Brottsförebyggande rådet (Brå)

Anmälda brott

I statistiken över anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare i landet. Även brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.bra.se

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Den årliga NTU mäter sedan 2005 utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till polisen. NTU är en intervjuundersökning riktad till ett slumpmässigt befolkningsurval om 12 000 personer i åldrarna 16–79 år.

Datainsamlingsmetod: telefonintervju med möjlighet att svara via postenkät.
Länk till källan: www.bra.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

CAN:s nationella skolundersökning

CAN genomför årligen riksrepresentativa undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 (sedan 1971) och gymnasiets år 2 (sedan 2004). Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt.

Datainsamlingsmetod: gruppenkäter i klassrummen.
Länk till källan: www.can.se

Monitormätningarna

Sedan 2013 ansvarar CAN för Monitormätningarna som pågått kontinuerligt sedan 2000. Huvudsyftet med mätningarna är att skatta den totala volymen alkohol respektive tobak som konsumeras i landet genom att den i Sverige registrerade försäljningen kompletteras med övriga oregistrerade anskaffningskällor. För att komma fram till den oregistrerade konsumtionens omfattning genomförs under ett år löpande telefonintervjuer med 18 000 personer 17–84 år, där dessa bland annat redogör för sina alkohol- och tobaksinköp.

Datainsamlingsmetod: telefonintervju.
Länk till källan: www.can.se

Rapporteringssystem om droger (CRD)

CAN samlar två gånger per år in information om gatu- och grossistpriser för olika narkotikasorter med hjälp av en enkät till rapportörer i Sveriges polisområden. Undersökningen startade 1988 och syftar till att följa svenska prisutvecklingen för ett antal narkotiska preparat.

Datainsamlingsmetod: webbenkät.
Länk till källan: www.can.se

Vanor och konsekvenser

Sedan 2014 ansvarar CAN för studien Vanor och konsekvenser som har till syfte att kartlägga bruk, missbruk och beroende av ANDT i den vuxna befolkningen samt olika negativa konsekvenser som bruket har för omgivningen. Studien har riktats till ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 17–84 år.

Datainsamlingsmetod: kombinerad post- och webbenkät.
Länk till källan: www.can.se

Finansdepartementet

I den årligt producerade rapporten "Beräkningskonventioner" redovisas bland annat statistik för registrerad tobaksförsäljning i form av antal sålda cigaretter, cigariller och cigarrer respektive tobak, snus och tuggtobak i kg. Volymerna används där för att beräkna intäkter till staten från skatt på tobaksvaror.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.regeringen.se

Folkhälsomyndigheten

Länsrapporten

Länsrapporten är namnet på en årlig undersökning och resultatsammanställning som beskriver kommunernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt det övrigt ANDT-förebyggande arbetet på regional och lokal nivå. Resultaten i rapporten bygger på uppgifter som länsstyrelser, kommuner och stadsdelar lämnar i en årlig webbaserad undersökning.

Datainsamlingsmetod: webbenkät.
Länk till källan: www.folkhalsomyndigheten.se

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor (HLV)

HLV är sedan 2004 en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vars syfte är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Enkäten går ut vartannat år från och med år 2016 (2016, 2018 osv.) till ett slumpmässigt urval av 20 000 personer i åldern 16–84 år. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför urval och datainsamling.

Datainsamlingsmetod: kombinerad post- och webbenkät.
Länk till källa: www.folkhalsomyndigheten.se

Alkoholregistret

I Alkoholregistret finns uppgifter sedan 2008 om nuvarande och avslutade stadigvarande serveringstillstånd (beslutade av kommunerna), nuvarande partihandlare av alkoholdrycker, godkända upplagshavare och registrerade varumottagare (beslutade av Skatteverket). Där finns även restaurangrapporter och statistikrapporter för försäljning/tillverkning.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.folkhalsomyndigheten.se

Socialstyrelsen

Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret startade 1961 och uppdateras varje år. Från och med 2012 ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige, även de där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Fram till 2011 omfattar registret alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige det år de avled, oavsett om själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.socialstyrelsen.se

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är en sammanslagning av tre tidigare kvalitetsregister inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård. Registret omfattar hela vårdkedjan och innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat. Ansvarig för registret är Karolinska Universitetssjukhuset, men rapporteringen i detta sammanhang sker via Socialstyrelsen.

Datainsamlingsmetod: registerdata
Länk till källan: www.graviditetsregistret.se

Läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter sedan 1999 om läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som hämtats ut mot recept eller motsvarande på apotek. Registret uppdateras varje månad och innehåller information om patienten, förskrivningen, kostnaderna, förskrivaren, förskrivarens arbetsplats samt apoteket.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.socialstyrelsen.se

Medicinska födelseregistret

Registret innehåller uppgifter sedan 1973 om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn som rapporteras av förlossningsvården och nyföddhetsvården. De uppgifter som ingår är bland annat kvinnans tidigare graviditeter, rökning, graviditetslängd, förlossningssätt, diagnoser hos moder och barn samt barnets tillstånd vid födelsen.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.socialstyrelsen.se

Patientregistret

Patientregistret omfattar sedan 1987 alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård samt även specialiserad öppenvård (dock ej primärvård). Både den öppna och den slutna vården har lagstadgad uppgiftsskyldighet till patientregistret – primärvården undantagen. Detta gäller både privat och offentlig vård.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.socialstyrelsen.se

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB är officiell statistikmyndighet för prisuppgifter gällande alkohol och tobak. Myndigheten samlar årligen in prisuppgifter från detaljhandeln genom bland annat kassaregister och intervjuer.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.scb.se

Systembolaget

Systembolaget registrerar statistik över försäljning av alkohol, öppettider, antal butiker och ombud samt provköp (andel 20–25 åringar som frågas om legitimation) från Systembolagets butiker och ombud.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.systembolaget.se

Transportstyrelsen

Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada)

Strada är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter från två källor: polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

Datainsamlingsmetod: registerdata.
Länk till källan: www.transportstyrelsen.se