hög har vaccinationstäckning för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund bland barn varit? Figurerna på nedanstående sida visar andel vaccinerade barn vid olika åldrar enligt den nationella vaccinationsstatistiken som har insamlats sedan 1980-talet.

Vaccinationstäckning mässling-påssjuka-röda hund 1982-2014