Varför finns Indikatorlabbet?

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet. Detta inkluderar ett uppföljningssystem, Indikatorlabbet, med indikatorer på nationell, regional och lokal nivå. I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDTS.

Hur beslutades vilka indikatorer som skulle ingå i uppföljningen av de tidigare ANDT-strategierna?

Inom ANDT-området finns en stor mängd officiell statistik och ett flertal olika nationella, regionala och lokala kartläggningar, datainsamlingar och frågeundersökningar genomförs av myndigheter och organisationer. Insamlingen sker från olika källor, med olika metoder och ibland olika definitioner av begrepp och frågeställningar som gör det svårt att jämföra resultat.

Representanter från kommuner, län och organisationer hade under flera tillfällen framfört önskemål till regeringen om ett bättre samarbete och ett långsiktigt arbetssätt från de nationella aktörerna, så att de skulle kunna arbeta mer systematiskt med datainsamling och rapportering inom ANDT-området på lokal, regional och nationell nivå. För att underlätta uppföljningen och utvärderingen hade Regeringen för avsikt att föreslå ett begränsat antal nyckelindikatorer för uppföljning och utvärdering av ANDT-strategin 2011–2015.

På uppdrag av Regeringskansliet tillsattes en arbetsgrupp som under hösten 2010 och vintern 2011 som arbetade med att föreslå en uppföljnings- och utvärderingsstruktur av ANDT-strategin 2011–2015. Arbetsgruppen bestod av representanter från dåvarande Statens folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och dåvarande Sveriges kommuner och landsting, SKL (Sveriges kommuner och regioner, SKR). De fick i uppgift att ta fram förslag på indikatorer som skulle ingå i uppföljningen av ANDT-strategin 2011–2015. Vilket resulterade i tre rapporter med föreslagna indikatorer för den samlade uppföljningen som regeringen antog. I rapport nummer 2 föreslogs definition, vem som ansvarade för bevakning, redovisning och kvalitetsutveckling för respektive indikator.

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi, #2: Förslag på indikatorer avseende de långsiktiga målen i strategin (Regeringen.se)

Indikatorlabbet

Den 17 december 2013 gav Regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av den nationella samlade ANDT-strategin (S2013/2377/FST). I uppdraget ingick att ansvara för det samordnade uppföljningssystemet för ANDT-politiken. Den 1 januari 2014 tog Folkhälsomyndigheten över ansvaret för uppföljningssystemet som idag är Indikatorlabbet. I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken som avsåg perioden 2016–2020 (Skr.2015/16:86). 2022 beslutade regeringen om den nuvarande strategin, för perioden 2022-2025 (Skr.2021/22:213). Indikatorlabbet har uppdaterats i enlighet med den senaste strategin, där bland annat ytterligare ett målområde samt spel om pengar tillkommit.

Läs mer

Mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag inom ANDTS: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)