Data och dess väg till Indikatorlabbet

Lyssna

Indikatorerna i Indikatorlabbet baseras på enkätdata och registerdata från flera olika källor. Uppdateringen av data sker årligen och det är endast aggregerad data som levereras, det vill säga inga personuppgifter inkluderas.

Huvudansvariga rapportörer

Fyra myndigheter och en organisation är huvudansvariga rapportörer av data till Indikatorlabbet.

  • Socialstyrelsen
  • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
  • Folkhälsomyndigheten
  • Brottsförebyggande rådet
  • Transportstyrelsen

Leveransen består av två delar; leverans av data och leverans av indikatorbeskrivning. Kvaliteten på data och indikatorbeskrivning ansvarar rapporterande myndighet och organisation för.

Kvalitetssäkring

Varje leverans som rapporteras till Folkhälsomyndigheten granskas enligt en intern rutin med syfte att indikatorerna, både dess beskrivning och data, skall vara korrekta och av hög kvalitet. För att minska risken för felrapportering och för att få med retroaktiva korrigeringar, innehåller varje leverans av data hela tidsserier. Vidare utvecklas indikatorerna löpande i samverkan med den ansvariga myndigheten eller organisationen, för att bibehålla indikatorernas kvalitet.