De data som använts kommer dels från register och dels från urvalsundersökningar i form av till exempel enkätstudier. En mängd analyser har gjort för att följa folkhälsan, både vad gäller nuläget och trender över tid. På webbrapportsidorna för respektive indikator går det att se vilka källor som använts och där finns också en kortfattad beskrivning av de analyser som gjorts. I metodbeskrivningen kan du fördjupa dig ytterligare i vilka data som använts och hur de har bearbetats av Folkhälsomyndigheten.

Här kan du ladda ned Folkhälsans utvecklings metodbeskrivning och definition av indikatorerna:

Bilaga 2. Beskrivning av indikatorer (PDF, 286 kB)

Bilaga 3. Metodbeskrivning (PDF, 318 kB)

Om vår folkhälsorapportering

Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa baserad på de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet om att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Resultaten presenteras på separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.